Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie

Datum 24/05/2019

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie
  2. HOOFDSTUK 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie
  3. HOOFDSTUK 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie
  4. HOOFDSTUK 4. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, artikel 4, § 2, 2°, vervangen bij het decreet van 1 maart 2019, artikel 5, § 1, 1°, d), vervangen bij het decreet van 1 maart 2019, artikel 7/3, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019 en artikel 8, § 2;
Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, artikel 7, § 2, 4°, gewijzigd bij het decreet van 16 maart 2018, § 3, 4° en § 5, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2013, artikel 11, § 3, 5°, artikel 13, tweede lid, artikel 15, § 1, § 2 en § 7, artikel 16, § 1, § 4, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, en § 5, artikel 17, § 2, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 18, § 2, artikel 19, tweede lid, artikel 20, § 2, eerste lid, 18°, en tweede lid, en artikel 20/1, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 16 maart 2018, artikel 23, § 1, artikel 24, § 4, en artikel 25, § 4, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, en § 5, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 2018 en 8 juni 2018, en § 8, ingevoegd bij het decreet van 21 juni 2013;
Gelet op het decreet Binnenlandse adoptie van 3 juli 2015, artikel 13, derde lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie;
Gelet op advies RCVCA/20180508/Advies.05 van het Raadgevend Comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie, gegeven op 8 mei 2018;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 april 2019;
Gelet op advies 65.950/1 van de Raad van State, gegeven op 16 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
Besluit :

HOOFDSTUK 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie (... - ...)

Artikel 1. (01/09/2019- ...)

In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
" § 2. Het Vlaams Centrum voor Adoptie kan, in samenspraak met de betrokken adoptiedienst, de kandidaat-adoptant van een proefdossier de toelating geven om gelijktijdig een tweede adoptieprocedure te starten via een ander, lopend kanaal bij dezelfde dienst als van het proefkanaal. Dat kan alleen overwogen worden als er geen plaatsing mogelijk is na het verstrijken van de initieel vooropgestelde wachttijd of als in de loop van de proeffase duidelijk wordt dat het verloop van de adoptieprocedure in de praktijk niet overeenstemt met het goedgekeurde kanaalonderzoek.";
2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
" § 3. Als de adoptiedienst in een van beide adoptieprocedures een dossier als vermeld in artikel 361-3, 2°, van het Burgerlijk Wetboek, ontvangt, en het kind na de toewijzing, vermeld in artikel 17 van dit besluit, aanvaard wordt door de kandidaat-adoptant, wordt de andere adoptieprocedure onmiddellijk stopgezet. De bevoegde autoriteit van het tweede herkomstland wordt onmiddellijk en formeel op de hoogte gebracht van de stopzetting door de adoptiedienst, die een afschrift bezorgt van deze mededeling aan het Vlaams Centrum voor Adoptie.".

Artikel 2. (01/09/2019- ...)

Aan artikel 12 van hetzelfde besluit worden een paragraaf 3 en een paragraaf 4 toegevoegd, die luiden als volgt:

" § 3. Als een kanaal wordt geschorst, vermeldt de beslissing tot schorsing ook uitdrukkelijk of er nog dossiers afgewerkt kunnen worden, en zo ja, welke dossiers en onder welke voorwaarden. Het Vlaams Centrum voor Adoptie kan, in samenspraak met de betrokken adoptiedienst, de kandidaat-adoptant aan wie nog geen kind is toegewezen, de toelating geven om een tweede adoptieprocedure te starten via een ander lopend kanaal.

§ 4. Als de adoptiedienst in een van beide adoptieprocedures een dossier als vermeld in artikel 361-3, 2°, van het Burgerlijk Wetboek, ontvangt, en het kind na de toewijzing, vermeld in artikel 17 van dit besluit, aanvaard wordt door de kandidaat-adoptanten, wordt de andere adoptieprocedure onmiddellijk stopgezet. De bevoegde autoriteit van het tweede herkomstland wordt onmiddellijk en formeel door de adoptiedienst op de hoogte gebracht van de stopzetting, die een afschrift bezorgt van deze mededeling aan het Vlaams Centrum voor Adoptie.".

Artikel 3. (01/09/2019- ...)

In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Artikel 4. (01/09/2019- ...)

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017, wordt een artikel 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 14/1. § 1. Bij sluiting of schorsing van een kanaal, ook in de proeffase, en ook als er uit één bepaald kanaal geen enkel kind kon worden geplaatst tijdens de afgelopen drie jaar, kan het Vlaams Centrum voor Adoptie, in samenspraak met de betrokken adoptiedienst, kandidaat-adoptieouders de toelating geven om opgenomen te worden op een andere wachtlijst.

§ 2. Bij heroriëntering naar een andere wachtlijst in het geval, vermeld in paragraaf 1, informeert de adoptiedienst de kandidaat-adoptant binnen maximaal één maand over de mogelijkheid tot heroriëntering binnen de eigen dienst en over de mogelijkheid om te worden opgenomen op een wachtlijst van een ander herkomstland. Bij de heroriëntatie van de kandidaat-adoptant wordt rekening gehouden met de kenmerken van de kandidaat-adoptant, het profiel van het kind dat hij wil adopteren, en met de mogelijkheden om nieuwe bemiddelingscontracten af te sluiten voor een bepaald herkomstland. De kandidaat-adoptant ontvangt daarnaast informatie over de mogelijke praktische en financiële gevolgen bij de overstap naar een ander kanaal.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie faciliteert het nodige overleg tussen de adoptiediensten over de mogelijkheid voor de adoptant tot heroriëntering binnen dezelfde adoptiedienst, of opname op de wachtlijst van een andere adoptiedienst.

De opname op de wachtlijst en de opstart van de begeleiding, vermeld in artikel 16, gebeurt met respect voor de datum van de bemiddelingsovereenkomst van de kandidaat-adoptant met betrekking tot het kanaal dat geschorst of gesloten is en verder in de volgorde van de datum van de bemiddelingsovereenkomsten van de kandidaat-adoptanten op de wachtlijst.

§ 3. De kandidaat-adoptant neemt binnen een maand nadat de adoptiedienst het overzicht over zijn mogelijkheden, vermeld in paragraaf 2, heeft bezorgd, een beslissing over de mogelijkheid tot heroriëntatie naar een kanaal bij dezelfde of een andere adoptiedienst.

§ 4. Gedurende de periode, vermeld in paragraaf 2 en 3, kunnen de adoptiediensten intakegesprekken met nieuwe kandidaat-adoptanten organiseren, maar mogen ze geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten sluiten.

In uitzonderlijke gevallen en na overleg tussen de adoptiediensten en het Vlaams Centrum voor Adoptie kan afgeweken worden van het verbod, vermeld in het eerste lid.

§ 5. Als de kandidaat-adoptant besluit om een contract te sluiten voor een kanaal bij een andere adoptiedienst, vraagt de betrokken adoptiedienst de stukken, vermeld in artikel 361-2 van het Burgerlijk Wetboek, op bij de vorige dienst waarmee de kandidaat-adoptant een bemiddelingsovereenkomst had gesloten. Die stukken worden met toestemming van de kandidaat-adoptant overgedragen naar de andere adoptiedienst en, waar mogelijk, hergebruikt.".

Artikel 5. (01/09/2019- ...)

Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 16. De adoptiedienst begeleidt de kandidaat-adoptant doorheen de adoptieprocedure en zorgt ook voor de psychosociale ondersteuning tijdens dat proces. De begeleiding en de psychosociale ondersteuning omvatten minstens:
1° een intakegesprek waarbij het adoptieproject van de kandidaat-adoptant concreet vorm wordt gegeven aan de hand van de keuze voor een bepaald herkomstland en de verkenning van het kindprofiel waarvoor hij openstaat;
2° een of meer gesprekken voor de kandidaat-adoptant die overweegt om een kindje met specifieke ondersteuningsbehoeften te adopteren over zijn motivatie en draagkracht;
3° de begeleiding van de kandidaat-adoptant bij het samenstellen van het dossier dat verzonden moet worden naar het herkomstland. Dat dossier bevat de stukken, vermeld in artikel 361-2 van het Burgerlijk Wetboek, en alle stukken die zijn vereist door het herkomstland;
4° de begeleiding van de kandidaat-adoptant tijdens de wachttijd door hem regelmatig te informeren over de situatie in het herkomstland en de voortgang van de procedure.".

Artikel 6. (01/09/2019- ...)

Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 17. Na de ontvangst van de stukken, vermeld in artikel 361-3, 2° van het Burgerlijk Wetboek, motiveert het multidisciplinaire team van de adoptiedienst, vermeld in artikel 31 van dit besluit, aan het Vlaams Centrum voor Adoptie waarom het kind wordt toegewezen aan een specifieke kandidaat-adoptant. Nadat de bevoegde instantie in het herkomstland en het Vlaams Centrum voor Adoptie de toewijzing van het kind aan de kandidaat-adoptant goedgekeurd hebben, licht de adoptiedienst de kandidaat-adoptant in. De adoptiedienst overloopt het verslag over het kind met de kandidaat-adoptant. De kandidaat-adoptant kan het advies van deskundigen inwinnen voor hij beslist om het toegewezen kind te aanvaarden

Als het om de toewijzing van een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften gaat, kan de adoptiedienst, vóór hij de stukken, vermeld in artikel 361-3, 2°, van het Burgerlijk Wetboek, naar het Vlaams Centrum voor Adoptie stuurt, in gesprek gaan met de kandidaat-adoptant over de mogelijkheid om een kind met een bepaald profiel te aanvaarden. Daarbij wordt de kandidaat ingelicht over de specifieke zorgbehoefte of het profiel van het kind of de kinderen, zonder dat identificeerbare informatie wordt meegedeeld. De elementen uit dat gesprek worden meegenomen in de motivering van het multidisciplinaire team, vermeld in het eerste lid.

Nadat de kandidaat-adoptant het toegewezen kind heeft aanvaard, licht de adoptiedienst de bevoegde instantie in het herkomstland en het Vlaams Centrum voor Adoptie daarover in.".

Artikel 7. (01/09/2019- ...)

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017, wordt een artikel 17/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 17/1. Als een adoptiedienst vanuit een herkomstland het voorstel krijgt om een kind te plaatsen waarvoor er op de eigen wachtlijsten geen kandidaat-adoptant gevonden kan worden, licht de dienst de andere adoptiediensten en het Vlaams Centrum voor Adoptie daarover in.

Als het multidisciplinair team van een adoptiedienst van oordeel is dat het kind kan worden toegewezen aan een kandidaat-adoptant op hun wachtlijst, kan het Vlaams Centrum voor Adoptie, in samenspraak met de adoptiedienst die het kind zal plaatsen, de kandidaat-adoptant de toelating verlenen om een tweede adoptieprocedure op te starten. De toelating wordt alleen verleend nadat de kandidaat-adoptant is uitgenodigd voor een gesprek met beide adoptiediensten, waarin concreet wordt nagegaan in hoeverre de overwogen plaatsing valt binnen zijn mogelijkheden, verwachtingen en draagkracht. Daarbij wordt de kandidaat-adoptant ingelicht over de specifieke zorgbehoefte of het profiel van het kind of kinderen, zonder dat evenwel identificeerbare informatie wordt meegedeeld. De elementen uit dat gesprek worden meegenomen in de motivering van het multidisciplinair team, vermeld in artikel 17, § 1.

Zodra de kandidaat-adoptant het kindvoorstel aanvaardt, wordt de eerder geïnitieerde adoptieprocedure onmiddellijk stopgezet. De bevoegde autoriteit van het herkomstland in kwestie wordt onmiddellijk en formeel door de adoptiedienst op de hoogte gesteld van de stopzetting, die een afschrift van deze mededeling bezorgt aan het Vlaams Centrum voor Adoptie.".

Artikel 8. (01/09/2019- ...)

In hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit wordt in het opschrift van afdeling 3 het woord "Eerste" opgeheven.

Artikel 9. (01/09/2019- ...)

In artikel 20 van hetzelfde besluit worden tussen het woord "België" en het woord "Daarvoor" de zinsnede "om de eerste hechting en integratie in het nieuwe gezin te ondersteunen." ingevoegd.

Artikel 10. (01/09/2019- ...)

Artikel 21 en 22 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt:

"Art. 21. De adoptiedienst staat ook in voor het nazorgaanbod en de follow-uprapportage die wordt opgelegd door het herkomstland. De kandidaat-adoptant betaalt voor die verplichting een extra bijdrage van 250 euro per bijkomend huisbezoek waarvan een rapport wordt opgemaakt, of een bijdrage van 65 euro per bijkomend rapport. De vertaal-, legalisatie- en verzendkosten vallen ten laste van de kandidaat-adoptant.

Art. 22. Naast de huisbezoeken, vermeld in artikel 20 en 21, blijft de adoptiedienst altijd beschikbaar voor het adoptiegezin. Zo voorziet de adoptiedienst in een laagdrempelig ondersteuningsaanbod, met huisbezoeken of andere activiteiten op een aantal scharnierleeftijden, zowel voor adoptieouders als voor geadopteerden.

De adoptiedienst faciliteert ook de inzage in het adoptiedossier, vermeld in artikel 25 van het decreet van 20 januari 2012, en biedt bijstand bij vragen van de geadopteerde naar zijn roots.

De adoptiedienst organiseert thematische vormingsavonden voor kandidaat- adoptanten, adoptieouders en geadopteerden over adoptiespecifieke thema's en vragen.".

Artikel 11.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

In artikel 27, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt tussen de zinsnede "artikel 361.2" en de woorden "van het Burgerlijk Wetboek" de zinsnede "en 361-2/1" ingevoegd.

Artikel 12.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017, wordt een artikel 27/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 27/1. Het rapport, vermeld in artikel 361-2/1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt opgesteld door het Vlaams Centrum voor Adoptie op basis van het verslag, vermeld in artikel 1231-1/4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

De medische toestand van de kandidaat-adoptant wordt beschreven door een arts naar keuze en is inhoudelijk gebaseerd op zijn bevindingen in de medische checklist, waarvan het Vlaams Centrum voor Adoptie een model ter beschikking stelt van de kandidaat-adoptant.

Als de zelfstandige adoptant en het Vlaams Centrum voor Adoptie bij de opmaak van het rapport, vermeld in artikel 361-2/1 van het Burgerlijk Wetboek, van oordeel zijn dat inhoudelijk moet worden afgeweken van het verslag, vermeld in artikel 1231-1/4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, omdat dat belangrijk kan zijn bij de indiening van het ouderdossier in het herkomstland, treedt het Vlaams Centrum voor Adoptie daarover in overleg met de dienst voor maatschappelijk onderzoek.".

Artikel 13. (01/09/2019- ...)

In artikel 28 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "eerste" wordt opgeheven;
2° de volgende zin wordt toegevoegd:
"De regels uit hoofdstuk 3 zijn van overeenkomstige toepassing".

Artikel 14. (01/07/2023- ...)

Artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 30. Kind en Gezin erkent één adoptiedienst."

Artikel 15. (01/09/2019- ...)

In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
"De kandidaat-adoptant betaalt een prestatievergoeding aan de adoptiedienst. Die prestatievergoeding bedraagt maximaal 3000 euro en wordt betaald in de volgende drie schijven:
1° maximaal 1.000 euro bij de ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst;
2° maximaal 1.000 euro bij de verzending van de stukken, vermeld in artikel 361-2 het Burgerlijk Wetboek en alle andere stukken betreffende de geschiktheid van de kandidaat-adoptant, naar het herkomstland;
3° maximaal 1.000 euro bij de aanvaarding van het kindvoorstel door de kandidaat-adoptant.";
2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"De prestatievergoeding omvat de kosten voor de samenstelling van het administratief en juridisch dossier ter voorbereiding en afronding van de adoptie en de werkingskosten van de adoptiedienst. De vertaal-, legalisatie- en verzendkosten betaalt de kandidaat-adoptant op voorlegging van de facturen. Die kosten, alsook de eigen bijdrage van de kandidaat-adoptieouder voor de adoptieprocedure in het herkomstland, worden door de adoptiedienst pas aangerekend op het ogenblik dat ze effectief betaald moeten worden.".

Artikel 16. (01/01/2020- ...)

In artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1 wordt opgeheven;
2° In paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
"De erkende adoptiediensten ontvangen binnen het beschikbare begrotingskrediet jaarlijks een basissubsidie voor personeels- en werkingskosten van 307.077 euro"
3° ...;
4° aan paragraaf 2 wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt:
"4° het subsidiebedrag van 231.230 euro voor het laagdrempelig ondersteuningsaanbod, vermeld in artikel 22, eerste lid.";
5° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "die een subsidie bekomt," opgeheven.

Artikel 17. (01/07/2023- ...)

Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Artikel 18. (01/09/2019- ...)

In artikel 52, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zin "Een voorziening kan op elk moment een aanvraag tot erkenning als adoptiedienst of als trefgroep indienen bij Opgroeien regie." vervangen door de zin "Een aanvraag tot erkenning als adoptiedienst of als trefgroep wordt met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ingediend bij Opgroeien regie.";

Artikel 19.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

In artikel 69, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 1231.29 van het Gerechtelijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "artikel 1231-1/4 van het Gerechtelijk Wetboek".

HOOFDSTUK 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie (... - ...)

Artikel 20.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie wordt de zin "De dienst voor binnenlandse adoptie sluit alleen een overeenkomst met de kandidaat-adoptant als die beschikt over een geldig geschiktheidsvonnis als vermeld in artikel 1231.31 van het Gerechtelijk Wetboek, en als die kandidaat-adoptant voorbereid is op binnenlandse adoptie door een erkende dienst." opgeheven.

HOOFDSTUK 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie (... - ...)

Artikel 21.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie, wordt de zinsnede "artikel 346-2, derde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 346-1/1, tweede lid".

Artikel 22. (01/09/2019- ...)

Artikel 15 en 16 van het hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt:

"Art. 15. Het Steunpunt Adoptie voorziet in een laagdrempelig ondersteuningsprogramma voor de nazorg voor adoptiebetrokkenen. Dat bestaat zowel uit nazorg, individueel en in groep, alsook gerichte doorverwijzing naar adoptiealerte hulpverlening.

Het Steunpunt Adoptie faciliteert de trefgroepen en het lotgenotencontact voor geadopteerden en adoptieouders."

"Art. 16. Het Steunpunt Adoptie biedt regelmatig op eigen initiatief of op verzoek, opleiding en intervisie aan de medewerkers van de adoptiediensten en andere hulpverleners die bij adoptie betrokken zijn.".

Artikel 23.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

In artikel 29, 2°, a), van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 1231-29 van het Gerechtelijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "artikel 1231-1/4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek".

Artikel 24.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

In artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° In paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 1231-29 van het Gerechtelijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "artikel 1231-1/4 van het Gerechtelijk Wetboek";
2° In paragraaf 2, 1°, wordt de zinsnede "artikel 1231-33/3 van het Gerechtelijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "artikel 1231-1/11 van het Gerechtelijk Wetboek".

HOOFDSTUK 4. Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 25. (01/09/2022- ...)

De erkenning van de adoptiediensten die op 30 juni 2023 zijn erkend, eindigt van rechtswege op die datum.

Overeenkomstig artikel 17, § 1, van het decreet van 20 januari 2012 houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, treft het Vlaams Centrum voor Adoptie maatregelen voor de afwerking van de lopende dossiers in de buitenlandse kanalen.

Artikel 26. (01/09/2022- ...)

De dienst die op 1 juli 2023 wil erkend worden als adoptiedienst, dient hiervoor uiterlijk op 30 april 2023 een aanvraag tot erkenning als adoptiedienst in te dienen bij Kind en Gezin zoals vermeld in artikel 52 van het besluit van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie.

Artikel 27. (01/09/2022- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019, met uitzondering van de artikelen 11, 12, 19, 20, 21, 23 en 24 die in werking treden op de dag van de volledige inwerkingtreding van titel 2 van de Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van het burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie.

Artikel 16, 2° heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 14, 16, 1°, 16, 4° en 5° en artikel 17 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2023.

Artikel 28. (01/09/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/06/2024