Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overstroming die zich voordeed van 14 juli 2021 tot en met 17 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

Datum 21/12/2021

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 5 § 2.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) heeft advies gegeven op 29 oktober 2021.
- De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft advies gegeven op 22 juli 2021
- Het advies van de Inspectie van Financiën werd gegeven op 30 november 2021.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 13 december 2021.
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Er is een dringende noodzakelijkheid omdat uit de schademeldingen en uit het advies van het WL blijkt dat de overstroming van 14 juli tot en met 16 juli 2021 belangrijke schade heeft veroorzaakt aan ondernemingen. Een snelle erkenning, correcte behandeling en uitbetaling van de vergoedingsaanvragen zijn noodzakelijk om de continuïteit van de getroffen ondernemingen te verzekeren.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- In 2021 waren er overstromingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
- De belanghebbenden hebben informatie gegeven over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dit natuurverschijnsel.
- Het WL en VMM bevestigen in hun advies dat aan het wetenschappelijke erkenningscriterium van een terugkeerperiode van minstens 30 jaar is voldaan.
- De geografische uitgestrektheid van deze ramp is afgebakend.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. (06/01/2022- ...)

De overstroming die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 17 juli 2021 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt erkend als een ramp conform het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Artikel 2. (05/07/2022- ...)

De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende 12 steden en gemeenten:
1° Dilsen-Stokkem
2° Geetbets
3° Genk
4° Halen
5° Kinrooi
6° Lanaken
7° Maaseik
8° Maasmechelen
9° Meerhout
10° Diepenbeek;
11° Herk-de-Stad;
12° Lummen.

Artikel 3. (06/01/2022- ...)

De tegemoetkoming wordt toegekend en berekend conform artikel 30 van Verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014.

De steunmaatregel voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de voormelde verordening.

De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, tweede lid, a), van de voormelde verordening.

Artikel 4. (06/01/2022- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 13/04/2024