Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit

Datum 18/03/2020

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 7 en 44, § 2;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, artikel 8, tweede lid en artikel 9.

Vormvereisten

De volgende vormvereiste is niet vervuld:
- het advies van de Raad van State werd, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, niet ingewonnen. De dringende noodzakelijkheid wordt gemotiveerd vanuit de noodzaak de opmars en snelle uitbreiding van COVID-19 tegen te gaan en daartoe dringende maatregelen te nemen die de verdere verspreiding tegengaan, in het bijzonder bij de groep van kwetsbare en oudere personen. Deze maatregelen kunnen omwille van de ernst van de situatie en omwille van het belang van de volksgezondheid niet worden uitgesteld.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motieven:
- In centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, en de respijteenheden Limmerik en Villa Rozerood komen personen samen met een verhoogde kwetsbaarheid die zich in de risicogroep voor COVID-19 bevinden, een sluiting van deze centra is nodig om een verdere verspreiding onder deze kwetsbare personen te voorkomen.
- Deze maatregelen moeten, gelet op de hoogdringendheid, in werking treden op 14 maart 2020, zoals ook reeds gecommuniceerd aan de sector.
- Op dit moment zijn verschillende experts het er al over eens dat het SARS-CoV-2 virus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, niet onder controle zal zijn tegen 4 april 2020. De kans op een besmetting met COVID-19 na deze datum is dan ook reëel. Om de oudere en kwetsbare personen te beschermen is dan ook een uitbreiding van de maatregelen nodig tot minstens 19 april 2020.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT:

Artikel 1. (14/03/2020- ...)

Artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, treden in werking op 14 maart 2020.

Artikel 2. (17/05/2020- ...)

De maatregelen, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, gelden tot en met 24 mei 2020.

De maatregelen, vermeld in artikel 3 van hetzelfde besluit, gelden tot en met 10 mei 2020.

De maatregelen vermeld in artikel 2, tweede lid, en in artikel 7 van hetzelfde besluit, gelden tot en met 14 juni 2020.

De maatregelen vermeld in artikel 5 en 6 van hetzelfde besluit, gelden tot en met 24 mei 2020.

Artikel 3. (14/03/2020- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 maart 2020.