Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 17 juli 2014 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van Kind en Gezin, wat betreft delegatie van sommige bevoegdheden aan het afdelingshoofd van team Groeipakket

Datum 25/01/2019

Inhoud

(... - ...)

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN KIND EN GEZIN,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 7/1, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 20;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 17 juli 2014 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van Kind en Gezin,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2019- ...)

In het besluit van de administrateur-generaal van 17 juli 2014 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van Kind en Gezin wordt een artikel 27/1 ingevoegd dat luidt als volgt :

"Art. 27/1. Het afdelingshoofd, bevoegd voor het team Groeipakket, heeft de bevoegdheid om voor de aanvragen tot afwijking de noodzakelijke beslissingen te nemen in uitvoering van de kinderbijslagreglementering.

In het eerste lid wordt verstaan onder kinderbijslagreglementering: de kinderbijslagreglementering, vermeld in artikel 3, § 1, 26°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid."

Artikel 2. (01/01/2019- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.