Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de invoering van een normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten betreft

Datum 10/02/2023

Inhoud

Artikel 1. (01/10/2023- ...)

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (01/10/2023- ...)

In artikel 1.3, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt een punt 1°/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“1°/2 arbeidskracht: een persoon die:
a) ofwel uitsluitend gedurende en wegens zijn effectieve tewerkstelling in het Vlaamse Gewest verblijft en er gehuisvest is;
b) ofwel gewoonlijk zijn inschrijving in de bevolkingsregisters in het Vlaamse Gewest heeft, maar gedurende en wegens zijn tewerkstelling in het Vlaamse Gewest dermate ver van zijn domicilie gehuisvest is, dat hij onmogelijk dagelijks naar zijn domicilie kan terugkeren;”.

Artikel 3. (01/10/2023- ...)

Aan artikel 3.2 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt punt 4° vervangen door wat volgt:
“4° opleggen dat kamers in hetzelfde gebouw verhuurd, ter beschikking gesteld of te huur gesteld worden voor de huisvesting van hetzij studenten, hetzij niet-studenten. De gemeenteraad kan eveneens opleggen dat kamers in hetzelfde gebouw exclusief verhuurd, ter beschikking gesteld of te huur gesteld mogen worden voor de huisvesting van arbeidskrachten;”;
2° aan het eerste lid wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“5° bepalen dat er een voorafgaande vergunning afgeleverd kan worden voor het verhuren, ter beschikking stellen of te huur stellen van een kamerwoning voor de huisvesting van arbeidskrachten waardoor de specifieke vereisten en normen voor kamers voor arbeidskrachten gelden, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering met toepassing van artikel 3.1, §3.”;
3° er worden een vierde en een vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“Een vergunning voor de huisvesting van arbeidskrachten als vermeld in het eerste lid, 5°, voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° ze kan pas worden afgeleverd als voor alle kamers in de kamerwoning een conformiteitsattest werd afgegeven dat maximaal één jaar oud is;
2° ze is maximaal vijf jaar geldig;
3° ze kan vernieuwd worden als voldaan is aan de voowaarden voor het verkrijgen van de vergunning.
In dit artikel wordt verstaan onder kamerwoning: elk gebouw of deel ervan dat bestaat uit een of meer kamers en gemeenschappelijke ruimten.”.

Artikel 4. (01/10/2023- ...)

Aan artikel 3.9, eerste lid, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“7° de geldigheidstermijn van een vergunning als vermeld in artikel 3.2, eerste lid, 5°, verstreken is of er geen vergunning als vermeld in artikel 3.2, eerste lid, 5°, wordt afgeleverd binnen een jaar na de afgifte van een conformiteitsattest voor kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van arbeidskrachten.”.

Artikel 5. (01/10/2023- ...)

De Vlaamse Regering is belast met:
1° het vaststellen van de voorwaarden waaronder een verordening als vermeld in artikel 3.2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 kan opleggen dat kamers in hetzelfde gebouw exclusief verhuurd, ter beschikking gesteld of te huur gesteld mogen worden voor de huisvesting van arbeidskrachten;
2° het nader bepalen van de specifieke vereisten, normen en waarborgen voor kamers voor arbeidskrachten, vermeld in artikel 3.2, eerste lid, 5°, van dezelfde codex;
3° het van toepassing verklaren van artikel 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9 van dezelfde codex op kamers die verhuurd, ter beschikking gesteld of te huur gesteld worden voor de huisvesting van arbeidskrachten in de zin van artikel 3.2, eerste lid, 5°, van dezelfde codex.

Artikel 6. (01/10/2023- ...)

Dit decreet treedt in werking op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/07/2024