Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013

Datum 12/09/2019

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende lokale diensteneconomie, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende lokale diensteneconomie, artikel 13;

Gelet op het advies van de VDAB, gegeven op 3 juli 2019;

Overwegende het overleg in de Commissie Sociale Economie van de SERV, op 3 juli 2019;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 8 juli 2019;

Gelet op advies 66.510/1 van de Raad van State, gegeven op 10 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. (01/10/2019- ...)

De lijst met indicaties, vermeld in artikel 7 van het decreet van 22 november 2013 betreffende lokale diensteneconomie, wordt aangehecht als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. (01/10/2019- ...)

Het ministerieel besluit van 8 februari 2016 tot uitvoering van artikel 13 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 wordt opgeheven.

Artikel 3. (01/10/2019- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

BIJLAGE (01/10/2019- ...)

Lijst met indicaties:
1. nauwgezetheid
2. psychische stabiliteit
3. vertrouwen
4. betrouwbaarheid
5. driftbeheersing
6. aandacht
7. tijdmanagement
8. cognitieve flexibiliteit
9. inzicht
10. algemeen fysiek uithoudingsvermogen
11. ontwikkelen vaardigheden
12. oplossen problemen
13. besluiten nemen
14. omgaan met stress
15. mobiliteit
16. aangaan relaties
17. economische zelfstandigheid
18. werkervaring
19. copingstijl
20. medische factoren
21. werktempo.