Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem en het percentage voor juni 2021

Datum 28/05/2021

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, artikel 5, § 2, 2°, a), ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel 12, gewijzigd bij de decreten van 1 maart 2019 en 3 mei 2019, en artikel 13, § 4, ingevoegd bij het decreet van 21 juni 2013 en gewijzigd bij het decreet van 19 januari 2018;
- het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 10, 3°, en artikel 12, § 1, tweede lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, artikel 3, derde lid, en artikel 11, derde lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 28 mei 2021;
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat uit de evolutie van de COVID-19-epidemie de afgelopen maanden blijkt dat de evolutie van de epidemie heel plots kan wijzigen. Zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, moet de minister voor elke kalendermaand bepalen of de algemene, dan wel de selectieve subsidie van toepassing is. Om tegemoet te kunnen komen aan het doel van de regelgeving, namelijk de mate van compensatie afstemmen op de ernst van de epidemie, is het noodzakelijk de keuze van het subsidiesysteem te baseren op zo recent mogelijke informatie en cijfergegevens. Meer bepaald betreft het informatie over het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en de positiviteitsratio, in samenhang met de bestaande maatregelen van de federale overheid om de epidemie te bestrijden. Sinds de vaccinatiecampagne volledig op gang gekomen is, komen daar ook nog de gegevens bij van de vaccinatiegraad van de bevolking. Om de keuze te kunnen baseren op de meest recente informatie, moet tot het einde van de maand gewacht worden om de keuze te maken voor het systeem van de volgende maand. Die termijn laat dan niet meer toe om het besluit aan de Raad van State voor te leggen. Het is immers niet mogelijk om te wachten op het advies van de Raad van State om deze regelgeving goed te keuren, ook niet op een advies binnen vijf dagen, aangezien het noodzakelijk is om de sector en de gezinnen rechtszekerheid te bieden over het feit dat in de maand juni 2021, in tegenstelling tot de voorgaande maanden, de selectieve compensatie van toepassing is voor de kinderopvang van baby's en peuters, waardoor de situaties die gecompenseerd worden, beperkter zijn én waardoor de specifieke maatregelen voor de gezinnen niet meer algemeen gelden. Dat alles moet tijdig gecommuniceerd kunnen worden, zodat gezinnen zich daarop kunnen organiseren. Ook voor de buitenschoolse opvang moet er snel duidelijkheid zijn dat wel nog een beroep kan worden gedaan op de algemene compensatie. Om die redenen wordt het ontwerp niet aan het advies van de Raad van State voorgelegd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT:

Artikel 1. (01/06/2021- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 13 november 2020: het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus.

Artikel 2. (01/06/2021- ...)

In de maand juni van het jaar 2021 kan het agentschap de volgende subsidies toekennen:
1° een selectieve subsidie als vermeld in artikel 7 tot en met 9 van het besluit van 13 november 2020 voor de organisator van kinderopvang;
2° een algemene subsidie als vermeld in artikel 10 en 11 van het voormelde besluit voor de organisator van buitenschoolse opvang.

Artikel 3. (01/06/2021- ...)

Het percentage van de plaatsen op de erkenning of het attest van toezicht of van de plaatsen met toestemming waarvoor een organisator de subsidie, vermeld in artikel 11, eerste lid, 1° en 2°, van het besluit van 13 november 2020, ontvangt, bedraagt 20% voor de periode van 1 tot en met 30 juni 2021 voor de organisator die de dienstverlening gewoon voortzet.

In afwijking van het eerste lid bedraagt van 1 tot en met 30 juni 2021 het percentage 80% van het aantal plaatsen op de erkenning of het attest van toezicht of van de plaatsen met toestemming voor de openingsdagen waarop de organisator de dienstverlening niet kan voortzetten door een verplichte sluiting als vermeld in artikel 1, 21°, van het voormelde besluit.

Artikel 4. (01/06/2021- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2021.