Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem voor de maanden juli en augustus 2021

Datum 18/06/2021

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, artikel 5, § 2, 2°, a), ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel 12, gewijzigd bij de decreten van 1 maart 2019 en 3 mei 2019, en artikel 13, § 4, ingevoegd bij het decreet van 21 juni 2013 en gewijzigd bij het decreet van 19 januari 2018;
- het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 10, 3°, en artikel 12, § 1, tweede lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, artikel 3, derde lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 18 juni 2021.
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de Vlaamse Regering op 18 juni 2021 besliste om de toepassing van het besluit van 13 november 2020 te verlengen tot en met augustus 2021. Deze verlenging is gebaseerd op de vaststelling dat enerzijds de vaccinatiecampagne tot gevolg heeft dat de besmettingscijfers de voorbije weken in sterk dalende lijn zijn, maar anderzijds kinderen (nog) geen deel uitmaken van de van de vaccinatiecampagne, waardoor binnen de doelgroep van de jonge kinderen het virus zal (kunnen) verspreiden de komende maanden. Hierdoor zullen organisatoren bij een uitbraak in een bepaalde locatie nog steeds noodgedwongen hun locatie moeten sluiten, hetgeen een financiële impact zal hebben.
Zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, moet de minister voor elke kalendermaand bepalen of de algemene, dan wel de selectieve subsidie van toepassing is. Aangezien de evolutie sinds eind april 2021 een positieve evolutie heeft ingezet, wordt er voorzichtig van uitgegaan dat deze evolutie zich blijvend zal verderzetten. De vaccinatiegraad van de bevolking zal de komende maanden nog toenemen, waardoor de verdere verspreiding normaal gezien nog meer ingeperkt kan worden. Daarom wordt verondersteld dat nu al voor juli en augustus het subsidiesysteem bepaald kan worden. Enerzijds is het noodzakelijk het subsidiesysteem te baseren op zo recent mogelijke gegevens, om ervoor te zorgen dat de keuze zoveel mogelijk aansluit bij de realiteit. Meer bepaald betreft het informatie over het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en de positiviteitsratio, in samenhang met de bestaande maatregelen van de federale overheid om de epidemie te bestrijden en ondertussen ook de vaccinatiegraad van de bevolking. Om de keuze op de meest recente informatie te kunnen baseren, moet tot het einde van de maand gewacht worden om de keuze te maken voor het systeem van de volgende maand.
Anderzijds keurde de Vlaamse Regering pas op 18 juni 2021 de verlenging van het subsidiesysteem goed, waardoor de minister nog niet eerder uitvoering kon geven aan de delegatie.
De termijn die nog rest tot 1 juli 2021 laat niet meer toe om het besluit aan de Raad van State voor te leggen. Het is immers niet mogelijk om te wachten op het advies van de Raad van State om deze regelgeving goed te keuren, ook niet op een advies binnen vijf dagen, aangezien het noodzakelijk is om de sector en de gezinnen rechtszekerheid te bieden over het feit dat in de maanden juli en augustus 2021 in tegenstelling tot de voorgaande maanden voor zowel de sector van kinderopvang van baby's en peuters, als voor de sector van de buitenschoolse opvang, de selectieve compensatie van toepassing is waardoor de situaties die gecompenseerd worden, beperkter zijn én waardoor de specifieke maatregelen voor de gezinnen veranderen. Dit alles moet tijdig gecommuniceerd kunnen worden, zodat gezinnen zich hierop kunnen organiseren. Om die redenen wordt het ontwerp niet aan het advies van de Raad van State voorgelegd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT:

Artikel 1. (01/07/2021- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 13 november 2020: het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus.

Artikel 2. (01/07/2021- ...)

In de maanden juli en augustus van het jaar 2021 kan het agentschap de volgende subsidies toekennen:
1° een selectieve subsidie als vermeld in artikel 7 tot en met 9 van het besluit van 13 november 2020 voor de organisator van kinderopvang;
2° een selectieve subsidie als vermeld in artikel 12 tot en met 14 van het voormelde besluit voor de organisator van buitenschoolse opvang.

Artikel 3. (01/07/2021- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.