Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap

Datum 02/12/2022

Algemene info

Datum staatsblad 14/12/2022
Pagina staatsblad 93690
Datum inwerkingtreding 15/12/2022

Inhoudstafel

 1. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
 2. Hoofdstuk 2. Oprichting, vorm en benaming
 3. Hoofdstuk 3. Doelstellingen en beleidsuitvoerende taken
 4. Hoofdstuk 4. Samenwerkingsovereenkomst
 5. Hoofdstuk 5. Aandelen
 6. Hoofdstuk 6. Werkingstoelage
 7. Hoofdstuk 7. Terbeschikkingstelling van personeel
 8. Hoofdstuk 8. Het adviescomité
 9. Hoofdstuk 9. Toezicht
 10. Hoofdstuk 10. Verwerking van gegevens
  1. Afdeling 1. Meedelen van gegevens aan het Vlaams Datanutsbedrijf
  2. Afdeling 2. Verwerking van gegevens door het Vlaams Datanutsbedrijf
  3. Afdeling 3. Meedelen van gegevens door het Vlaams Datanutsbedrijf
 11. Hoofdstuk 11. Aanvullende bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens
 12. Hoofdstuk 12. Wijzigingen van het KLIP-decreet van 14 maart 2008
 13. Hoofdstuk 13. Wijzigingen van het GIPOD-decreet van 4 april 2014
 14. Hoofdstuk 14. Wijzigingen van het decreet van 15 januari 2016 houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen
 15. Hoofdstuk 15. Slotbepalingen

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Gewijzigd bij 23/06/2023 Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen 11/08/2023 67394
Gewijzigd bij 22/12/2023 Decreet over het Vastgoedinformatieplatform 29/12/2023 124826
Wijzigt 14/03/2008 Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (citeeropschrift:"KLIP-decreet") 06/05/2008 23945
Wijzigt 04/04/2014 Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest [citeeropschrift: "GIPOD-decreet van 4 april 2014"] 07/07/2014 51733
Wijzigt 15/01/2016 Decreet houdende [...] de oprichting van het Eigen Vermogen [Digitaal] Vlaanderen 05/02/2016 8327

Inhoud

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 1. (15/12/2022- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 22/12/2023 Decreet over het Vastgoedinformatieplatform 30.

Inhoud

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° agentschap Digitaal Vlaanderen: het agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;
2° algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
3° Vlaams Datanutsbedrijf: het agentschap, vermeld in artikel 3;
4° burger: een burger als vermeld in artikel I.4, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
5° metagegevens: de documentatie die beschrijft wat de inhoud en de frequentie van actualisering van een gegevensbron is, en op welke technische wijze die bron benaderd en ontsloten kan worden;
6° elektronische dienst: de verwerking van de gegevens die zich in gegevensbronnen bevinden of de verwerking van de aanverwante metagegevens met een computertoepassing;
7°  gegevens: de gegevens in een gegevensbron, inclusief persoonsgegevens, metagegevens of gegevens van een elektronische dienst;
8° persoonsgegevens: de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;
9° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;
10° toestemming: een toestemming als vermeld in artikel 4, 11), van de algemene verordening gegevensbescherming;
11° datagedreven ecosysteem: een systeem dat bestaat uit de interacties tussen gegevensbronnen, de toepassingen voor gegevensverwerking en -deling en de gegevensafnemers en de governance daarop, op voorwaarde dat de interactie niet gericht is op overheidsinstanties onderling;
12° datakluis: een platform waarin gegevens van burgers worden opgeslagen dat tot doel heeft burgers in staat te stellen controle te hebben over hun gegevens en die veilig te delen met andere burgers of overheidsinstanties;
13° overheidsinstanties: een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
14° Vlaamse instantie: elk van de volgende overheidsinstanties:
a) de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
b) de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, die afhangen van de Vlaamse overheid of van een of meer andere instellingen met een publieke taak die afhangen van de Vlaamse overheid;
15° entiteit: burgers of overheidsinstanties.

Hoofdstuk 2. Oprichting, vorm en benaming (... - ...)

Artikel 3. (15/12/2022- ...)

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet, de naamloze vennootschap Vlaams Datanutsbedrijf op te richten. Het Vlaams Datanutsbedrijf is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het agentschap, vermeld in het eerste lid, draagt als naam ‘Vlaams Datanuts- bedrijf’, afgekort ‘DNB’. Het agentschap, vermeld in het eerste lid, kan een of meer commerciële namen gebruiken.

De statuten van het Vlaams Datanutsbedrijf, en elke wijziging van die statuten, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering en meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering bepaalt tot welk beleidsveld het Vlaams Datanutsbedrijf behoort.

Hoofdstuk 3. Doelstellingen en beleidsuitvoerende taken (... - ...)

Artikel 4. (15/12/2022- ...)

§1. Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft als doelstelling in een datagedreven ecosysteem de samenwerking rond de veilige gegevensdeling met en door burgers of overheidsinstanties te faciliteren en de uitoefening van rechten van burgers inzake gegevensbescherming te optimaliseren met een minimum aan administratieve lasten.

Naast de doelstellingen, vermeld in het eerste lid, heeft het Vlaams Datanutsbedrijf als doelstelling de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te ondersteunen op het vlak van gegevensdeling en een veilige gegevensdeling tussen entiteiten in een datagedreven ecosysteem mogelijk te maken.

In het kader van die doelstellingen, vermeld in het eerste en tweede lid, is het Vlaams Datanutsbedrijf belast met beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, §1, en streeft het, naast het verstrekken van vermogensvoordelen aan zijn aandeelhouders, ook de facilitering van de verzoeken van de burgers na. Daarnaast fungeert het Vlaams Datanutsbedrijf als hefboom om de data-economie aan te wakkeren.

§2. Het Vlaams Datanutsbedrijf werkt, als dat nodig is, samen met andere dienstverleners, in het bijzonder het agentschap Digitaal Vlaanderen, dat de functie van dienstenintegrator vervult als vermeld in artikel 3, §1, van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.

§3. Het Vlaams Datanutsbedrijf kan in het kader van de doelstellingen, vermeld in paragraaf 1, andere binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen en samenwerkingsverbanden oprichten of eraan deelnemen, al dan niet met een meerderheids- deelname, onder voorbehoud van artikel 12 tot en met 30.

§4. Het Vlaams Datanutsbedrijf kan alle activiteiten, taken en bedrijvigheden verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen, vermeld in paragraaf 1, en de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5.

Artikel 5. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 23/06/2023 Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen 105.
Gewijzigd bij 22/12/2023 Decreet over het Vastgoedinformatieplatform 31.

Inhoud

§1. Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft de volgende beleidsuitvoerende taken:
1° haalbaarheidsstudies uitvoeren over de ontwikkeling en het beheer van toepassingen die de gegevensdeling in een datagedreven ecosysteem ondersteunen;
2° een platform voor datakluizen voor burgers ontwikkelen en beheren en diensten in dat verband verlenen. De datakluizen worden ter beschikking gesteld aan burgers. Het gebruik van een datakluis is voor burgers niet verplicht. Een datakluis kan geïdentificeerd worden aan de hand van het identificatie-nummer van het Rijksregister. Een burger kan uitsluitend op zijn uitdrukkelijk verzoek zijn datakluis activeren en in voorkomend geval deactiveren, zijn gegevens daarin opslaan, aanpassen of verwijderen en de mededeling van die gegevens beheren op zijn verzoek, en in geval van mededeling van persoonsgegevens, op voorwaarde dat de burger zijn toestemming verleent als vermeld in artikel 29 van dit decreet;
3° platformen ontwikkelen en beheren en diensten verlenen om metagegevens van overheidsinstanties geïntegreerd te delen en te raadplegen;
4° platformen ontwikkelen en beheren en diensten verlenen om metagegevens van burgers geïntegreerd te delen en te raadplegen;
5° platformen ontwikkelen en beheren en diensten verlenen die zorg dragen voor de veilige en gewaarborgde afhandeling van de transacties tussen de betrokken burgers, overheidsinstanties of aanvragers, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 22 december 2023  over het Vastgoedinformatieplatform, en die de eventuele verschuldigde vergoeding verwerken die volgt uit de toegang tot of het gebruik van de platformen of diensten, vermeld in deze paragraaf, door de betrokken burgers, overheidsinstanties of aanvragers, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;
5°/1 de eventuele verschuldigde retributies aanrekenen en innen die volgen uit de toegang tot of het gebruik van de platformen of diensten, vermeld in deze paragraaf, door de betrokken burgers, overheidsinstanties of aanvragers, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform. De Vlaamse Regering kan het bedrag van de retributie en nadere voorwaarden en regels voor de retributie vastleggen;
5°/2 de eventuele verschuldigde vergoedingen bepalen, aanrekenen en innen die volgen uit de toegang tot of het gebruik van de platformen of diensten, vermeld in deze paragraaf, door de betrokken burgers, overheidsinstanties of aanvragers, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;
6° de taken, vermeld in artikel 4 van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, uitvoeren;
7° de taken, vermeld in artikel 5 van het GIPOD-decreet van 4 april 2014, uitvoeren;
8° bijzondere opdrachten uitvoeren die aansluiten bij de doelstellingen, vermeld in artikel 4, §1, van dit decreet, of bij de beleidsuitvoerende taken, vermeld in punt 1° tot en met 7°, en die bij of krachtens een decreet worden toegewezen aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

§2. In geval de Vlaamse instanties instemmen met een specifieke gegevensmededeling en daartoe de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf hebben gevraagd, gebruiken de Vlaamse instanties het platform, vermeld in paragraaf 1, 2°, om gegevens mee te delen die de Vlaamse instanties beheren, conform artikel 13, §1, 1° en 2°.

De Vlaamse instanties gebruiken het platform, vermeld in paragraaf 1, 2°, voor het ontvangen van gegevens, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 21, §1.

Het Vlaams Datanutsbedrijf biedt aan de Vlaamse instanties de nodige ondersteuning onder de voorwaarden die in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6, zijn opgenomen.

Onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6, staat het Vlaams Datanutsbedrijf in voor de mededeling van gegevens die overheidsinstanties die geen Vlaamse instanties zijn, beheren, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 13, §1, en voor het ontvangen van gegevens door overheidsinstanties die geen Vlaamse instanties zijn, mits hun instemming, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 21, §1.

§3. De Vlaamse Regering kan het Vlaams Datanutsbedrijf machtigen om, in voorkomend geval onder de bijzondere voorwaarden die ze bepaalt, een rechtspersoon waarin het Vlaams Datanutsbedrijf deelneemt, te betrekken bij de uitvoering van zijn beleidsuitvoerende taken.

§4. Behoudens uitdrukkelijke afwijking laat het Vlaams Datanutsbedrijf bestaande toepassingen inzake het opslaan en meedelen van gegevens van de burger onverlet.

Hoofdstuk 4. Samenwerkingsovereenkomst (... - ...)

Artikel 6. (15/12/2022- ...)

Het Vlaams Datanutsbedrijf sluit een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Die samenwerkingsovereenkomst bepaalt ten minste de volgende zaken:
1° de nadere modaliteiten van de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, §1;
2° de nadere modaliteiten van de informatieplicht en de rapportageverplichting over de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, §1, en de financiële situatie;
3° de nadere voorwaarden voor het beheer van, het toezicht op en de werking van het Vlaams Datanutsbedrijf;
4° de nadere voorwaarden om personeelsleden, middelen en infrastructuur ter beschikking te stellen;
5° de duur, de opzeggings- en de verlengingsmogelijkheden van de samenwerkingsovereenkomst;
6° de maatregelen die worden genomen als een partij haar verbintenissen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst, niet naleeft;
7° het uitbrengen van een jaarlijks rapport, met een afzonderlijk hoofdstuk over de naleving van de bescherming van persoonsgegevens, voor 1 juni van het volgende jaar over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar, en het uitbrengen van andere documenten die jaarlijks, al dan niet ter goedkeuring door de Vlaamse Regering, moeten worden voorgelegd.

Elke wijziging van de samenwerkingsovereenkomst wordt geformaliseerd via een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst.

Hoofdstuk 5. Aandelen (... - ...)

Artikel 7. (15/12/2022- ...)

Het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap beschikken altijd direct of indirect over ten minste de helft plus één van de aandelen van het Vlaams Datanutsbedrijf en over de meerderheid van het totale aantal stemrechten dat verbonden is aan de aandelen.

Hoofdstuk 6. Werkingstoelage (... - ...)

Artikel 8. (15/12/2022- ...)

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het Vlaams Datanutsbedrijf jaarlijks, binnen de perken van de begrotingskredieten, een werkingstoelage toe te kennen ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoofdstuk 7. Terbeschikkingstelling van personeel (... - ...)

Artikel 9. (15/12/2022- ...)

De Vlaamse Regering en de rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, worden gemachtigd om personeel ter beschikking te stellen om de werking van het Vlaams Datanutsbedrijf te ondersteunen.

De voorwaarden en de nadere regels voor de terbeschikkingstelling, vermeld in het eerste lid, worden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6.

Hoofdstuk 8. Het adviescomité (... - ...)

Artikel 10. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 22/12/2023 Decreet over het Vastgoedinformatieplatform 32.

Inhoud

§1. Bij het Vlaams Datanutsbedrijf wordt een adviescomité opgericht met drie vaste leden en drie plaatsvervangende leden. Het adviescomité beschikt over een grondige deskundigheid op het vlak van bescherming van persoonsgegevens van burgers, datatechnologieën en informatieveiligheid. Bij iedere beraadslaging door het adviescomité hebben de aanwezige leden samen de voormelde deskundigheid. De leden worden voor een termijn van zes jaar benoemd door de Vlaamse Regering na een openbare oproep tot kandidaatstelling en op basis van een vergelijkende selectie. De Vlaamse Regering duidt onder de leden een voorzitter aan.

De openbare oproep tot kandidaatstelling vermeldt het aantal vacante plaatsen, de aanstellingsvoorwaarden en de nadere regels inzake de indiening van de kandidaatstelling.

De leden worden aangesteld op grond van hun kwalificaties, ervaring en vaar digheden op het gebied van de deskundigheden, vermeld in het eerste lid.

Het mandaat van de leden van het adviescomité is onverenigbaar met:
1° het lidmaatschap van een wetgevende, decreetgevende of ordonnantiegevende vergadering;
2° het ambt van minister of staatssecretaris;
3° het ambt van provinciegouverneur;
4° het lidmaatschap van de bestendige deputatie;
5° het ambt van leidend ambtenaar van een overheidsinstantie;
6° het ambt van lid van een ministerieel kabinet;
7° het ambt van burgemeester, schepen of voorzitter van het OCMW;
8° het lidmaatschap van de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf of een onderneming waarin het Vlaams Datanutsbedrijf een participatie heeft;
9° een functie of mandaat van vast of contractueel personeel van het Vlaams Datanutsbedrijf of van een onderneming waarin het Vlaams Datanutsbedrijf een participatie heeft;
10° een functie of mandaat van vast of contractueel personeel van een dienstenintegrator;
11° het lidmaatschap van een toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Alle leden ondertekenen een verklaring over belangenconflicten en vertrouwelijkheid. Als in een dossier een belangenconflict bij een lid, dat voortkomt uit zijn activiteiten of functie, een onpartijdig oordeel onmogelijk maakt, mag dat lid niet deelnemen aan de besluitvorming in dat dossier. Het lid brengt de voorzitter of, als hij zelf de voorzitter is, de plaatsvervangende voorzitter op de hoogte van het belangenconflict en de onthouding van deelname aan de besluitvorming.

De leden van het adviescomité hebben recht op presentiegeld. Dat bedrag wordt bepaald door de Vlaamse Regering. Dat bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De algemene vergadering van het Vlaams Datanutsbedrijf kan het bedrag wijzigen. Alle leden hebben recht op een vergoeding van de reis- en verblijfskosten conform de bepalingen die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering kan de nadere samenstelling en werking van het adviescomité bepalen.
 
§2. Het adviescomité adviseert de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf over de volgende punten telkens vanuit het oogpunt van de bescherming van de persoonsgegevens van de burger:
1° het ontwerp van beleid voor het gebruikers- en toegangsbeheer voor de peroonsgegevens die via het Vlaams Datanutsbedrijf worden meegedeeld;
2° het ontwerp van gecoördineerd veiligheidsbeleid en -beheer van het Vlaams Datanutsbedrijf;
3° het ontwerp van procedure, in het bijzonder de vereiste inhoud van het aan vraagdossier en de criteria om de aanvraag voor de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf als de vraag tot toegang de verwerking van persoonsgegevens betreft, te beoordelen;
3°/1  het ontwerp van procedure, in het bijzonder de criteria om de controle, de schorsing en de opheffing van de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf, als de aanvraag tot toegang de verwerking van persoonsgegevens betreft, te beoordelen, als de toegang niet of niet langer in overeenstemming is met de bepalingen van dit decreet of andere toepasselijke wetgeving. De Vlaamse Regering kan de regels over de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf, en de controle, schorsing en opheffing ervan nader bepalen
4° de aanvragen, de nadere voorwaarden en de nodige afspraken voor de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf als de aanvraag tot de toegang de verwerking van persoonsgegevens betreft. Het adviescomité verleent het advies op basis van het aanvraagdossier en, in voorkomend geval, op basis van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling die de aanvrager heeft opgesteld;
5° de nadere voorwaarden en de nodige afspraken voor de controle, de schorsing en de opheffing van de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf als de aanvraag tot toegang de verwerking van persoonsgegevens betreft.

In het advies, vermeld in het eerste lid, komen alle aspecten met betrekking tot alle deskundigheden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, aan bod.

De functionaris voor gegevensbescherming kan, na ontvangst van het advies van het adviescomité, vermeld in het eerste lid, op verzoek van de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf adviseren over de punten, vermeld in het eerste lid.

De raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf wint het advies in van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, over het punt, vermeld in het eerste lid, 1°.

De raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf beslist vervolgens over de punten, vermeld in het eerste lid.

Als de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf het advies van het adviescomité of van de functionaris voor gegevensbescherming van het Vlaams Datanutsbedrijf niet volgt, motiveert de raad van bestuur in de inleidende bepalingen van zijn beslissing waarom hij het advies niet volgt.

Hoofdstuk 9. Toezicht (... - ...)

Artikel 11. (15/12/2022- ...)

§1. Op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering, wijst de Vlaamse Regering bij het Vlaams Datanutsbedrijf een regeringscommissaris aan die erop toeziet dat de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, §1, door het Vlaams Datanutsbedrijf worden uitgeoefend conform de wetten en de decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6. Deze regeringscommissaris ziet er ook op toe dat bij het verlenen van toegang door de raad van bestuur, de bepaling van artikel 10, §2, door de raad van bestuur wordt nageleefd.

Op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, duidt de Vlaamse Regering een regeringscommissaris aan die erop toeziet dat alle beslissingen van het Vlaams Datanutsbedrijf met een budgettaire of financiële weerslag worden genomen conform de wetten, de decreten, hun uitvoeringsbesluiten, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6.
 
§2. De Vlaamse Regering stelt de bezoldiging van de regeringscommissarissen vast, die ten laste komt van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Ter ondersteuing van hun controletaak kan de Vlaamse Regering de regeringscommissarissen het nodige personeel ter beschikking stellen.

De Vlaamse Regering kan de rechtspositionele voorwaarden waaronder de regeringscommissarissen worden aangesteld, nader bepalen.

§3. De regeringscommissarissen wonen met raadgevende stem de vergaderingen bij van de organen van het Vlaams Datanutsbedrijf. De regeringscommissarissen ontvangen, behalve in gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid, de volledige dagorde van de vergaderingen van die organen, en ook alle documenten daarover, ten minste vijf werkdagen voor de datum van die vergaderingen.

§4. De regeringscommissarissen kunnen altijd, op eenvoudig verzoek, inzage nemen in alle documenten en geschriften van het Vlaams Datanutsbedrijf. De regeringscommissarissen kunnen van de leden van de organen en van de personeelsleden van het Vlaams Datanutsbedrijf alle inlichtingen en ophelderingen vorderen en kunnen alle verificaties verrichten die zij nodig achten voor de uitoefening van hun opdracht.

§5. Binnen een termijn van vijf werkdagen vanaf de dag waarop de regeringscommissarissen kennis nemen van de beslissing in kwestie of de beslissing in kwestie ontvangen, kunnen ze een gemotiveerd beroep instellen bij de Vlaamse Regering tegen elke beslissing van de organen van het Vlaams Datanutsbedrijf of van de personen aan wie ze in voorkomend geval hun bevoegdheid hebben gedelegeerd, als de regeringscommissarissen menen dat de beslissing in kwestie niet strookt met de wetten en de decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan, en de statuten of de samenwerkingsovereenkomst en de beslissing in kwestie betrekking heeft op een van de taken, vermeld in artikel 5. Het beroep schort de beslissing op.

Als de Vlaamse Regering binnen een termijn van twintig werkdagen, die ingaat op dezelfde dag als de termijn waarover de regeringscommissarissen beschikken om een beroep in te stellen, vermeld in het eerste lid, het Vlaams Datanutsbedrijf niet op de hoogte heeft gebracht van de nietigverklaring van de beslissing, wordt de beslissing definitief.

Hoofdstuk 10. Verwerking van gegevens (... - ...)

Afdeling 1. Meedelen van gegevens aan het Vlaams Datanutsbedrijf (... - ...)

Artikel 12. (15/12/2022- ...)

Deze afdeling geldt behoudens afwijkende regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10.

Artikel 13. (21/08/2023- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 23/06/2023 Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen 106.

Inhoud

§1. Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is gespecificeerd, delen de Vlaamse instanties de specifieke gegevens, inclusief persoonsgegevens, mee via het agentschap Digitaal Vlaanderen, dat de functie van dienstenintegrator vervult als vermeld in artikel 3, §1, van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, aan het Vlaams Datanutsbedrijf, als minstens een van de volgende voorwaarden is vervuld:
1° de betrokken burger verzoekt om die gegevens en heeft het Vlaams Datanutsbedrijf verzocht om dat verzoek namens hem door te geven;
2° de Vlaamse instantie is gemachtigd tot gegevensdeling bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm en de betrokken burger heeft het Vlaams Datanutsbedrijf verzocht om aan die gegevensdeling gevolg te geven.
 
§2. Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is gespecificeerd, kan het Vlaams Datanutsbedrijf met overheidsinstanties die geen Vlaamse instanties zijn, in voorkomend geval en als dat nodig is, akkoorden sluiten zodat specifieke gegevens, inclusief persoonsgegevens, die ze verwerken, kunnen worden meegedeeld aan het Vlaams Datanuts- bedrijf, als minstens één van de volgende voorwaarden is vervuld:
1° de betrokken burger verzoekt om die gegevens, en heeft het Vlaams Datanutsbedrijf verzocht om dat verzoek namens hem door te geven;
2° de overheidsinstantie die geen Vlaamse instantie is, is gemachtigd tot gegevensdeling bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm en de betrokken burger heeft het Vlaams Datanutsbedrijf verzocht om aan die gege vensdeling gevolg te geven.

§3. Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is gespecificeerd, kan een entiteit die geen overheidsinstantie is als vermeld in paragraaf 1 en 2, specifieke gegevens, inclusief persoonsgegevens, die ze verwerkt, meedelen aan het Vlaams Datanutsbedrijf, op voorwaarde dat de betrokken burger om die gegevens verzoekt en hij het Vlaams Datanutsbedrijf heeft verzocht om dat verzoek namens hem door te geven.

§4. De mededelingen, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, kunnen aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister of het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verlopen.

Artikel 14. (15/12/2022- ...)

§1. De aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, §1 tot en met §3, delen alleen die gegevens mee aan het Vlaams Datanutsbedrijf die noodzakelijk zijn om aan het verzoek van de burger tegemoet te komen, of voor de aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, §1 en §2, alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om de gegevensdeling bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm uit te voeren.

§2. De aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, §1, zorgen voor een permanente actualisering van de meegedeelde gegevens zolang de voorwaarden, vermeld in artikel 13, §1, vervuld zijn.

§3. De aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, §2 en §3, zorgen voor een permanente actualisering van de meegedeelde gegevens op verzoek van de burger.

Artikel 15. (15/12/2022- ...)

De aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, §1 tot en met §3, bezorgen de gegevens in kwestie via elektronische weg aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten vastleggen over de gegevensmededeling tussen de Vlaamse instanties, vermeld in artikel 13, §1, en het Vlaams Datanutsbedrijf.

Artikel 16. (15/12/2022- ...)

In geval van verwerking van persoonsgegevens, is het verzoek van de burger, vermeld in artikel 13, §1 tot en met §3, en artikel 14, §3, onderworpen aan de voorwaarden van de toestemming, vermeld in artikel 29.

Afdeling 2. Verwerking van gegevens door het Vlaams Datanutsbedrijf (... - ...)

Artikel 17. (15/12/2022- ...)

Deze afdeling geldt behoudens afwijkende regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10.

Artikel 18. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 22/12/2023 Decreet over het Vastgoedinformatieplatform 33.

Inhoud

§1. De gegevens die conform artikel 13 worden meegedeeld aan het Vlaams Datanutsbedrijf, worden verwerkt door het Vlaams Datanutsbedrijf met het oog op zijn doelstellingen, vermeld in artikel 4 en beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5.
 
§2. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 23 tot en met 30 van dit decreet, kan het Vlaams Datanutsbedrijf de volgende gegevens verwerken:
1° gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen als vermeld in artikel 24, §1, van dit decreet;
2° gegevens die betrekking hebben op een onroerend goed of een onroerend recht;
3° gegevens die betrekking hebben op een rechtspersoon of iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid;
4° geografische gegevens als vermeld in artikel 3, 3°, van het GDI-decreet van 20 februari 2009.

§3. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 23 tot en met 30 van dit decreet, worden bij de verwerking van gegevens met toepassing van dit decreet de volgende identificatiemiddelen gebruikt:
1° het identificatienummer van het Rijksregister, als de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in het Rijksregister opgenomen is;
2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als de gegevens betrekking hebben op een natuurlijk persoon die niet in het Rijksregister is opgenomen;
3° het ondernemingsnummer, als de gegevens betrekking hebben op een onderneming die is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
4° de identificator, vermeld in artikel 2, 9°, van het CRAB-decreet van 8 mei 2009, als de gegevens betrekking hebben op adressen als vermeld in artikel 6 van het voormelde decreet;
5° het kadastraal perceelsnummer, als de gegevens betrekking hebben op percelen;
6° de identificatoren van de geografische objecten van het Grootschalig Refe- rentie Bestand, vermeld in de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 maart 2005 houdende goedkeuring van de GRB-specificaties in uitvoering van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand, als de gegevens betrekking hebben op of verwijzen naar exemplaren van het GRB;
7° de identificatiesleutel van de datakluis.

§4. Voor de gegevens die niet onder de toepassing van paragraaf 2 vallen, kan de Vlaamse Regering het gebruik van andere identificatiemiddelen opleggen.
 

Artikel 19. (15/12/2022- ...)

§1. Het Vlaams Datanutsbedrijf voert geen andere verwerkingen uit dan de verwerkingen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen, vermeld in artikel 4, en de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, te bereiken.

§2. Persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

§3. Het Vlaams Datanutsbedrijf neemt passende maatregelen met het oog op de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de toepassingen en van de gegevens die het Vlaams Datanutsbedrijf verwerkt. Het adviescomité, vermeld in artikel 10, §1, verstrekt daarover advies conform artikel 10, §2, als dat nodig is.

Afdeling 3. Meedelen van gegevens door het Vlaams Datanutsbedrijf (... - ...)

Artikel 20. (15/12/2022- ...)

Deze afdeling geldt behoudens afwijkende regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10.

Artikel 21. (21/08/2023- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 23/06/2023 Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen 107.

Inhoud

§1. Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, deelt het Vlaams Datanutsbedrijf specifieke gegevens, inclusief persoonsgegevens, mee aan de ontvangende entiteit die de burger aanwijst, op voorwaarde dat de betrokken burger vraagt om die gegevens aan een bepaalde ontvangende entiteit mee te delen via het platform, vermeld in artikel 5, §1, 2°.  Die mededeling kan aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister of het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verlopen.
 
§2. In het geval, vermeld in paragraaf 1, krijgen de ontvangende entiteiten alleen toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn om hun respectieve taken uit te oefenen.

§3. Het Vlaams Datanutsbedrijf bezorgt de gevraagde gegevens, vermeld in paragraaf 1, via elektronische weg aan de ontvangende entiteit.

Als de ontvangende entiteit een overheidsinstantie is, deelt het Vlaams Datanutsbedrijf de gegevens mee via het agentschap Digitaal Vlaanderen, dat de functie van dienstenintegrator vervult als vermeld in artikel 3, §1, van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.

De ontvangende entiteiten zijn ontvangers als vermeld in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming. De hierna volgende categorieën zijn ontvangers van de gevraagde gegevens, vermeld in paragraaf 1:
1° overheidsinstanties;
2° aanbieders van diensten binnen de humanresourcessector;
3° aanbieders van diensten binnen de financiële sector;
4° nutsbedrijven en andere aanbieders van diensten binnen de energiesector;
5° aanbieders van telecommunicatiediensten;
6° aanbieders van diensten binnen de gezondheidssector;
7° aanbieders van diensten binnen de mobiliteitssector;
8° aanbieders van diensten binnen de cultuur- en mediasector;
9° aanbieders van diensten binnen de vastgoedsector;
10° retailbedrijven;
11° het notariaat.

Artikel 22. (15/12/2022- ...)

Als het verzoek van de burger, vermeld in artikel 21, §1, een verwerking van persoonsgegevens betreft, is dat verzoek onderworpen aan de voorwaarden van de toestemming, vermeld in artikel 29.

Hoofdstuk 11. Aanvullende bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens (... - ...)

Artikel 23. (15/12/2022- ...)

Dit hoofdstuk geldt behoudens afwijkende regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10.

Artikel 24. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 23/06/2023 Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen 108.
Gewijzigd bij 22/12/2023 Decreet over het Vastgoedinformatieplatform 34.

Inhoud

§1. De gegevens die worden verwerkt door het Vlaams Datanutsbedrijf, kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens bevatten:
1° contact- en identificatiegegevens;
2° gegevens over gezinssamenstelling;
3° beroeps- en opleidingsgegevens;
4° financiële gegevens;
5° het identificatienummer van het Rijksregister;
6° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
7° het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
8° kadastrale gegevens.
9° gegevens over vrijetijdsbesteding;
10° mobiliteitsgegevens;
11° gezondheidsgegevens;
12° vastgoedinformatie als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;
13° gegevens in het kader van stedenbouwkundige misdrijven, milieumisdrijven en milieu-inbreuken;
14° woning-, gebouw- of grondkenmerken;
15° geografische gegevens;
16° energiegegevens.

§2. De persoonsgegevens die door het Vlaams Datanutsbedrijf worden verwerkt, hebben betrekking op de natuurlijke personen die hun datakluis, vermeld in artikel 5, §1, 2°, hebben geactiveerd.

Artikel 25. (15/12/2022- ...)

De persoonsgegevens, vermeld in artikel 24, worden verwerkt door het Vlaams Datanutsbedrijf met het oog op de doelstellingen, vermeld in artikel 4 en de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5.

Artikel 26. (15/12/2022- ...)

§1. In dit artikel wordt verstaan onder verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

Het Vlaams Datanutsbedrijf treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de eigen verwerkingsactiviteiten, vermeld in artikel 25.

§2. De aanleverende entiteit, vermeld in artikel 13, §1 tot en met §3, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor het meedelen van gegevens aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

§3. De ontvangende entiteit treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die ze ontvangt conform artikel 21, §1.

Artikel 27. (15/12/2022- ...)

De persoonsgegevens die het Vlaams Datanutsbedrijf verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden, vermeld in artikel 25 van dit decreet, te bereiken, conform artikel III.87, §1, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, of ze worden bewaard tot de betrokkene vraagt om die persoonsgegevens te verwijderen, conform de voorwaarden, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming.

In het eerste lid wordt verstaan onder betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming.

Voor verwerkingen van persoonsgegevens wordt geval per geval de bewaartermijn bepaald. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de volgende elementen:
1° het doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens;
2° de mate waarin een bewaartermijn van gegevens bij of krachtens een wet of decreet is bepaald, of de mate waarin er een voldoende substantieel verband bestaat met wettelijke, decretale of reglementaire termijnen;
3° de mate waarin de betrokkene zijn toestemming tot verwerking hernieuwt conform artikel 29 van dit decreet;
4° de mate waarin kan worden voorzien in maatregelen die de identificatie van de betrokkene belemmeren.

In elk geval worden de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, niet langer bewaard dan zes maanden na het overlijden van de betrokkene.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de betrokkene om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen als vermeld in het eerste lid.

Artikel 28. (15/12/2022- ...)

Het Vlaams Datanutsbedrijf voert geen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling, uit op de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Artikel 29. (21/08/2023- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 23/06/2023 Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen 109.

Inhoud

§1. Een toestemming van een burger wordt altijd uitdrukkelijk verleend waarbij de burger voorafgaand wordt geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens waarop de toestemming betrekking heeft. Die toestemming kan worden ingetrokken conform artikel 7, lid 3, van de algemene verordening gegevensbescherming.

§2. De toestemming van een burger wordt gevraagd voor elke verwerking van persoonsgegevens waarop de toestemming betrekking heeft. De toestemming geldt altijd voor een beperkte termijn waarbinnen persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld. Gedurende die termijn wordt aan de burger op regelmatige tijdstippen gevraagd of zijn toestemming nog geldt. Na het verstrijken van die termijn wordt aan de burger gevraagd of hij zijn toestemming wenst te vernieuwen, waarna opnieuw op regelmatige tijdstippen aan de burger wordt gevraagd of zijn toestemming nog geldt.

De inhoud van de toestemming van de burger blijft ongewijzigd in de loop van de tijd als de burger zijn toestemming niet wijzigt.

§3. De toestemming, vermeld in paragraaf 1, geldt met behoud van de toepassing van de andere verwerkingsgronden van de aanleverende of ontvangende entiteiten, vermeld in artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming.

§4. De burger kan de toestemming, vermeld in paragraaf 1, geven via het communicatiekanaal, vermeld in artikel II.7, eerste en zevende lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. In afwijking van artikel II.7, tweede lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, kan die toestemming ook betrekking hebben op het meedelen van gegevens aan niet-overheidsinstanties.

Artikel 30. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 22/12/2023 Decreet over het Vastgoedinformatieplatform 35.

Inhoud

§1. Er geldt een principieel kopieerverbod voor de ontvangende entiteit van persoonsgegevens, opgeslagen in datakluizen. Als dat nodig is, kan de raad van bestuur, in overleg met de aanleverende entiteit, vermeld in artikel 13, §1 tot en met §3, na advies van het adviescomité vermeld in artikel 10, §1, ermee instemmen dat de ontvangende entiteit een kopie maakt van de persoonsgegevens, louter met de bedoeling de latere terbeschikkingstelling van die persoonsgegevens efficiënter te doen verlopen, op voorwaarde dat de ontvangende entiteit:
1° de persoonsgegevens niet wijzigt;
2° de persoonsgegevens bijwerkt conform de regels die bepaald zijn in overleg met de betrokken aanleverende entiteit;
3° onmiddellijk de verwerkte persoonsgegevens verwijdert of de toegang ertoe onmogelijk maakt in een van de volgende gevallen:
a) zodra de ontvangende entiteit er daadwerkelijk kennis van heeft:
1) dat de persoonsgegevens verwijderd zijn van de plaats waar ze zich oorspronkelijk bevonden;
2) dat de toegang tot die persoonsgegevens onmogelijk is gemaakt;
b) zodra een administratieve of gerechtelijke autoriteit heeft bevolen de gegevens te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken;
4° de verwerkte persoonsgegevens niet in de handel brengt zonder daartoe over een rechtvaardigingsgrond te beschikken.

§2. Bij een schending van de bepalingen van paragraaf 1, kan de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf, na advies van het adviescomité vermeld in artikel 10, §1, of de functionaris voor gegevensbescherming, een van de volgende maatregelen treffen:
1° de ontvangende entiteit in kwestie bevelen om de ontvangen persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen;
2° de mededeling van persoonsgegevens aan de ontvangende entiteit in kwestie tijdelijk of permanent stopzetten.

§3. Elke burger heeft het recht om te weten welke ontvangende entiteiten gedurende de laatste zes maanden persoonsgegevens over hem via het Vlaams Datanutsbedrijf hebben geraadpleegd of bijgewerkt. Het Vlaams Datanutsbedrijf voorziet daarvoor in de gepaste middelen conform de voorwaarden en regels waarover het adviescomité, vermeld in artikel 10, §1, advies heeft gegeven conform artikel 10, §2.

Hoofdstuk 12. Wijzigingen van het KLIP-decreet van 14 maart 2008 (... - ...)

Artikel 31. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 14/03/2008 Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (citeeropschrift:"KLIP-decreet") 2.

Inhoud

In artikel 2, §1, van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, gewijzigd bij de decreten van 17 januari 2014, 10 november 2017 en 2 april 2021, wordt punt 14° vervangen door wat volgt:
“14° het agentschap: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf, opgericht krachtens het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;”.

Artikel 32. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 14/03/2008 Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (citeeropschrift:"KLIP-decreet") 5.

Inhoud

In artikel 5, §1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 januari 2014 en 2 april 2021, wordt de zinsnede “het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen” vervangen door de woorden “het agentschap”.

Hoofdstuk 13. Wijzigingen van het GIPOD-decreet van 4 april 2014 (... - ...)

Artikel 33. (15/12/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 04/04/2014 Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest [citeeropschrift: "GIPOD-decreet van 4 april 2014"] 3.

Inhoud

In artikel 3 van het GIPOD-decreet van 4 april 2014, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2017, 2 april 2021 en 17 december 2021, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° agentschap: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf, opgericht krachtens het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;”.

Artikel 34. (15/12/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 04/04/2014 Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest [citeeropschrift: "GIPOD-decreet van 4 april 2014"] 6.

Inhoud

In artikel 6 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid opgeheven;
2° aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd, dat het tweede lid wordt, dat luidt als volgt:
“Het agentschap ontvangt voor zijn taken ter uitvoering van dit decreet van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen de werkingsmiddelen om de kosten voor het onderhoud, de exploitatie, het operationele beheer en de verdere evolutie te dekken.”;
3° in paragraaf 3, zevende lid, wordt het woord “agentschap” telkens vervangen door de woorden “agentschap Digitaal Vlaanderen”.

Hoofdstuk 14. Wijzigingen van het decreet van 15 januari 2016 houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen (... - ...)

Artikel 35. (15/12/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 15/01/2016 Decreet houdende [...] de oprichting van het Eigen Vermogen [Digitaal] Vlaanderen 7.

Inhoud

Aan artikel 7, tweede lid, van het decreet van 15 januari 2016 houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“6° werkingsmiddelen toe te kennen aan het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf voor de taken van dat agentschap in het kader van het GIPOD-decreet van 4 april 2014.”.

Artikel 36. (15/12/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 15/01/2016 Decreet houdende [...] de oprichting van het Eigen Vermogen [Digitaal] Vlaanderen 8.

Inhoud

Aan artikel 8, 3°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “en de middelen die nodig zijn om de taak, vermeld in artikel 7, tweede lid, 6°, uit te voeren” toegevoegd.

Hoofdstuk 15. Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 37. (15/12/2022- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 22/12/2023 over de overdracht van rechten en plichten door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf
Zie ook 22/12/2023 over de overdracht van rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 5, §1, 6°, artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap

Inhoud

De Vlaamse Regering bepaalt de lijst van de rechten en plichten van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, die betrekking hebben op de taken, vermeld in artikel 5 van dit decreet, en die worden overgedragen aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit, vermeld in het eerste lid, brengt van rechtswege de overdracht aan het Vlaams Datanutsbedrijf mee van de rechten en plichten die in het vermelde besluit zijn opgenomen. De overdracht is tegenstelbaar aan derden vanaf de dag van de bekendmaking van de lijst in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 38. (15/12/2022- ...)

De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen, te vervangen of op te heffen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.

De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd twaalf maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot die inwerkingtredingsdatum.

De bevoegdheid, vermeld in dit artikel, die aan de Vlaamse Regering wordt opgedragen, vervalt twaalf maanden na de datum van de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens dit artikel zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij decreet worden gewijzigd, vervangen of opgeheven.

Artikel 39. (15/12/2022- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 22/12/2023 over de overdracht van rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 5, §1, 6°, artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 22/12/2023 Besluit van de Vlaamse Regering over de overdracht van rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 5, §1, 6°, artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap 3.

Inhoud

Dit decreet treedt in werking op 15 december 2022, met uitzondering van artikel 5, §1, 6°, artikel 31 en 32, die in werking treden op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/07/2024