Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

Datum 20/03/2020

Inhoud

Artikel 1. (20/03/2020- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (20/03/2020- ...)

Dit decreet voorziet in de toepassing van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Artikel 3. (20/03/2020- ...)

Dit decreet regelt de voorwaarden waarin kan worden afgeweken van de vergunningsplichten en meldingsplichten die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Artikel 4. (20/03/2020- ...)

§ 1. Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste, tweede of derde klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid is geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist als voldaan is aan al de volgende voorwaarden :
1° de Vlaamse Regering stelt de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast, en bepaalt de duur en de startdatum ervan;
2° de afwijkingsregeling geldt voor een termijn van maximaal 120 opeenvolgende dagen, die in werking treedt op de startdatum. De Vlaamse Regering kan die termijn eenmaal verlengen met maximaal 120 opeenvolgende dagen;
3° de afwijkingsregeling geldt alleen voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in punt 1°, te voorkomen of op te vangen;
4° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en verplichtingen, en de toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden nageleefd.

De vaststelling, de duur en de startdatum van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in het eerste lid, 1°, worden onverwijld meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

De eenmalige verlenging met maximaal 120 opeenvolgende dagen, vermeld in het eerste lid, 2°, voldoet aan de volgende voorwaarden :
1° de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt verlengd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt ook de duur en de startdatum van die verlenging;
2° de Vlaamse Regering brengt het Vlaams Parlement onverwijld op de hoogte over haar besluit, vermeld in punt 1° ;
3° het Vlaams Parlement heeft die beslissing tot verlenging niet verworpen binnen een termijn van twee dagen die volgt op de dag van de kennisgeving door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de mogelijkheid om af te wijken van de vergunningsplichten en meldingsplichten, vermeld in het eerste lid.

§ 2. De startdatum van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, en in voorkomend geval de verlenging ervan, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 3. Een instantie die de afwijkingsregeling, vermeld in paragraaf 1, toepast, maakt dat bekend door :
1° aan de Vlaamse Regering, op het adres van het Departement Omgeving, en aan de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie, een mail of brief te sturen waarin ze haar intentie meedeelt om de afwijkingsregeling toe te passen. Die kennisgeving bevat bovendien de volgende informatie :
a) een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie;
b) de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt met toepassing van artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
c) de perceelsgegevens;
2° uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie bekend te maken dat ze zich beroept op de afwijkingsregeling door een aanplakking gedurende minstens dertig dagen van de kennisgeving, vermeld in punt 1°, overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de aanplakking van een affiche van een verleende omgevingsvergunning.

Het Departement Omgeving, de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten publiceren de ontvangen kennisgeving, vermeld in het eerste lid, 1°, op hun website.

Artikel 5. (20/03/2020- ...)

In geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid als vermeld in artikel 4 kan de Vlaamse Regering nadere regels uitwerken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij.

Artikel 6. (20/03/2020- ...)

Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan door de Vlaamse Regering.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 13/04/2024