Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers

Datum 17/05/2019

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK 2. De opleiding
  3. HOOFDSTUK 3. Registratie van opleidingsverstrekkers
  4. HOOFDSTUK 4. Opleidingscheques
  5. HOOFDSTUK 5. Aankoopprocedure voor de werknemer
  6. HOOFDSTUK 6. Inleveringsprocedure voor de geregistreerde opleidingsverstrekker
  7. HOOFDSTUK 7. Cumul
  8. HOOFDSTUK 8. Bepalingen inzake gegevensverwerking
  9. HOOFDSTUK 9. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 maart 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, artikel 2 en 14, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 december 2018;

Gelet op het advies van de SERV, gegeven op 28 januari 2019;

Gelet op het advies nr. 63/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 27 februari 2019;

Gelet op advies 65.976/1 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 1. (01/09/2019- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° departement: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;
2° directe opleidingskosten: de kosten die de geregistreerde opleidingsverstrekker factureert, inclusief de kosten om deel te nemen aan het examen of de test;
3° geregistreerde opleidingsverstrekker: een instelling of organisatie die geregistreerd is als verstrekker van opleidingen voor werknemers conform artikel 3;
4° kortgeschoold: niet beschikken over een diploma van secundair onderwijs;
5° middengeschoold: ten hoogste beschikken over een diploma van secundair onderwijs;
6° opleidingscheque: een betaalmiddel waarmee een werknemer directe opleidingskosten kan betalen die een geregistreerde opleidingsverstrekker aan hem factureert;
7° uitgever: de organisatie die belast is met de uitgifte en de betaling van de opleidingscheques;
8° VDAB: de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
9° werknemer: de persoon die op het ogenblik waarop hij de opleidingscheque aanvraagt met een arbeidsovereenkomst in de private of publieke sector tewerkgesteld is of die arbeid verricht onder het gezag van een andere persoon, en die zich in een van de volgende gevallen bevindt:
a) hij heeft zijn woonplaats in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
b) hij heeft zijn woonplaats in een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) is tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
c) hij heeft zijn woonplaats in het Waalse Gewest, hij heeft gebruikgemaakt van zijn recht op vrij verkeer van werknemers, vermeld in artikel 45 en 49 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en hij is tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

HOOFDSTUK 2. De opleiding (... - ...)

Artikel 2. (01/09/2019- ...)

De werknemer kan met een opleidingscheque de directe opleidingskosten betalen van een opleiding van een geregistreerde opleidingsverstrekker die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof conform het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding.

HOOFDSTUK 3. Registratie van opleidingsverstrekkers (... - ...)

Artikel 3. (02/09/2019- ...)

De opleiding wordt gegeven door een opleidingsverstrekker die geregistreerd is conform artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

HOOFDSTUK 4. Opleidingscheques (... - ...)

Artikel 4. (01/09/2020- ...)

In dit artikel wordt verstaan onder schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

Een werknemer kan, binnen de perken van het begrotingskrediet dat daarvoor bestemd is, per schooljaar voor maximaal tweehonderdvijftig euro opleidingscheques bij de uitgever aankopen.

Het maximumbedrag van tweehonderdvijftig euro, vermeld in het tweede lid, kan verhoogd worden tot vijfhonderd euro per schooljaar voor een kort- of middengeschoolde werknemer die Hoger Onderwijs aanvat.

Artikel 5. (01/09/2020- ...)

De Vlaamse Gemeenschap levert een bijdrage van 50% in het totaalbedrag van de opleidingscheques, de werknemer betaalt de overige 50% als hij de opleidingscheques aankoopt.

Een kortgeschoolde werknemer is volledig vrijgesteld van de bijdrage die hij moet betalen als hij een opleiding volgt die minstens aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
1° ze is gericht op basisgeletterdheid, rekenvaardigheid of ICT-basisvaardigheid;
2° het is een opleiding Nederlands voor anderstaligen;
3° ze draagt bij tot het behalen van een diploma secundair onderwijs, inclusief het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs, vermeld in artikel 256/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, en de examencommissie basisonderwijs, vermeld in artikel 56 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
4° ze draagt bij tot het behalen van een beroepskwalificatie tot en met niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
5° ze is gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een knelpuntberoep dat in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB staat.

De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap wordt in geval van vrijstelling verhoogd tot 100%.

Artikel 6. (01/09/2020- ...)

§ 1. Alleen kort- en middengeschoolde werknemers kunnen de opleidingscheques voor arbeidsmarktgerichte opleidingen gebruiken.

In het eerste lid wordt verstaan onder arbeidsmarktgerichte opleidingen: de opleidingen, vermeld in artikel 109, § 1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, die recht geven op Vlaams opleidingsverlof, volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 109, § 2, van de voormelde wet.

§ 2. Alle werknemers kunnen de opleidingscheques gebruiken voor opleidingen die ze volgen in het kader van loopbaanbegeleiding als vermeld in artikel 4, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, en die vastgelegd zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Artikel 7. (01/09/2020- ...)

De opleidingscheques zijn voor de werknemer zes maanden geldig vanaf de datum waarop ze uitgegeven zijn en ze worden gebruikt voor de opleiding die erop vermeld is en die begonnen is vóór de geldigheidsdatum van de opleidingscheques verstreken is.

In de volgende gevallen worden de opleidingscheques niet uitbetaald aan de geregistreerde opleidingsverstrekker:
1° als een werknemer de opleidingscheques buiten de periode van zes maanden vanaf de uitgiftedatum aanbiedt als betaalmiddel;
2° als de gevolgde opleiding niet overeenstemt met de opleiding die vermeld is op de opleidingscheques;
3° als de geregistreerde opleidingsverstrekker de opleidingscheques niet binnen een jaar vanaf de uitgiftedatum indient bij de uitgever ervan;
4° als wordt vastgesteld dat de geregistreerde opleidingsverstrekker opleidingscheques inlevert waarop een werknemer vermeld staat die verschilt van de werknemer die de opleiding gevolgd heeft.

De totale waarde van de aangeboden opleidingscheques mag niet groter zijn dan het totaalbedrag van de factuur inclusief btw.

Opleidingscheques waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, worden terugbetaald aan de werknemer op zijn verzoek.

Opleidingscheques die niet worden ingediend door een geregistreerde opleidingsverstrekker binnen één jaar vanaf de datum waarop ze zijn uitgegeven omdat de opleiding niet werd gevolgd, worden automatisch terugbetaald aan de werknemer.

HOOFDSTUK 5. Aankoopprocedure voor de werknemer (... - ...)

Artikel 8. (01/09/2020- ...)

De werknemer koopt de opleidingscheques voor de start van de opleiding, tenzij de geregistreerde opleidingsverstrekker de directe opleidingskosten op een later ogenblik factureert.

Artikel 9. (01/09/2020- ...)

De werknemer vraagt de opleidingscheques aan bij het departement. De minister bepaalt de verdere modaliteiten van de aanvraagprocedure.

Artikel 10. (01/09/2020- ...)

De werknemer betaalt de hele verschuldigde som binnen veertien dagen nadat de aanvraag van de opleidingscheques bevestigd is, op de rekening van de uitgever. Anders vervalt zijn totale reservatie van rechtswege en komt die reservatie weer in de beschikbare enveloppe terecht.

Nadat het departement heeft bevestigd dat aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, 5 en 6, is voldaan en nadat de werknemer die niet volledig is vrijgesteld van de bijdrage, vermeld in artikel 5, tweede lid, betaald heeft, verstrekt de uitgever de opleidingscheques op naam van de werknemer, met vermelding van de opleiding die de werknemer wil volgen, en de vervaldatum, vermeld in artikel 7, eerste lid. Hij bezorgt de opleidingscheques binnen een periode van veertien dagen.

Als niet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, 5 en 6, is voldaan, betaalt de uitgever het bedrag terug aan de werknemer.

HOOFDSTUK 6. Inleveringsprocedure voor de geregistreerde opleidingsverstrekker (... - ...)

Artikel 11. (01/09/2020- ...)

 § 1. De geregistreerde opleidingsverstrekker dient de opleidingscheques die hij van de werknemer ontvangt in bij de uitgever binnen een jaar na de datum van uitgifte. De minister bepaalt de concrete modaliteiten voor de inleveringsprocedure.

Het departement kan een attest van inschrijving opvragen.

§ 2. Als de voorwaarden, vermeld in dit besluit, zijn vervuld, betaalt de uitgever de geregistreerde opleidingsverstrekker binnen veertien dagen nadat hij de opleidingscheques heeft ingediend.

HOOFDSTUK 7. Cumul (... - ...)

Artikel 12. (01/09/2019- ...)

De opleidingscheques voor werknemers kunnen voor dezelfde opleiding niet gecumuleerd worden met de opleidingssteun voor werkgevers, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten.

HOOFDSTUK 8. Bepalingen inzake gegevensverwerking (... - ...)

Artikel 13. (01/09/2019- ...)

In dit artikel wordt verstaan onder verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Het departement is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens op grond van hoofdstuk 5. De opleidingsverstrekker is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens op grond van hoofdstuk 6.

Artikel 14. (01/09/2019- ...)

Het departement wisselt de nodige persoonsgegevens uit met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksregister van de natuurlijke personen en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Artikel 15. (01/09/2019- ...)

De persoonsgegevens worden beveiligd volgens de dataclassificatie en de richtlijnen van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, overeenkomstig artikel 3, tweede lid, 3°, van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Artikel 16. (01/09/2019- ...)

De persoonsgegevens die overeenkomstig dit besluit worden opgevraagd, worden slechts zo lang bewaard als nodig voor de verstrekking van opleidingscheques aan de werknemer en de terugbetaling van de opleidingscheques aan de opleidingsverstrekker.

HOOFDSTUK 9. Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 17. (01/09/2019- ...)

In het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015, worden hoofdstuk II en III, die bestaan uit artikel 2 tot en met 4, en hoofdstuk VII en VII/1, die bestaan uit artikel 13 en 12/1, opgeheven.

Artikel 18. (01/09/2020- ...)

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015, worden hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 1, hoofdstuk IV, V en VI, die bestaan uit artikel 5 tot en met 12, en hoofdstuk VIII, dat bestaat uit artikel 14 en 15, opgeheven.

Artikel 19. (01/09/2019- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019, met uitzondering van artikel 4 tot en met 11 en artikel 18, die in werking treden op 1 september 2020.

Artikel 20. (01/09/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor professionele vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 23/05/2024