Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid

Datum 09/07/2021

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, § 1, artikel 7bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006, artikel 10, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 16 maart 1999 en gewijzigd bij het decreet van 12 februari 2010, en artikel 11, § 2, eerste lid;
- het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016, en artikel 8;
- het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 15, eerste lid, 9°, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten, artikel 10, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de verzorgingsvoorzieningen, artikel 13, derde lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018, en artikel 14, vierde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheidszorg, artikel 13, § 2, tweede lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk, artikel 9, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen, artikel 12, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, artikel 9, vierde lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, artikel 7, eerste lid, 10° ;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 25, § 2, tweede lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, tot wijziging van diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 12, § 2, tweede lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 februari 2021.
- Het raadgevend comité bij het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid heeft advies gegeven op 17 februari 2021.
- De Raad van State heeft advies 69.547/3 gegeven op 8 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT:

Artikel 1. (01/09/2021- ...)

Aan artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid worden een punt 5° tot en met 11° toegevoegd, die luiden als volgt:
"5° besluit van 8 juni 1999: het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
6° besluit van 14 juli 2017: het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen;
7° besluit van 22 juni 2018: het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
8° EPB-regelgeving: het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en de uitvoeringsbesluiten ervan;
9° verblijfsruimte: een ruimte bestemd voor een aaneensluitend verblijf van meer dan dertig minuten door de gebruikers van de infrastructuur;
10° VIPA: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, opgericht bij het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
11° ziekenhuis: een ziekenhuis als vermeld in artikel 1, 20°, van het besluit van 14 juli 2017.".

Artikel 2. (01/09/2021- ...)

Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 2. Dit besluit is van toepassing op projecten waarvoor de volgende aanvragen worden ingediend:
1° de aanvragen van de subsidiebelofte, vermeld in artikel 4, 15 en 16 van het besluit van 8 juni 1999;
2° de aanvragen tot goedkeuring van een masterplan en van een akkoord strategisch forfait, vermeld in artikel 8 van het besluit van 14 juli 2017;
3° de aanvragen van een akkoord infrastructuurforfait, vermeld in artikel 7 van het besluit van 22 juni 2018.".

Artikel 3. (01/09/2021- ...)

In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Het bewijsmateriaal voor de VIPA criteria duurzaamheid wordt bezorgd aan het VIPA, met uitzondering van het bewijsmateriaal waarvoor uitdrukkelijk is aangegeven dat het louter als bijkomende documentatie ter beschikking moet worden gehouden. In het laatste geval wordt het bewijsmateriaal alsnog bezorgd op eenvoudig verzoek van het VIPA.";
2° in het bestaande tweede lid, dat het vierde lid wordt, wordt de zinsnede "vermeld in het eerste lid, worden per sector vastgelegd in bijlage 1 tot en met 7" vervangen door de zinsnede "met inbegrip van de eisen, in voorkomend geval de prestatieniveaus en het vereiste bewijsmateriaal, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd".

Artikel 4. (01/09/2021- ...)

Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 4. § 1. Elk nieuwbouwproject voldoet aan een minimumaantal van de VIPA criteria duurzaamheid, waaronder een aantal verplichte criteria en een aantal vrije criteria.

Op de aanvragen, vermeld in artikel 2, 2°, is de aanvinklijst van toepassing die is opgenomen in bijlage 2, die bij die besluit is gevoegd, met inbegrip van de volgende, daarin opgenomen elementen:
1° het minimumaantal criteria waaraan nieuwbouwprojecten moeten voldoen;
2° de aanduiding van het verplichte dan wel het vrije karakter van de criteria;
3° in voorkomend geval het vereiste prestatieniveau van de criteria.

Op de aanvragen, vermeld in artikel 2, 1° en 3°, is de aanvinklijst van toepassing die is opgenomen in bijlage 3, die bij die besluit is gevoegd, met inbegrip van de volgende, daarin opgenomen elementen:
1° het minimumaantal criteria waaraan nieuwbouwprojecten moeten voldoen;
2° de aanduiding van het verplichte dan wel het vrije karakter van de criteria;
3° in voorkomend geval het vereiste prestatieniveau van de criteria.

§ 2. In de gevallen waarin een criterium uit bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, verschillende opties bevat van eisen en in voorkomend geval van prestatieniveaus ter vervulling van een VIPA criterium duurzaamheid, heeft het nieuwbouwproject in kwestie de keuzevrijheid tussen de opties, tenzij anders aangegeven bij het criterium in kwestie, vermeld in bijlage 2 of 3, die bij dit besluit zijn gevoegd.".

Artikel 5. (01/09/2021- ...)

Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 5. De aanvrager duidt de VIPA criteria duurzaamheid waaraan voldaan zal worden, aan op de toepasselijke aanvinklijst, die is opgenomen in bijlage 2 en 3, die bij dit besluit zijn gevoegd. De ingevulde aanvinklijst wordt gevoegd bij een aanvraag als vermeld in artikel 2.".

Artikel 6. (01/09/2021- ...)

In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 5/1. § 1. In afwijking van de eisen, de vereiste prestatieniveaus of het gevraagde bewijsmateriaal, vermeld in artikel 3 en 4, kan het VIPA aan een aanvrager, op verzoek van die aanvrager, toestaan om een verplicht of een vrij criterium op een alternatieve, gelijkwaardige wijze te vervullen.

Het verzoek van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, bevat een onderbouwde motivering van de gelijkwaardigheid, vermeld in het eerste lid.

Bij de beoordeling van het verzoek van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, houdt het VIPA rekening met de concrete omstandigheden van het project.

§ 2. In afwijking van artikel 4 kan het VIPA, op verzoek van de aanvrager, een lager prestatieniveau aanvaarden dan bepaald voor een verplicht criterium, of de aanvrager vrijstellen van de vervulling van een verplicht criterium, op voorwaarde dat de aanvrager in dat kader een inspanning geleverd heeft die het VIPA beoordeelt als aanvaardbaar. Bij de beoordeling houdt het VIPA rekening met de concrete omstandigheden van het project.

Het verzoek van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, bevat een onderbouwde motivering van de gevraagde vrijstelling.".

Artikel 7. (01/09/2021- ...)

Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 7. In dit artikel wordt onder ingrijpende duurzame verbouwing een ingrijpende duurzame verbouwing verstaan als vermeld in de volgende bepalingen:
1° artikel 10, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten;
2° artikel 13, derde lid, en artikel 14, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de verzorgingsvoorzieningen;
3° artikel 13, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheidszorg;
4° artikel 9, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk;
5° artikel 12, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen;
6° artikel 25, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
7° artikel 12, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, tot wijziging van diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bij verbouwingswerken voor gebouwen die kleiner zijn dan 250 m2, voegt de aanvrager een voorafgaande analyse van de gebouwschil en de technische uitrustingen bij een aanvraag als vermeld in artikel 2.

Bij verbouwingswerken voor gebouwen die groter zijn dan 250 m2 en die moeten beschikken over een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, worden de aanbevelingen, vermeld in het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, opgenomen in de geplande verbouwingswerken.

Bij een andere verbouwing of een andere uitbreiding dan de uitbreidingen, vermeld in artikel 6, is de doelstelling om de vereisten die van toepassing zijn op nieuwbouwprojecten maximaal te realiseren. Met het oog daarop bepaalt het VIPA bij elke aanvraag als vermeld in artikel 2, het minimumaantal criteria waaraan het project moet voldoen, welke van de criteria een verplicht dan wel een vrij karakter hebben en in voorkomend geval het vereiste prestatieniveau van de criteria.

Bij een ingrijpende duurzame verbouwing gelden de eisen die worden gesteld aan een nieuwbouwproject conform artikel 4.".

Artikel 8. (01/09/2021- ...)

Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 8. Voor het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van de aankoop, gelden bij een aankoop zonder verbouwing de eisen die worden gesteld aan een nieuwbouwproject conform artikel 4.".

Artikel 9. (01/09/2021- ...)

Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 10. (01/09/2021- ...)

Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 11. (01/09/2021- ...)

Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 12. (01/09/2021- ...)

Bijlage 4 tot en met 7 bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Artikel 13. (01/09/2021- ...)

Het ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid, zoals van kracht vanaf 1 september 2021, is van toepassing op een ontvankelijke aanvraag als vermeld in artikel 2 van het voormelde besluit, zoals van kracht vanaf 1 september 2021, die wordt ingediend vanaf 1 september 2021.

In afwijking van het eerste lid is voor aankopen zonder verbouwing het voormelde ministerieel besluit, zoals van kracht vanaf 1 september 2021, van toepassing op gebouwen waarvoor de datum van aankondiging of de datum van uitnodiging tot het indienen van offertes in het kader van de regelgeving over overheidsopdrachten op of na 1 september 2021 valt.

Artikel 14. (01/09/2021- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

BIJLAGE (01/09/2021- ...)

Vervanging van 

→ ​​​Link naar Belgisch Staatsblad

BIJLAGE (01/09/2021- ...)

Vervanging van

→ ​​​Link naar Belgisch Staatsblad

BIJLAGE (01/09/2021- ...)

Vervanging van

→ ​​​Link naar Belgisch Staatsblad


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 25/06/2024