Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de commissie multifunctionele infrastructuur binnen het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Datum 28/05/2019

Inhoud

Artikel 1. (01/06/2023- ...)

De volgende personen worden aangesteld tot lid van de commissie multifunctionele infrastructuur binnen het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 houdende het faciliteren van een multifunctionele infrastructuur van voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en tot wijziging van sectorale regelgeving, wat betreft infrastructuurnormen :
1° het afdelingshoofd van de afdeling VIPA van het Departement Zorg;
2° de vertegenwoordiger van het agentschap of het departement van wie het functionele advies vereist is.

De vertegenwoordiger, vermeld in het eerste lid, 2°, is naargelang het geval :
1° voor de verzorgingsvoorzieningen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg en de aanloopadressen inzake beschut wonen: het afdelingshoofd van de afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg van het Departement Zorg;
2° voor de voorzieningen voor ouderen, de voorzieningen in de thuiszorg en de wijkgezondheidscentra: het afdelingshoofd van de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn van het agentschap Zorg en Gezondheid;
3° voor de consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen: het afdelingshoofd van de afdeling Preventie van het Departement Zorg;
4° voor het algemeen welzijnswerk: het afdelingshoofd van de afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg van het Departement Zorg;
5° voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand: het afdelingshoofd van de afdeling Voorzieningenbeleid van het agentschap Opgroeien;
6° voor de voorzieningen voor personen met een handicap: het afdelingshoofd van de afdeling Financiering en Zorgplanning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
7° voor de voorzieningen voor gezinnen met kinderen: een afdelingshoofd van het thema Voorzieningen-, risico- en crisismanagement van het agentschap Opgroeien regie.

De afdelingshoofden, vermeld in het eerste en het tweede lid, kunnen zich laten vervangen door een personeelslid van niveau A van de afdeling of het thema in kwestie.

Artikel 2. (01/06/2023- ...)

Het afdelingshoofd van de afdeling VIPA van het Departement Zorg zit de vergaderingen van de commissie multifunctionele infrastructuur, vermeld in artikel 1, voor. Hij kan zich laten vervangen door een personeelslid van niveau A van zijn afdeling.

Artikel 3. (01/06/2023- ...)

Het secretariaat van de commissie multifunctionele infrastructuur, vermeld in artikel 1, wordt waargenomen door personeelsleden van de afdeling VIPA van het Departement Zorg.

 


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 25/06/2024