Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de COVID-19-crisis en tot afwijking van de regeling over de Winwinlening

Datum 13/11/2020

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, artikel 9/1 en 9/2, ingevoegd bij het decreet van 2 oktober 2020.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, is gegeven op 24 september 2020.
- De Raad van State heeft advies 68.108/1 gegeven op 29 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- Omdat de Vlaamse economie hard wordt getroffen door de COVID-19-crisis, wil de Vlaamse Regering het bestaande instrument van de Winwinlening verruimen en de getroffen ondernemingen ondersteunen door de kredietpartijen de mogelijkheid te geven om de Winwinlening te verlengen, met uitbreiding van het fiscale voordeel.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. (20/11/2020- ...)

De huidige economische situatie wordt met ingang van 15 maart 2020 erkend als de COVID-19-crisis als vermeld in hoofdstuk VI/1 van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening.

Het einde van de COVID-19-crisis zal bij mededeling op de Vlaamse Regering worden vastgesteld.

Artikel 2. (20/11/2020- ...)

Als de partijen gebruik maken van de mogelijkheid om de looptijd van de Winwinlening te verlengen, vermeld in artikel 9/1 van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wordt de aanspraak op het jaarlijks belastingkrediet, vermeld in artikel 8 van hetzelfde decreet, en het eenmalig belastingkrediet, vermeld in artikel 9 van hetzelfde decreet, met eenzelfde periode verlengd.

De verlenging, vermeld in het eerste lid, kan een of twee jaar bedragen.

De verlenging, vermeld in het eerste lid, geldt alleen voor de Winwinleningen waarvan de contractuele looptijd afloopt in 2020 en waarvan de akte van verlenging is gesloten na 15 maart 2020.

Kredietgevers kunnen aanspraak maken op de belastingkredieten, vermeld in het eerste lid, als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
1° de akte van verlenging wordt gesloten uiterlijk op 31 december 2020;
2° de akte van verlenging en de nieuwe aflossingstabel worden geregistreerd overeenkomstig artikel 10/3 van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006.

Artikel 3. (01/01/2021- ...)

Ter uitvoering van artikel 9/2, eerste lid van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening wordt voor de Winwinleningen die geldig gesloten worden na 15 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2021 het eenmalig belastingkrediet zoals bedoeld in artikel 9 van het decreet van 19 mei 2006 naar 40% gebracht en dit voor de ganse contractuele looptijd van de Winwinlening.

Artikel 4. (20/11/2020- ...)

Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 3, dat in werking treedt vanaf aanslagjaar 2021.

Artikel 5. (20/11/2020- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024