Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van afdeling IV van titel VII, hoofdstuk II van het energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen

Datum 31/01/2020

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.9.1, artikel 8.2.1;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 7.2.22, opgeheven bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 en opnieuw ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2019;

Gelet op het advies nr. 66.800/3 van de Raad van State, gegeven op 6 januari 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. (23/11/2022- ...)

De werkzaamheden die in aanmerking komen voor de steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen zijn deze die op het moment van de aanvraag van de noodkooplening:
1° in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, vermeld in Boek 5, Deel 5, Titel 3, hoofdstuk 1 van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 of de premies, vermeld in artikel 6.4.1/1,  6.4.1/1/1, 6.4.1/5 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010;
2° in aanmerking komen voor een verbouwlening, overeenkomstig artikel 7.9.2/0/7 en 7.9.2/0/8 van het Energiebesluit van 19 november 2010;
3° tot doel hebben om de noodkoopwoning te laten beantwoorden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, vastgesteld met toepassing van artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Hierbij wordt het technisch handboek Woningkwaltiteitsbewaking als leidraad gehanteerd.

Artikel 2. (01/03/2020- ...)

De ontlener kan steeds kosteloos overgaan tot de vervroegde gehele terugbetaling van de lening. In geval van een gedeeltelijke terugbetaling kan het OCMW een minimumbedrag vaststellen en/of een dossierkost van maximaal 25 euro per verrichting aanrekenen. Indien het OCMW toepassing maakt van deze mogelijkheid, dient dit expliciet te worden opgenomen in de kredietovereenkomst die wordt gesloten tussen het OCMW en de ontlener.

Artikel 3. (01/03/2020- ...)

Indien binnen een termijn van vier jaar nadat de lening volledig is terugbetaald, een meerwaarde wordt gerealiseerd, wordt een vergoeding aangerekend die gelijk is aan het opeisbaar gedeelte van de meerwaarde berekend overeenkomstig de formule voorzien in artikel 7.2.22 § 3, vijfde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010.
 

Artikel 4. (01/03/2020- ...)

Een afbetalingsplan kan slechts door het OCMW toegestaan worden op basis van een onderzoek van de terugbetalingscapaciteit van de ontlener. De terugbetalingscapaciteit wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van de financiële middelen en inkomsten van de ontlener met zijn vaste uitgaven.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 28/03/2023