Ministerieel besluit tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Datum 12/06/2019

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.3.1, 1°, en artikel 8.4.1, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 9/13, § 1, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2018 tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 februari 2019;

Gelet op advies 65.717/3 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. (18/10/2019- ...)

Als het Fonds langetermijnprojecten rangschikt als vermeld in artikel 9/13, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, hanteert het Fonds achtereenvolgens de volgende prioriteringscriteria:
1° langetermijnprojecten waarvoor de klimaatinvesteringssubsidie hoger is dan 1000 euro, krijgen voorrang op andere langetermijnprojecten;
2° langetermijnprojecten die hoger scoren op de volgende formule, krijgen voorrang op langetermijnprojecten met een lagere score:[10 x (CO2-reductie/m2/0,020 ton;]+ [80 x ((CO2 reductie*levensduur/euro subsidie)/0,30;{ton/euro)]+ [10 x (CO2 reductie van het langetermijnpakket/ CO2 reductiepotentieel)].

De score, vermeld in het eerste lid, wordt verhoogd met 15 punten als het langetermijnproject een innovatieve energiebesparende maatregel bevat.

In het tweede lid wordt verstaan onder innovatieve energiebesparende maatregel: een energiebesparende maatregel die gebruikmaakt van een vernieuwende en weinig gebruikte technologie die een katalyserende rol kan spelen in de transitie naar een onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De score, vermeld in het eerste lid, wordt verhoogd met 10 punten als de aanvrager aantoont dat het gebouw waarop het langetermijnproject betrekking heeft, uiterlijk zes maanden na de oplevering van het langetermijnproject zal voldoen aan de richtnormen, vermeld in bijlage van het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004.

Artikel 2. (18/10/2019- ...)

Het ministerieel besluit van 30 augustus 2018 tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden wordt opgeheven.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 25/06/2024