Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

Datum 13/03/2020

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 7 en 44, § 2.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn niet vervuld:
- het advies van de Inspectie van Financiën, evenals het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en begrotingen, werd niet gevraagd omwille van de hoogdringendheid van de voorliggende maatregelen;
- het advies van de Raad van State werd, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, niet ingewonnen. De dringende noodzakelijkheid wordt gemotiveerd vanuit de noodzaak de opmars en snelle uitbreiding van COVID-19 tegen te gaan en daartoe dringende maatregelen te nemen die de verdere verspreiding tegengaan, in het bijzonder bij de groep van kwetsbare en oudere personen. Deze maatregelen kunnen omwille van de ernst van de situatie en omwille van het belang van de volksgezondheid niet worden uitgesteld.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- De groep van kwetsbare en van oudere personen vrijwaren van COVID-19 door de transmissie van dit virus via onderlinge contacten in gemeenschappelijke ruimten te beperken.
- De activiteiten die georganiseerd worden in die gemeenschappelijke ruimten zijn niet altijd noodzakelijke zorg en kunnen daardoor tijdelijk stopgezet worden om het aantal gevallen van COVID-19 af te remmen, zo mogelijk terug te dringen.
- In centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang komen personen samen met een verhoogde kwetsbaarheid die zich in de risicogroep voor COVID-19 bevinden, een sluiting van deze centra is nodig om een verdere verspreiding onder deze kwetsbare personen te voorkomen.
- In de respijteenheden Limmerik en Villa Rozerood worden kinderen met een verhoogde kwetsbaarheid (verminderde weerstand) opgenomen en gegroepeerd. Deze kinderen bevinden zich in een risicogroep voor COVID-19, waardoor een sluiting van deze respijteenheden zich opdringt.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. (13/03/2020- ...)

De lokale dienstencentra, vermeld in artikel 9, eerste lid, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en de regionale dienstencentra als vermeld in artikel 20 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, worden gesloten, alsook alle instellingen en diensten die gelijkaardige activiteiten uitoefenen.
 

Artikel 2. (13/03/2020- ...)

De toegang tot woonzorgcentra als vermeld in artikel 33 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, wordt beperkt tot de bewoners, het personeel en de vrijwilligers. Bezoekers krijgen geen toegang meer tot de gebouwen van een woonzorgcentrum. De eetruimten worden alleen gebruikt voor het maaltijdgebeuren.

Het woonzorgcentrum organiseert geen gemeenschappelijke activiteiten met externen en tussen de bewoners.

Artikel 3. (13/03/2020- ...)

De gemeenschappelijke zit- en eetkamers en de ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten en dagbestedingsactiviteiten van een psychiatrisch verzorgingstehuis, vermeld in artikel 96, eerste lid, 1°, 2° en 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging in psychiatrische verzorgingstehuizen, zijn alleen toegankelijk voor zorggebruikers, personeel en vrijwilligers van het psychiatrisch verzorgingstehuis.

Artikel 4. (13/03/2020- ...)

De gemeenschappelijke zit- en eetkamers in voorzieningen die erkend of vergund worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap worden alleen toegankelijk voor bewoners, personeel en vrijwilligers werkzaam in de voorziening.

De toegang tot de afdelingen en/of leefgroepen van voorzieningen erkend of vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap waar meerderjarige personen met een handicap op collectieve wijze residentiele woonondersteuning geboden wordt, wordt beperkt tot de bewoners, het personeel en de vrijwilligers. Bezoekers krijgen geen toegang meer tot de gebouwen van deze voorzieningen.

Het bezoek aan personen die woonondersteuning krijgen in een multifunctioneel centrum als vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap is toegestaan als voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden:
1° het bezoek gaat door in een lokaal afgescheiden van de gemeenschappelijke leefruimten;
2° het bezoek wordt beperkt tot 2 bezoekers per bewoner tegelijkertijd;
3° de bezoekers nemen bij het betreden van de gebouwen de nodige hygiënische maatregelen zoals handen wassen of ontsmettende handgel gebruiken;
4° de toegang tot de lokalen van het multifunctioneel centrum door personen jonger dan 16 jaar en die geen bewoner zijn van het multifunctioneel centrum is verboden.

Artikel 5. (14/03/2020- ...)

De centra voor dagverzorging vermeld in artikel 23 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, worden gesloten.

Artikel 6. (14/03/2020- ...)

Een dienst voor gezinszorg mag geen centrum voor dagopvang als vermeld in artikel 13 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 meer organiseren. De infrastructuur van het centrum voor dagopvang moet worden gesloten.

Artikel 7. (14/03/2020- ...)

De volgende revalidatievoorzieningen, als vermeld in artikel 2, 16°, van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging worden gesloten:
1° de respijteenheid Limmerik, van VZW Revalidatiecentrum Pulderbos, te Zandhoven;
2° de respijteenheid Villa Rozerood, van VZW Villa Rozerood, te De Panne.

Artikel 8. (14/03/2020- ...)

De maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7, gelden tot 19 april 2020.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, kan de maatregelen, vermeld in het eerste lid, verlengen.

Artikel 9. (13/03/2020- ...)

Dit besluit treedt in werking op 13 maart 2020, met uitzondering van artikel 5, 6 en 7 die in werking treden op een datum die de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, vaststelt.

Artikel 10. (13/03/2020- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 22/02/2024