Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit

Datum 23/08/2019

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 37, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 108;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 1.2.2ter.1, § 2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 15, § 1 en § 2, gewijzigd bij het besluit van 9 maart 2018, artikel 97, § 1, gewijzigd bij het besluit van 9 maart 2018, artikel 98, artikel 100, 133, en 136, § 1;

Besluit :

Artikel 1. (01/10/2019- ...)

In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2018 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2018 en 18 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de tabel in vraag 2.1 worden de rijen

vervangen door de volgende rijen


2° in de tabel in vraag 3.5 wordt de rij


3° in de tabel in vraag 3.5 wordt de rij


4° in de tabel in vraag 3.5 wordt tussen de rij


5° in onderdeel 7 worden de vragen 7.2 tot en met 7.9 vervangen doro wat volgt:6° in vraag 12.1 wordt tussen de rij

 

Artikel 2. (01/10/2019- ...)
 

Artikel 3. (01/10/2019- ...)


Artikel 4. (01/10/2019- ...)

Artikel 5. (01/10/2019- ...)


Artikel 6. (01/10/2019- ...)

Dit besluit is van toepassing op aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2019, met uitzondering van artikel 2, punt 8° van dit besluit, dat van toepassing is op aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2020.

BIJLAGE (01/10/2019- ...)

Wijzigingen van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning