Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Datum 26/02/2021

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 4;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 5, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019, en artikel 6, eerste lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 6°.

Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- het voornemen tot aanwijzing van de leden van de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd vooraf meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- de leden die worden benoemd als lid of als plaatsvervanger voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT:

Artikel 1. (01/06/2023- ...)

Tot leden van de technische commissie, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, worden benoemd:
1° als ambtenaar met minstens rang A1 van het Departement Zorg, Afdeling Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden, die de technische commissie voorzit: mevrouw Ann Beusen, met als plaatsvervanger de heer Thomas Feys;
2° als persoon met de kwalificatie van preventieadviseur: de heer Lieven Carron, met als plaatsvervanger de heer Dominic Hermans;
3° als brandveiligheidsdeskundigen die actief deel uitmaken van een hulpverleningszone, als vertegenwoordigers voor de brandweerdiensten van het Vlaamse Gewest:
a) de heer Jan Leenknecht van hulpverleningszone Fluvia, met als plaatsvervanger mevrouw Isabelle Coumnas van hulpverleningszone Rivierenland;
b) de heer Jan Peelaerts van hulpverleningszone Brandweerzone Kempen, met als plaatsvervanger de heer Raf Van den Eynde van hulpverleningszone Brandweer Zone Antwerpen;
4° als personen uit de academische wereld met een bijzondere kwalificatie voor brandveiligheid: de heer Paul Vandevelde van UGent, met als plaatsvervanger de heer Bart Merci van UGent;
5° als vertegenwoordiger van de sectoren Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
a) voor dossiers inzake Volksgezondheid: de heer Walter Sablon van Zorgnet-Icuro, met als plaatsvervanger de heer Peter Raeymaekers, eveneens van Zorgnet-Icuro;
b) voor de dossiers inzake Welzijn en Gezin: de heer Bart De Caluwé van het Vlaams Welzijnsverbond, met als plaatsvervanger de heer Steven De Looze, eveneens van het Vlaams Welzijnsverbond.

Artikel 2. (01/02/2021- ...)

Het ministerieel besluit van 15 december 2009 tot benoeming van de leden van de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt opgeheven.

Artikel 3. (01/02/2021- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2021.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024