Besluit van de Vlaamse Regering waarbij rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

Datum 27/11/2020

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 31.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het KMI van België heeft advies gegeven op 28 oktober 2019.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 19 november 2020.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Tussen 1 juni en 27 juli 2019 vond er lokaal een storm met rukwinden plaats op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
- Het KMI van België adviseert dat het erkenningscriterium van windsnelheden van minimaal 120 kilometer per uur in geen enkele gemeente is gehaald en dat het weerfenomeen storm niet wordt erkend.
- Het technisch verslag van 2 december 2019, opgemaakt door het Vlaams Rampenfonds, stelt dat de gemeenten Alken, Balen, Beringen, Bocholt, Bree, Kortenaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Oostkamp, Pelt, Sint-Truiden en Tessenderlo voor het fenomeen rukwinden met lokaal karakter voldoen aan het criterium, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.
- Aan bovenstaande lijst van gemeenten worden de 4 gemeenten toegevoegd die tijdig een aanvraag hadden ingediend bij de administratie en hebben aangegeven dat er op hun grondgebied voor de betrokken periode lokale rukwinden hebben plaatsgevonden, met name de gemeenten Gingelom, Herent, Landen en Linter.
- De Vlaamse steden en gemeenten hebben inlichtingen verstrekt over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dat natuurverschijnsel.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. (02/01/2021- ...)

De rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Artikel 2. (02/01/2021- ...)

De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende steden en gemeenten:
1° Alken;
2° Balen;
3° Beringen;
4° Bocholt;
5° Bree;
6° Gingelom;
7° Herent;
8° Kortenaken;
9° Landen;
10° Leopoldsburg;
11° Linter;
12° Lommel;
13° Lummen;
14° Oostkamp;
15° Pelt;
16° Sint-Truiden;
17° Tessenderlo.

Artikel 3. (02/01/2021- ...)

Voor schade aan de landbouwproductie kan alleen een tegemoetkoming worden verleend als het productieverlies per landbouwer en per teelt meer dan 30% bedraagt. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.

De tegemoetkoming voor de schade wordt berekend conform hoofdstuk I en II en artikel 25 van verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014.

Artikel 4. (02/01/2021- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 14/04/2024