Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus

Datum 30/10/2020

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op :
- het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 4, § 1.

Vormvereisten
De volgende vormvereiste is vervuld :
- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 29 oktober 2020.
- er is sprake van het "met bijzondere redenen omklede geval van de dringende noodzakelijkheid" als vermeld in art. 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.

Hoogdringendheid
Eind 2019 ontstond er in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in Vlaanderen. Het aantal gevallen van infecties met het coronavirus neemt dagelijks toe en ondertussen is er sprake van een wereldwijde pandemie.
Gelet op de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO), heeft ook de Vlaamse Overheid vanuit haar bevoegdheden de nodige maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen en om de socio-economische gevolgen maximaal te beperken en ondervangen.
Deze maatregelen hadden een effect, maar in en na de zomermaanden werd een heropleving van dit virus vastgesteld.
Zo besloot de Nationale Veiligheidsraad op 27 juli 2020 een aantal nieuwe coronamaatregelen te nemen om de heropleving van het coronavirus aan te pakken. Deze maatregelen bleken echter niet voldoende om het tij te keren.
Na de eerste golf in het voorjaar van 2020 is Vlaanderen thans zwaar getroffen door een nieuwe golf van besmettingen, die in sommige gevallen ook leidt tot ziekenhuisopnames en overlijdens.
Eind oktober is het aantal overlijdens in België dat toegeschreven wordt aan COVID-19 gestegen tot gemiddeld 49 per dag. In totaal worden in ons land nu al 10.899 sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19. Ook de opnames in de ziekenhuizen nemen fors toe, tot gemiddeld 502 in de periode van 20 tot 25 oktober 2020.
Hiermee worden dezelfde pieken bereikt als begin april van dit jaar. Bovendien stijgt het aantal bevestigde besmettingen in ons land exponentieel. Tussen 17 en 23 oktober waren er gemiddeld 13.052 bijkomende besmettingen per dag.
Op 23 oktober bracht het Overlegcomité een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en hoger onderwijs in lijn met alarmniveau 4.
De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
Bij het aankondigen van deze maatregelen werd er nogmaals op gewezen dat ervoor moet worden gezorgd dat de zware druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen afzwakt.
De cijfers en genomen maatregelen tonen aan dat de huidige heropleving van het COVID-19 virus, net zoals de eerste golf, een grote impact heeft op de bestaande gezondheidsinfrastructuur. De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als laboratoria stond en staat onder druk en de vraag naar extra (tijdelijke) faciliteiten is reëel.
Dat alles maakt dat een zeer snelle uitbreiding van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen, vaccins en medisch materiaal, en van de capaciteit van ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen mogelijk moet zijn en in een aantal gevallen nu reeds noodzakelijk is om een imminente civiele noodsituatie het hoofd te bieden. Het toepasbaar maken van artikel 4 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, die een vrijstelling van omgevingsvergunning voorziet van dergelijke noodzakelijke faciliteiten is dan ook urgent.
Dergelijke vergunningsaanvragen verlopen doorgaans volgens de gewone procedure, met openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen, waarbij bepaalde termijnen moeten gerespecteerd worden. Vervolgens is er ook nog de mogelijkheid van administratief beroep die een schorsende werking heeft. Het doorlopen van deze procedure behelst meerdere maanden. Gelet op de huidige cijfers en prognoses zou een bijstelling ruim te laat komen om de gevolgen van de COVID-19 pandemie het hoofd te kunnen bieden.
De heropleving van het COVID-19 virus was reeds uitgegroeid tot een pandemie, en zorgt opnieuw voor een onhoudbare druk op het Vlaamse gezondheidsapparaat. Het aantal opnames in ziekenhuizen van patiënten besmet met het virus neemt nog exponentieel toe. Deze gezondheidscrisis noodzaakt een hoogdringende behandeling.
Er is dan ook duidelijk sprake van het "met bijzondere redenen omklede geval van de dringende noodzakelijkheid" als vermeld in art. 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. (27/02/2021- ...)

In toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wordt ingevolge de heropleving van het coronavirus (COVID-19) en de sociaal-economische gevolgen hiervan een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vastgesteld.

Voor de civiele noodsituatie, vermeld in het eerste lid, geldt het volgende :
1° de startdatum is 30 oktober 2020;
2° de duurtijd bedraagt 120 dagen, zodat deze civiele noodsituatie blijft vastgesteld tot en met 26 februari 2021;
3° deze civiele noodsituatie geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voorzien in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

De bijzondere regeling vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, geldt zolang de civiele noodsituatie is vastgesteld.

Artikel 2. (30/10/2020- ...)

Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Artikel 3. (30/10/2020- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit.