Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de subsidiëring van een magnetische resonantietomograaf (NMR) en over de subsidiëring van bestralingsapparaten

Datum 18/12/2020

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op :
- het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld :
- De inspectie van financiën heeft advies gegeven op 28 juli 2020;
- Het raadgevend comité bij het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid heeft advies gegeven op 22 september 2020;
- De Raad van State heeft advies nr. 68.308/3 gegeven op 9 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven :
- De programmatie van de NMR-toestellen is uitgebreid met negen toestellen voor het Vlaamse Gewest.
- Het forfaitaire subsidiebedrag voor een NMR moet aangepast worden zodat de bijkomende erkenningen van de NMR-toestellen en de subsidiëring ervan op budgetneutrale wijze kunnen gebeuren.
- Om samenwerking te stimuleren in de ziekenhuissector wordt de mogelijkheid voorzien om bestralingsapparaten toe te kennen aan één van de ziekenhuizen binnen een associatie van ziekenhuizen.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :
- de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. (01/01/2021- ...)

In artikel 31, § 3, 1°, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2016, wordt het bedrag "129.302,16 euro" vervangen door het bedrag "114.188,92 euro".

Artikel 2. (01/01/2021- ...)

In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2016 betreffende de subsidiëring van de uitrusting en apparatuur van de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, wat de financiering van de lasten van de voormelde uitrusting en apparatuur betreft, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2016, wordt het bedrag "129.302,16 euro" vervangen door het bedrag "114.188,92 euro".

Artikel 3. (01/01/2021- ...)

In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd :
"In geval van een associatie van ziekenhuizen wordt de subsidie toegekend aan één van de ziekenhuizen van de associatie, dat beschikt over een erkenning voor bestralingsapparaten.";
2° er wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt :
"Het aantal bestralingsapparaten dat wordt vastgesteld met toepassing van artikel 31, § 3, 2°, a) en b), van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, vermeld in het eerste lid, mag in geval van een associatie van ziekenhuizen worden samengeteld.".

Artikel 4. (01/01/2021- ...)

In artikel 68 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein wordt het bedrag "129.302,16 euro" vervangen door het bedrag "114.188,92 euro".

Artikel 5. (01/01/2021- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 6. (01/01/2021- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/07/2024