Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg

Datum 28/06/2019

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 7.4.2/3, § 1, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende de vaststelling van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1978 houdende de vaststelling van het gewestplan Eeklo - Aalter, en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg;

Overwegende dat de meeste reservatiestroken op het einde van de jaren `70 werden ingetekend op de gewestplannen; dat intussen, 40 jaar later, moet worden vastgesteld dat een aantal van deze reservatiestroken nog steeds niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn; dat een aantal reservatiestroken na de jaren `70 werden aangeduid, naar aanleiding van gewestplanwijzigingen of in een algemeen plan van aanleg, maar dat ook deze reservatiestroken veelal minstens 10 jaar oud zijn;

Overwegende dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening daarom heeft bepaald dat de Vlaamse Regering kan bepalen welke reservatiestroken, die in zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg met een overdruk, opgeheven kunnen worden; dat deze beslissing betrekking kan hebben op de volledige reservatiestrook of een deel ervan en een cartografische aanduiding moet bevatten;

Overwegende dat, na opheffen van de reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend, de grondkleur van de vigerende plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen behouden blijft;

Overwegende dat deze beslissing tot wijziging van de beslissing van 14 december 2018 houdende de opheffing van een reservatiestrook niet MER-plichtig is; dat het opheffen van de reservatiestrook immers enkel tot gevolg heeft dat een infrastructuur niet zal worden gerealiseerd, en dat ruimtegebruik volgens de grondkleur voortaan of verder mogelijk is zonder dat afstand van meerwaarde wordt gevraagd bij de realisatie van bouwwerken;

Overwegende dat in het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 de reservatiestroken VLB_01_02 en VLB_02_03, aangeduid als Kanaal Brussel-Charleroi, werden opgeheven omdat de infrastructuur waarvoor de reservatiestroken voorzien werden, gerealiseerd is en er geen uitbreidingsplannen, aanpassingswerken of rechttrekkingen voorzien zijn;

Overwegende dat in het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 de reservatiestroken VLB_02_01 en VLB_01_03, aangeduid als Spoorweg Brussel-Rijsel (Halle), werden opgeheven aangezien deze breder zijn dan nodig voor eventuele aanpassingenwerken of verbredingen; dat het meer specifiek een gedeeltelijke opheffing van de reservatiestroken betreft door een beperking van de breedte ervan;

Overwegende dat reservatiestrook VLB_02_03 onderdeel is van de Spoorweg Brussel-Rijsel en bijgevolg ten onrechte is benoemd als het Kanaal Brussel-Charleroi in het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en dat voor een goed begrip van de beslissing een rechtzetting van deze materiële fout aangewezen is;

Overwegende dat de reservatiestrook VLB_01_03 onderdeel is van het Kanaal Brussel-Charleroi en bijgevolg ten onrechte is benoemd als de Spoorweg Brussel-Rijsel in het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en dat voor een goed begrip van de beslissing een rechtzetting van deze materiële fout aangewezen is;

Overwegende dat de reservatiestrook VLB-01_03, als onderdeel van het Kanaal Brussel-Charleroi, een basisknelpunt is dat weggewerkt moet worden voor de verdere uitbouw van het Vlaamse waterwegennetwerk, in overeenstemming met de richtsnoeren van de Europese Commissie voor het TEN-T netwerk en resolutie 49 van de UN/ECE; dat het schrappen van de reservatiestrook niet aangewezen is om de modernisering van het Kanaal Brussel-Charleroi te kunnen realiseren; dat het om die reden noodzakelijk is de materiële fout in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 recht te zetten zodat duidelijk is dat de reservatiestrook VLB_01_03 op het gewestplan behouden blijft en niet wordt opgeheven;

Overwegende dat in het voornoemde besluit van 14 december delen van de reservatiestrook voor het Schipdonkkanaal worden opgeheven aangezien uit een nautische analyse blijkt dat die delen van de huidige reservatiestrook niet nodig zijn voor een eventuele realisatie; dat deze delen werden opgeheven; dat de nummers OVL_02_01, OVL_02_02, WVL_50_01 en WVL_50_02, genoemd in het voornoemde besluit als de op te heffen delen van de reservatiestroken voor het Schipdonkkanaal niet overeenkomen met de nummers zoals vermeld op de bijbehorende verordenende kaarten; dat op de verordende kaarten de correcte nummers OVL_02_01, OVL_02_02, WVL_50_03 en WVL_50_04 zijn vermeld; dat voor een goed begrip van de beslissing een rechtzetting van deze materiële fout aangewezen is;

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (30/09/2019- ...)

In het overwegend gedeelte van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 wordt de verwijzing naar de reservatiestroken van het Kanaal Brussel-Charleroi gewijzigd van "VLB_01_02 en VLB_02_03" naar "VLB_01_02".

Artikel 2. (30/09/2019- ...)

In het overwegend gedeelte van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 wordt de verwijzing naar de reservatiestroken van de Spoorweg Brussel-Rijsel (Halle) gewijzigd van "VLB_02_01 en VLB 01_03" naar "VLB_02_01 en VLB_02_03".

Artikel 3. (30/09/2019- ...)

In het overwegende gedeelte van het besluit van 14 december 2018 wordt de nummering "OVL_02_01, OVL_02_02, WVL_50_01 en WVL_50_02" waarmee wordt verwezen naar de reservatiestroken voor het Schipdonkkanaal gewijzigd naar "OVL_02_01, OVL_02_02, WVL_50_03 en WVL_50_04".

Artikel 4. (30/09/2019- ...)

Kaart 15, opgenomen in bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, waarop de reservatiestrook VLB_01_03 ten onrechte aangeduid staat, wordt vervangen door het verordend plan in bijlage I van dit besluit.

Artikel 5. (30/09/2019- ...)

De normatieve delen van dit besluit zijn hierbij gevoegd als bijlage I, het verordenend plan.

Artikel 6. (30/09/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE (30/09/2019- ...)

Verordenend plan