Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

Datum 27/11/2019

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, vervangen bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 4;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 10, § 3 en § 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015;
- het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, artikel 3, 4, 5, 6 en 7.

Vormvereiste

Het volgende vormvereiste is vervuld:
- Er is overleg gepleegd met de gewesten en de expertgroep op 6 november 2019.

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ BESLUIT:

Artikel 1. (01/12/2019- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 16 oktober 2017: het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Artikel 2. (01/12/2019- ...)

De lijst van niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst van niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.
 

Artikel 3. (01/12/2019- ...)

Dit besluit voorziet in de uitvoering van de volgende verordeningen:
1° verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91;
2° verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft.

Artikel 4. (01/12/2019- ...)

Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in de databank, vermeld in artikel 1, 4°, van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017.

Artikel 5. (01/12/2019- ...)

Het besluit van de secretaris-generaal van 27 november 2018 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen wordt opgeheven.

(01/12/2019- ...)

Bijlage 1

(01/12/2019- ...)

Bijlage 2