Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement Buitenlandse Zaken tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties voor het jaar 2020

Datum 23/12/2019

Inhoud

(... - ...)

HET AFDELINGSHOOFD VAN DE AFDELING MONDIALE UITDAGINGEN VAN HET DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN,

Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010, artikel 67;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 over de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 april 2014 tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement internationaal Vlaanderen, artikel 2, § 1, 3°, en artikel 5, § 2;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Buitenlandse Zaken van 14 februari 2019 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement (in casu art. 17).

Gelet op het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement Buitenlandse Zaken van 12 december 2018 tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties voor het jaar 2019;

Gelet op de vaststelling van de coëfficiënt voor kosten van levensonderhoud en huisvesting voor de maand augustus van het jaar 2019 door de Internationale Commissie voor de Openbare Dienst (International Civil Service Commission) van de Verenigde Naties;

Overwegende dat de coëfficiënt die door deze Commissie in augustus 2019 voor België (Brussel) werd vastgesteld 89,4 bedroeg ten opzichte van het uitgangspunt van 100.00 voor de Verenigde Staten (New York),

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 2. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 3. (01/01/2021- ...)

...