Ministerieel besluit over de inhoud van het onderzoek over de effecten van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van persoonsvolgende budgetten

Datum 05/12/2022

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 7, gewijzigd bij de decreten van 20 december 2013, 25 april 2014 en 15 juli 2016, en artikel 8, 1° en 3°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2022 over een experiment voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap in prioriteitengroep twee, artikel 6.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT:

Artikel 1. (01/12/2022- ...)

In het onderzoek, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2022 over een experiment voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap in prioriteitengroep twee, moet worden nagegaan of het werken met gedeeltelijk  ter beschikking gestelde budgetten tijdelijke of definitieve oplossingen kan  bieden en in welke situaties dit wel of niet het geval is. In deze context wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen:
1° Op welke wijze gaan mensen besteden als ze maar een deel van hun budget krijgen? Hoe verhoudt zich dit tot hoe ze zouden besteden met een volledig budget? Waar wordt prioritair op ingezet en verschilt dit tussen verschillende profielen van mensen;
2° In welke mate hebben mensen het gevoel dat ze hun dringendste noden kunnen opvangen met het deel van het budget; 
3° Hoe ervaren personen met een handicap en hun netwerk dit deel van het budget; 
4° Hoe ervaren ondersteunende diensten dit deel van het budget? Hoe gaan zij om met deelbudgetten? Op welke manier kunnen zij een ondersteunende rol opnemen voor personen met een handicap met een deelbudget; 
5° Waarom kiezen desgevallend mensen ervoor om het deel van het budget niet op te starten? Wat schrikt hen af;
6° Wat is de impact op de kwaliteit van leven, de ondersteuningsnoden in het kader van handicapspecifieke ondersteuning door het werken met een deelbudget; 
7° Kan een deel van het budget creatieve, inclusieve oplossingen faciliteren om de zorg- en ondersteuningsnoden van personen met een handicap in te vullen? Kan het deelbudget de verschillende cirkels in het concentrisch cirkelmodel ondersteunen en activeren? Zien we met andere woorden effecten op de inzet van andere cirkels uit het 5 cirkelmodel; 
8° Hoe kunnen we blijvend monitoren welke noden er nog zijn voor mensen die een deelbudget hebben? Welke tools zijn er nodig om dat te doen?

Op basis van de resultaten van het onderzoek worden beleidsvoorstellen geformuleerd over mogelijke oplossingen om de hoogste noden van meer personen met een handicap te kunnen lenigen met de beschikbare middelen.

Artikel 2. (01/12/2022- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2022.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/06/2024