Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de agentschappen Opgroeien en Opgroeien regie

Datum 09/04/2021

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1. ...
 2. HOOFDSTUK 2. ...
 3. HOOFDSTUK 3. ...
 4. HOOFDSTUK 4. ...
 5. HOOFDSTUK 5. ...
  1. Afdeling 1. ...
  2. Afdeling 2. ...
  3. Afdeling 3. ...
  4. Afdeling 4. ...
 6. HOOFDSTUK 6. ...
  1. Afdeling 1. ...
  2. Afdeling 2. ...
  3. Afdeling 3. ...
  4. Afdeling 4. ...
  5. Afdeling 5. ...
   1. Onderafdeling 1. ...
   2. Onderafdeling 2. ...
  6. Afdeling 6. ...
  7. Afdeling 7. ...
  8. Afdeling 8. ...
  9. Afdeling 9. ...
  10. Afdeling 10. ...
 7. HOOFDSTUK 7. ...

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op :
-het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.6;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 20 en 21.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven :
- De administrateur-generaal van de agentschappen Opgroeien en Opgroeien regie is als hoofd van het agentschap belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van deze intern verzelfstandigde agentschappen.
- Met het oog op een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie delegeert de administrateur-generaal een deel van de haar gedelegeerde bevoegdheden verder aan personeelsleden van de agentschappen die onder haar leiding staan.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :
- het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie;
- het decreet van 20 januari 2012 houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, artikel 20, § 2;
- het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
- het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
- het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht;
- het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien, artikel 15 tot en met 17;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN OPGROEIEN REGIE EN OPGROEIEN BESLUIT :

HOOFDSTUK 1. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 1. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 2. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 3. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 4. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 5. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 6. (10/06/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 2. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 7. (10/06/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 3. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 8. (10/06/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 4. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 9. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 10. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 11. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 12. (10/06/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 5. ... (10/06/2024 - ...)

Afdeling 1. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 13. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 2. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 14. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 3. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 15. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 16. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 17. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 4. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 18. (10/06/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 6. ... (10/06/2024 - ...)

Afdeling 1. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 19. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 2. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 20. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 21. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 3. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 22. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 4. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 23. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 5. ... (10/06/2024 - ...)

Onderafdeling 1. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 24. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 25. (10/06/2024- ...)

...

Onderafdeling 2. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 26. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 6. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 27. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 7. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 28. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 29. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 8. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 30. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 9. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 31. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 32. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 33. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 34. (10/06/2024- ...)

...

Afdeling 10. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 35. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 36. (10/06/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 7. ... (10/06/2024 - ...)

Artikel 37. (10/06/2024- ...)

...

Artikel 38. (10/06/2024- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024