Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

Datum 27/11/2020

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 31.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het KMI van België heeft advies gegeven op 28 oktober 2019.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 19 november 2020.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Tussen 1 juni en 27 juli 2019 was er hagel op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
- Het KMI van België adviseert dat Boechout, Bree, Landen, Linter, Tongeren en Wommelgem een relatief hoge waarschijnlijkheid hadden van zware hagelbuien met hagelstenen waarvan de diameter groter dan twee centimeter is.
- Het technisch verslag van 2 december 2019, opgemaakt door het Vlaams Rampenfonds, stelt dat de gemeenten Boechout, Bree, Landen, Linter, Tongeren en Wommelgem voor dat fenomeen voldoen aan het criterium, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.
- De hagel heeft een uitzonderlijk karakter.
- De Vlaamse steden en gemeenten hebben inlichtingen verstrekt over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dat natuurverschijnsel.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. (02/01/2021- ...)

De hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Artikel 2. (02/01/2021- ...)

De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende steden en gemeenten:
1° Boechout;
2° Bree;
3° Landen;
4° Linter;
5° Tongeren;
6° Wommelgem.

Artikel 2/1. (02/01/2021- ...)

De tegemoetkoming voor de schade wordt berekend conform hoofdstuk I en II en artikel 25 van verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014.

Artikel 3. (02/01/2021- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 13/04/2024