Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de agentschappen Opgroeien en Opgroeien regie

Datum 09/04/2021

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen
 2. HOOFDSTUK 2. Mogelijkheid tot subdelegatie
 3. HOOFDSTUK 3. Regeling bij vervanging
 4. HOOFDSTUK 4. Gebruik van de delegaties en verantwoording
 5. HOOFDSTUK 5. Delegaties van algemene aard
  1. Afdeling 1. Delegatie voor de interne organisatie
  2. Afdeling 2. Delegatie voor het ondertekenen van briefwisseling
  3. Afdeling 3. Delegatie voor de uitvoering van de begroting
  4. Afdeling 4. Delegatie voor overheidsopdrachten van beperkte waarde
 6. HOOFDSTUK 6. Specifieke delegaties
  1. Afdeling 1. Delegaties voor overheidsopdrachten boven de grens van een overheidsopdracht van beperkte waarde als vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
  2. Afdeling 2. Delegatie voor het voorzieningenbeleid
  3. Afdeling 3. Delegatie voor juridische aangelegenheden en geschillen
  4. Afdeling 4. Delegatie wat betreft het Vlaams Centrum voor Adoptie
  5. Afdeling 5. Delegatie voor het Algemeen Management met name financieel, facilitair, project- en kennismanagement
   1. Onderafdeling 1. Delegatie voor het financieel management
   2. Onderafdeling 2. Delegatie voor het facilitair beheer
  6. Afdeling 6. Delegatie voor IT-strategie, ontwikkeling en beheer
  7. Afdeling 7. Delegaties voor het personeelsmanagement
  8. Afdeling 8. Delegatie voor het thema zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
  9. Afdeling 9. Delegaties voor de rechtstreekse dienstverlening aan gezinnen, kinderen en jongeren door de eigen personeelsleden van het agentschap, voor de afdeling gemeenschapsinstellingen, voor de afdeling ondersteuningscentra en Sociale diensten en de afdeling Continuïteit en Toegang
  10. Afdeling 10. Delegatie voor personeelsmanagement voor personeelsleden van de afdelingen Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank, Continuïteit en Toegang, de Gemeenschapsinstellingen en het team zorgtoeslag
 7. HOOFDSTUK 7. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op :
-het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.6;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 20 en 21.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven :
- De administrateur-generaal van de agentschappen Opgroeien en Opgroeien regie is als hoofd van het agentschap belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van deze intern verzelfstandigde agentschappen.
- Met het oog op een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie delegeert de administrateur-generaal een deel van de haar gedelegeerde bevoegdheden verder aan personeelsleden van de agentschappen die onder haar leiding staan.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :
- het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie;
- het decreet van 20 januari 2012 houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, artikel 20, § 2;
- het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
- het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
- het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht;
- het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien, artikel 15 tot en met 17;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN OPGROEIEN REGIE EN OPGROEIEN BESLUIT :

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. (01/01/2021- ...)

Dit besluit is van toepassing op de agentschappen Opgroeien en Opgroeien regie.

Artikel 2. (01/01/2021- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de leiding van het agentschap Opgroeien regie en Opgroeien;
2° bestedingsplan : de aan de gemeenschapsinstellingen beschikbaar gestelde werkings- en investeringskredieten voor het lopende begrotingsjaar;
3° de algemeen directeurs, de afdelingshoofden en projectleiders N-1 en senior adviseurs : de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening en processen betreffende één van de hierna vermelde thema's, of voor een afdeling, zijnde :
a) het personeelslid, verantwoordelijk voor het Vlaams Centrum voor Adoptie en voor adoptie;
b) de personeelsleden, verantwoordelijk voor het thema inhoudelijk strategisch beleid;
c) het personeelslid, verantwoordelijk voor het thema juridische expertise, klachten en geschillen;
d) de personeelsleden, verantwoordelijk voor het thema voorzieningen beleid;
e) de personeelsleden, verantwoordelijk voor het thema Algemeen Management met name financieel management, facilitair beheer, projectmanagement, kennismanagement en risicomanagement;
f) de personeelsleden, verantwoordelijk voor het thema HRM, Kind en Gezin Academie en Communicatie;
g) het personeelslid, verantwoordelijk voor het thema IT-strategie, ontwikkeling en beheer;
h) de personeelsleden verantwoordelijk voor het thema kwaliteitsmanagement en datamanagement;
i) het personeelslid verantwoordelijk voor de rechtstreekse dienstverlening aan gezinnen, kinderen en jongeren door de eigen personeelsleden van het agentschap Opgroeien en Opgroeien regie, voor de afdeling gemeenschapsinstellingen en voor de afdeling ondersteuningscentra en Sociale diensten en de afdeling Continuïteit en Toegang;
j) het personeelslid verantwoordelijk voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte;
4° het agentschap : het agentschap Opgroeien regie, het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, vermeld in artikel 2, 8°, van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie en het agentschap Opgroeien, het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering tot van 24 oktober 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien
5° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen.

Artikel 3. (01/01/2021- ...)

§ 1. De bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, en van het desbetreffende ondernemingsplan.

§ 2. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen alleen uitgeoefend worden voor de aangelegenheden waarvoor de vermelde personeelsleden bevoegdheid gekregen hebben en binnen de voorziene kredieten en middelen.

Artikel 4. (01/01/2021- ...)

Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot :
1° de beslissingen die moeten genomen worden in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;
2° de beslissingen van ondergeschikte of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;
3° het afsluiten van overeenkomsten.

Artikel 5. (01/01/2021- ...)

De bij dit besluit verleende delegaties hebben zowel betrekking op de apparaatskredieten als op de beleidskredieten.

Artikel 6. (01/01/2021- ...)

Als het gebruik van de bij dit besluit verleende delegaties gepaard gaat met het plaatsen van een overheidsopdracht gelden de bepalingen van artikel 19 en 20.

HOOFDSTUK 2. Mogelijkheid tot subdelegatie

Artikel 7. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeurs, afdelingshoofden, projectleiders N-1 en senior- adviseur kunnen een deel van de aan hen gedelegeerde bevoegdheden verder subdelegeren tot op het meest functionele niveau. Deze subdelegatie kan betrekking hebben op delegatie van beslissingsbevoegdheden of delegatie van handtekening.

Deze subdelegaties worden vastgelegd in een gedateerd en ondertekend besluit van de algemeen directeur, het afdelingshoofd, projectleider N-1 of senior- adviseur. Een afschrift wordt bezorgd aan de administrateur-generaal.

HOOFDSTUK 3. Regeling bij vervanging

Artikel 8. (01/01/2021- ...)

§ 1. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de administrateur-generaal worden haar bevoegdheden, voor zover ze niet expliciet gedelegeerd zijn in dit besluit, uitgeoefend door één van de algemeen directeurs.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van beide algemeen directeurs worden de bevoegdheden, vermeld in het eerste lid, uitgeoefend door het afdelingshoofd, projectleider N-1 of senior-adviseur dat door de administrateur-generaal als zijn vervanger wordt aangeduid.

§ 2. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de waarneming van de functie van algemeen directeur, afdelingshoofd, projectleider N-1 of senior adviseur belast is of de algemeen directeur, het afdelingshoofd, projectleider N-1 of senior adviseur vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

§ 3. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn naam, functie en handtekening al naar gelang het geval, de formule "voor de administrateur-generaal, afwezig" of "voor de algemeen-directeur, afwezig" of "voor het afdelingshoofd, afwezig" of "voor de projectleider N-1, afwezig" of "voor de senior-adviseur, afwezig".

HOOFDSTUK 4. Gebruik van de delegaties en verantwoording

Artikel 9. (01/01/2021- ...)

§ 1. De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en senior-adviseur evenals de personeelsleden aan wie beslissingsbevoegdheden werden gesubdelegeerd, nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de verleende delegaties.

§ 2. De administrateur-generaal kan het gebruik van de verleende delegaties nader regelen door een eenvoudige beslissing, die wordt verspreid onder de vorm van een dienstorder of nota.

§ 3. De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en senior-adviseur zijn ten aanzien van de administrateur-generaal verantwoordelijk voor het gebruik van de verleende delegaties. Deze verantwoordelijkheid betreft eveneens de aangelegenheden waarvoor de beslissingsbevoegdheid werd gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

Artikel 10. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en de senior adviseur organiseren het systeem van interne controle op zodanige wijze dat de verleende delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en misbruiken worden vermeden.

Artikel 11. (01/01/2021- ...)

Over het gebruik van de verleende delegaties wordt, op vraag van de administrateur-generaal, verantwoording afgelegd door middel van een rapport dat door de algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en de senior-adviseur wordt voorgelegd aan de administrateur-generaal.

Het rapport bevat de nodige informatie over de beslissingen die met toepassing van de verleende delegaties in de betrokken periode werden genomen, met inbegrip van informatie over de aangelegenheden waarvoor de beslissingsbevoegdheid door de algemeen directeur en de afdelingshoofden werd gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

De administrateur-generaal kan, bij eenvoudige beslissing, nadere instructies geven betreffende de informatie die per gedelegeerde aangelegenheid in het rapport moet worden verstrekt en een verplicht te volgen schema voor de rapportering vastleggen.

De administrateur-generaal kan, buiten de verplichte rapportering, op ieder ogenblik aan de algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en senior adviseur verantwoording vragen betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid.

Artikel 12. (01/01/2021- ...)

§ 1. De administrateur-generaal heeft het recht om, bij eenvoudige beslissing, de verleende delegaties tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te heffen.

§ 2. In voorkomend geval worden de beslissingen over de aangelegenheden waarvoor de delegatie tijdelijk werd opgeheven, genomen door de administrateur-generaal.

HOOFDSTUK 5. Delegaties van algemene aard

Afdeling 1. Delegatie voor de interne organisatie

Artikel 13. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en de senior adviseur hebben delegatie om de beslissingen te nemen in verband met het realiseren van de beleids- en organisatiedoelstellingen van de aan hen toegewezen thema's en in verband met de werkzaamheden en het goed functioneren van de aan hen toegewezen afdelingen, met inbegrip van het proces- en projectmanagement.

Afdeling 2. Delegatie voor het ondertekenen van briefwisseling

Artikel 14. (01/01/2021- ...)

§ 1. De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en senior-adviseur hebben delegatie voor de ondertekening van de briefwisseling die verband houdt met de opdrachten voor de thema's en afdelingen waarvoor ze verantwoordelijkheid hebben gekregen, met andere diensten van de Vlaamse overheid en met derden.

De delegatie bedoeld in het eerste lid omvat onder meer :
1° het ondertekenen van nota's bestemd voor de afdelingen, agentschappen of departementen van de ministeries van de Vlaamse Gemeenschap;
2° gewone en aangetekende brieven die bestemd zijn voor hun thema of afdeling in ontvangst te nemen, met uitzondering van dagvaardingen;
3° uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van hun thema of afdeling eensluidend te verklaren en af te leveren;
4° het ondertekenen van nota's die verband houden met hun thema of afdeling en die bestemd zijn voor de bevoegde Inspecteur van Financiën, mits visum van de financieel adviseur.

§ 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 worden volgende categorieën van briefwisseling, alvorens aan de bestemmeling te worden verzonden, aan het visum van de administrateur-generaal voorgelegd :
1° nota's of brieven gericht aan een minister, het Rekenhof of het Agentschap Audit Vlaanderen;
2° briefwisseling en nota's van beleidsmatige aard, tenzij deze een louter informatief karakter hebben;
3° andere briefwisseling die het niveau van individuele dossiers overstijgt, tenzij deze een louter informatief karakter heeft;
4° de antwoorden op vragen om uitleg, interpellaties en schriftelijke vragen van Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Afdeling 3. Delegatie voor de uitvoering van de begroting

Artikel 15. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en senior-adviseur hebben delegatie om in het kader van de uitvoering van de begroting en met betrekking tot de aan hen gedelegeerde beslissingsbevoegdheden, binnen de perken van de kredieten en middelen die onder het beheer van hun diensten en teams vallen, beslissingen te nemen met betrekking tot het aangaan van verbintenissen, het nemen van de eraan verbonden vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen en de eruit voortvloeiende uitgaven en betalingen, met inbegrip van de vastleggings- en ordonnanceringsdocumenten, het vastleggen van vorderingen en het verkrijgen van ontvangsten en inkomsten.

Artikel 16. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en senior-adviseur hebben met betrekking tot de aangelegenheden, waarvoor de beslissing bij de Vlaamse Regering, de minister, de administrateur-generaal of een ander orgaan berust en binnen de perken van de kredieten en middelen die onder het beheer van hun afdeling ressorteren, delegatie om de administratieve beslissingen te nemen en handelingen te stellen, met inbegrip van de ondertekening van de vastleggings- en ordonnanceringsdocumenten die in het kader van de ontvangsten en uitgavencyclus noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering, de minister, de administrateur-generaal of een ander orgaan.

Artikel 17. (01/01/2021- ...)

De delegatie aan de afdelingshoofden, de projectleider N-1, en de algemeen directeur, geldt onverminderd de bevoegdheden en opdrachten van andere actoren in de ontvangsten- en uitgavencyclus en onverminderd het systeem van interne controle en de inrichting van de processen voor de financiële afhandeling van dossiers.

Afdeling 4. Delegatie voor overheidsopdrachten van beperkte waarde

Artikel 18. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de projectleiders N-1 en senior adviseur hebben delegatie om overheidsopdrachten van beperkte waarde die tot stand komen met aanvaarde factuur als vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, te plaatsen, binnen de perken van hun bevoegdheden en mits het voorafgaand visum van de bevoegde budgethouder.

HOOFDSTUK 6. Specifieke delegaties

Afdeling 1. Delegaties voor overheidsopdrachten boven de grens van een overheidsopdracht van beperkte waarde als vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Artikel 19. (01/01/2021- ...)

§ 1. De algemeen directeurs, afdelingshoofden, projectleiders N-1 en senior adviseur die verantwoordelijk zijn voor de IT strategie en beheer, het facilitair management, het communicatiemanagement, de ondersteuningscentra en Sociale diensten, de afdeling Continuïteit en Toegang en de Gemeenschapsinstellingen zijn gemachtigd overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten in het kader van de werking van hun thema of afdeling te plaatsen tot een bedrag van 139.000 euro exclusief BTW, mits voorafgaand visum van de bevoegde budgethouder en met inachtneming van de bevoegdheden van het afdelingshoofd voor het facilitair beheer, zoals bepaald in paragraaf 2.

§ 2. Het afdelingshoofd bevoegd voor het facilitair beheer heeft delegatie voor de overheidsopdrachten die betrekking hebben op infrastructuurwerken aan de gemeenschapsinstellingen en die opgenomen zijn in een door het beslissingscomité goedgekeurd bestedingsplan, tot het drempelbedrag voor advies van de Inspectie van Financiën.

§ 3. Als de algemeen directeurs, afdelingshoofden, projectleiders N-1 en senior adviseur die verantwoordelijk zijn voor de IT strategie en beheer, het facilitair management, het communicatiemanagement, de ondersteuningscentra en Sociale diensten, de afdeling Continuïteit en Toegang en de Gemeenschapsinstellingen voor een bepaalde overheidsopdracht, prijsvraag of raamovereenkomst delegatie hebben om de gunningsbeslissing te nemen, heeft die ook delegatie om de beslissingen te nemen over de uitvoering van die overheidsopdracht, prijsvraag of raamovereenkomst, ongeacht de financiële weerslag ervan.

Als de algemeen directeurs, afdelingshoofden, projectleiders N-1 en senior adviseur die verantwoordelijk zijn voor de IT strategie en beheer, het facilitair management, het communicatiemanagement, de ondersteuningscentra en Sociale diensten, de afdeling Continuïteit en Toegang en de Gemeenschapsinstellingen voor een bepaalde overheidsopdracht, prijsvraag of raamovereenkomst geen delegatie hebben om de gunningsbeslissing te nemen, heeft die toch delegatie om de beslissingen te nemen over de uitvoering van de overheidsopdracht, prijsvraag of raamovereenkomst binnen het wettelijke kader en tot het drempelbedrag voor advies van Inspectie van Financiën.

§ 4. De algemeen directeurs, afdelingshoofden, projectleiders N-1 en senior adviseur die verantwoordelijk zijn voor de IT strategie en beheer, het facilitair management, het communicatiemanagement, de ondersteuningscentra en Sociale diensten, de afdeling Continuïteit en Toegang en de Gemeenschapsinstellingen hebben delegatie om opdrachten die verband houden met hun afdeling of thema, te plaatsen in het kader van een raamovereenkomst, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot het drempelbedrag voor advies van Inspectie van Financiën.

Afdeling 2. Delegatie voor het voorzieningenbeleid

Artikel 20. (01/01/2021- ...)

De afdelingshoofden, verantwoordelijk voor voorzieningenbeleid zijn gemachtigd tot :
1° het verlenen van subsidies die alleen een rechtsgrond hebben in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en waarvan de begunstigde en het bedrag uitdrukkelijk vermeld zijn in het decreet;
2° het verlenen van subsidies, die een rechtsgrond hebben in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap tot een maximumbedrag van 50.000 euro;
3° het verlenen van subsidies die een rechtsgrond hebben buiten het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 21. (01/01/2021- ...)

§ 1. De afdelingshoofden, verantwoordelijk voor voorzieningenbeleid, zijn gemachtigd, wat betreft een erkende, vergunde of gesubsidieerde voorziening of voorzieningen met een attest van toezicht, tot :
1° het nemen van beslissingen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvragen met betrekking tot een subsidiebelofte, subsidie, attest van toezicht, erkenning of vergunning;
2° het nemen van beslissingen in uitvoering van een toegekende subsidiebelofte, subsidie, attest van toezicht, erkenning of vergunning met inbegrip van de verlenging van een reeds toegekende subsidiebelofte, subsidie, attest van toezicht, erkenning of vergunning. De verlengingsbeslissing is niet verder delegeerbaar;
3° het geven van inspectieopdrachten;
4° het nemen van beslissingen met betrekking tot het toezicht op en de handhaving van de voorwaarden tot subsidie, erkenning, attest van toezicht en vergunning, met uitzondering van de schorsing en opheffing van een erkenning of vergunning, het opleggen van een bestuurlijke geldboete en de schorsing of stopzetting van een subsidie;
5° wat betreft VIPA, het geven van functioneel advies ter voorbereiding van een subsidiebelofte;
6° wat betreft de goedgekeurde projecten, experimenten en partnerschappen, uitvoerende beslissingen te nemen over de ter zake aangegane overeenkomst of genomen beleidsbeslissing.

§ 2. De afdelingshoofden, verantwoordelijk voor voorzieningenbeleid zijn gemachtigd tot het nemen van beslissingen over de invordering van schuldvorderingen van gesubsidieerde voorzieningen.

Zij zijn gemachtigd om in dit kader aangiftes te doen van schuldvorderingen in het kader van faillissementen en collectieve schulden.

§ 3. De afdelingshoofden, verantwoordelijk voor voorzieningenbeleid zijn gemachtigd tot het nemen van beslissingen wat betreft het toezicht op en de handhaving van de voorwaarden tot vergunning van de uitbetalingsactoren van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, met uitzondering van het opleggen van een bestuurlijke maatregel of een bestuurlijke geldboete en met uitzondering van de vermindering of stopzetting van de subsidies toegekend voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

§ 4. De afdelingshoofden, verantwoordelijk voor voorzieningenbeleid zijn gemachtigd tot :
1° het afleveren van attesten of verklaringen die betrekking hebben op de erkenning of vergunning van voorzieningen en de vergunning van de diensten voor pleegzorg;
2° het nemen van beslissingen over tijdelijke afwijkingen inzake de erkenning of vergunningsvoorwaarden die van ondergeschikt belang of aanvullende aard zijn, en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of voor de continuïteit of kwaliteit van de dienstverlening;
3° het opleggen van doelstellingen aan de vergunde diensten voor pleegzorg op grond van hun evaluatie.

Afdeling 3. Delegatie voor juridische aangelegenheden en geschillen

Artikel 22. (01/01/2021- ...)

Het afdelingshoofd, verantwoordelijk voor juridische aangelegenheden en geschillen is gemachtigd tot :
1° het aanstellen van advocaten en het goedkeuren van het bedrag van erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten;
2° het verrichten van alle nodige proceshandelingen voor de rechtsgedingen, als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk hof;
3° het goedkeuren van de uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van vonnissen, arresten, dadingen, minnelijke schikkingen, schulderkenningen en arbitrageovereenkomsten;
4° het voeren van briefwisseling in verband met de verzekeringscontracten en schadedossiers;
5° het aanstellen van advocaten, het betalen van de erelonen van advocaten en van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van vonnissen en arresten en het verrichten van alle nodige proceshandelingen wat betreft de betwistingen in rechte, vermeld in artikel 115 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
6° het nemen van beslissingen met het oog op de terugvordering van de onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid, overeenkomstig artikel 103 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en met het oog op de samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst.

Afdeling 4. Delegatie wat betreft het Vlaams Centrum voor Adoptie

Artikel 23. (01/01/2021- ...)

Het afdelingshoofd, verantwoordelijk voor het Vlaams Centrum voor Adoptie, is gemachtigd tot het nemen van beslissingen ter uitvoering van de taken, vermeld in artikel 20, § 2, van het decreet van 20 januari 2012 houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, rekening houdend met de nadere regelingen voor de werking van het Vlaams Centrum van Adoptie zoals bepaald door de Vlaamse Regering.

Afdeling 5. Delegatie voor het Algemeen Management met name financieel, facilitair, project- en kennismanagement

Onderafdeling 1. Delegatie voor het financieel management

Artikel 24. (01/01/2021- ...)

§ 1. Het afdelingshoofd, verantwoordelijk voor financieel management, is gemachtigd tot het nemen van beslissingen ter uitvoering van de, in voorkomend geval, door een afdelingshoofd behoorlijk gecontroleerde en goedgekeurde uitgaven.

§ 2. Hij is tevens bevoegd alle briefwisseling te voeren die noodzakelijk is voor het financieel management van het agentschap, met uitsluiting evenwel van de jaarrekening, de zesmaandelijkse afsluiting en de briefwisseling met het Rekenhof.

§ 3. Hij is gemachtigd tot het toekennen van voorschotten en het nemen van andere beslissingen wat betreft het beheer en de toekenning van de beleidskredieten aan de private uitbetalingsactoren, voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

Artikel 25. (01/01/2021- ...)

Het afdelingshoofd, verantwoordelijk voor financieel management heeft delegatie voor :
1° het spreiden van de terugbetalingstermijnen van vorderingen over maximaal 60 maanden, binnen de grenzen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp;
2° het opschorten van de invordering van vorderingen voor een bedrag van ten hoogste 7.450 euro per dossier, in afwachting van de wettelijke annulatie, als de inning of de terugvordering ervan strijdig is met een goed financieel beheer, rekening houdend met de procedure, vermeld in artikel 16, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien. Die vorderingen hebben betrekking op :
a) de terugvordering van ten onrechte betaalde subsidies;
b) de terugvordering van toelagen in het kader van het gezinsbeleid of van vergoedingen die een gedeelte van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid vervangen;
c) de inning van bijdragen van personen ten aanzien van wie hulp wordt georganiseerd of van de onderhoudsplichtige personen.

Onderafdeling 2. Delegatie voor het facilitair beheer

Artikel 26. (01/01/2021- ...)

§ 1. Het afdelingshoofd verantwoordelijk voor facilitair beheer is gemachtigd tot :
1° het nemen van beslissingen wat betreft het beheer, de exploitatie en het onderhoud van onroerende goederen en infrastructuur;
2° het sluiten van contracten met betrekking tot de werkingskosten van het facilitair beheer;
3° het sluiten van contracten wat betreft de veiligheids- en beveiligingsinstallaties;
4° de ondertekening van de leasingcontacten voor dienstvoertuigen;
5° het goedkeuren van de uitgaven over de werkingsmiddelen met betrekking tot het facilitair beheer.

§ 2. Ten aanzien van het patrimonium van de gemeenschapsinstellingen is het afdelingshoofd verantwoordelijk voor facilitair beheer gemachtigd tot :
1° het nemen van beslissingen wat betreft de uitbreiding en aanpassing van het patrimonia van de gemeenschapsinstellingen, met inachtneming van de door het afdelingshoofd bevoegd voor de gemeenschapsinstellingen bepaalde infrastructurele noden voor de uitvoering van de opdracht van de gemeenschapsinstellingen;
2° het opmaken van een bestedingsplan voor investerings- en werkingsmiddelen met betrekking tot het facilitair beheer in overleg met het afdelingshoofd bevoegd voor de gemeenschapsinstellingen.

Afdeling 6. Delegatie voor IT-strategie, ontwikkeling en beheer

Artikel 27. (01/01/2021- ...)

Het afdelingshoofd, verantwoordelijk voor IT-strategie, ontwikkeling en beheer, is gemachtigd tot :
1° het nemen van beslissingen over de uitrusting, de informatie- en communicatiesystemen;
2° het nemen van voorbereidende beslissingen met het oog op de ontwikkeling, de uitbouw en het beheer van het gegevensnetwerk voor de uitwisseling van alle noodzakelijke gegevens met Vlaamse en federale authentieke gegevensbronnen en de uitbetalingsactoren in het kader van de toelagen in het gezinsbeleid;
3° het nemen van voorbereidende beslissingen met het oog op de gegevensuitwisseling van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van het agentschap met Vlaamse en federale authentieke gegevensbronnen in het kader van alle opdrachten van het agentschap;
4° de ondertekening van de licentie- en onderhoudsovereenkomsten voor software en bedrijfstoepassingen;
5° het plaatsen van de nodige bestellingen, wat de dataopslagcapaciteit, verwerkingscapaciteit en ondersteunende dienstverlening betreft, ten einde de bedrijfszekerheid van de ICT componenten te garanderen;
6° het nemen van beslissingen wat betreft de uitvoering van het online gebruikersbeheertoepassing voor de Vlaamse overheid.

Afdeling 7. Delegaties voor het personeelsmanagement

Artikel 28. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeur, het afdelingshoofd en senior adviseur verantwoordelijk voor het personeelsmanagement, hebben delegatie om beslissingen te nemen, over personeelsaangelegenheden, met behoud van de bevoegdheden van de personeelsleden, vermeld in afdeling 10 en met uitzondering van :
1° de aangelegenheden waarvoor een wettelijk verbod op subdelegatie bestaat op grond van het Vlaams personeelsstatuut;
2° de dienstaanwijzingen, functiewijzigingen of standplaatswijzigingen tussen de teams en afdelingen.

Artikel 29. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeur, het afdelingshoofd verantwoordelijk voor het personeelsmanagement en de senior adviseur, hebben tevens delegatie voor het goedkeuren van facturen met beslissing tot personeelsuitgaven, waaronder loonuitgaven en gelieerde werkingsuitgaven, inclusief het goedkeuren van onkostenstaten voor reis- en verblijfkosten en maaltijdvergoedingen bij binnenlandse dienstreizen en het inhoudelijk en budgettair goedkeuren van vormingsaanvragen.

Afdeling 8. Delegatie voor het thema zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Artikel 30. (01/01/2021- ...)

De senior-adviseur verantwoordelijk voor het thema zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, heeft, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, delegatie voor het voorbereiden en nemen van beslissingen met het oog op de organisatie en uitvoering van de vaststellingen van de specifieke ondersteuningsbehoefte van de betrokken kinderen.

Afdeling 9. Delegaties voor de rechtstreekse dienstverlening aan gezinnen, kinderen en jongeren door de eigen personeelsleden van het agentschap, voor de afdeling gemeenschapsinstellingen, voor de afdeling ondersteuningscentra en Sociale diensten en de afdeling Continuïteit en Toegang

Artikel 31. (01/01/2021- ...)

De afdelingshoofden bevoegd voor de rechtstreekse dienstverlening aan gezinnen en kinderen en jongeren door de eigen personeelsleden van het agentschap en het afdelingshoofd verantwoordelijk voor het thema kwaliteitsmanagement zijn bevoegd om beslissingen te nemen wat betreft het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de lokale en provinciale partners.

Artikel 32. (01/01/2021- ...)

Het afdelingshoofd van de afdeling Gemeenschapsinstellingen is gemachtigd tot :
1° het organiseren van de werking van de gemeenschapsinstellingen en het recurrente beheer van het patrimonium, bestemd voor het uitvoeren van de opdracht van de gemeenschapsinstellingen;
2° het beheren en het toewijzen van de opnamecapaciteit van de voorzieningen en de gemeenschapsinstellingen via de CAP-module.

Artikel 33. (01/01/2021- ...)

De projectleider N-1 verantwoordelijk voor de Ondersteuningscentra en Sociale Diensten jeugdrechtbank en voor de afdeling Continuïteit en Toegang, is gemachtigd tot :
1° het beslissen over de toevoeging van vrijwillige consulenten overeenkomstig, respectievelijk artikel 57 en 77 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp :
a) aan de ondersteuningscentra jeugdzorg;
b) aan de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening;
2° het beroep doen op en uitbetalen van externe deskundigen conform de vooropgestelde procedure.

Artikel 34. (01/01/2021- ...)

De algemeen directeur aangesteld bij het agentschap Opgroeien heeft delegatie voor :
1° het goedkeuren van het zorgplan in het kader van de inzet van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod;
2° het afwijken van de maximumbedragen en termijnen in het kader van het aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod.

Afdeling 10. Delegatie voor personeelsmanagement voor personeelsleden van de afdelingen Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank, Continuïteit en Toegang, de Gemeenschapsinstellingen en het team zorgtoeslag

Artikel 35. (01/01/2021- ...)

De afdelingshoofden en projectleider N-1 verantwoordelijk voor de Ondersteuningscentra en sociale Diensten Jeugdrechtbank, voor de gemeenschapsinstellingen, voor de afdeling Continuïteit en Toegang en de senior adviseur bevoegd voor het thema zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, hebben dezelfde bevoegdheden inzake personeelsmanagement als vermeld in artikel 28, ten aanzien van het personeel dat onder hun bevoegdheid valt.

Artikel 36. (01/01/2021- ...)

De afdelingshoofden en projectleider N-1 verantwoordelijk voor de Ondersteuningscentra en sociale Diensten Jeugdrechtbank, voor de gemeenschapsinstellingen, voor de afdeling Continuïteit en Toegang en de senior adviseur bevoegd voor het thema zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, hebben delegatie voor het goedkeuren van onkostenstaten voor reis- en verblijfkosten en maaltijdvergoedingen bij binnenlandse dienstreizen en het inhoudelijk en budgettair goedkeuren van vormingsaanvragen van het personeel dat onder hun bevoegdheid valt.

HOOFDSTUK 7. Slotbepalingen

Artikel 37. (01/01/2021- ...)

De volgende regelingen worden opgeheven :
1° het besluit van de administrateur-generaal van 13 mei 2019 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van Kind en Gezin, gewijzigd bij het besluit van de administrateur-generaal van 25 januari 2019;
2° het besluit van de administrateur-generaal van 18 september 2019 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van het agentschap Opgroeien.

Artikel 38. (01/01/2021- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.