Besluit van de Vlaamse Regering over de modaliteiten voor een kortere terugvorderingstermijn voor technische installaties bij gesubsidieerde onderwijsinfrastructuur

Datum 26/02/2021

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikel 19, § 2, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020.

Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Vlaams minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn advies gegeven op 20 januari 2021.
- De Raad van State heeft advies nr. 68.758/1 gegeven op 19 februari 2021.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. (09/04/2021- ...)

In afwijking van artikel 19, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, wordt voor onderwijsinfrastructuur waarvan de uitbetaalde subsidie voor meer dan de helft betrekking heeft op technische installaties waarvan de normale levensduur minder dan dertig jaar is, het verstrekte subsidiebedrag verminderd met 1/20 per jaar voor de periode waarbinnen het aldus aangekochte, gebouwde, gemoderniseerde, uitgebreide en geschikt gemaakte gebouw werd aangewend voor de bestemming waarvoor de tussenkomst van AGION werd bekomen.

Artikel 2. (09/04/2021- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024