Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines

Datum 10/05/2023

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1, eerste en tweede lid, artikel 8.2.1, 3°, artikel 8.3.1, 3°, en artikel 8.4.1, 3°;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 7.11.1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022, artikel 7.11.2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, artikel 7.11.3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en artikel 7.11.4, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022;
- het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie, van 2 december 2022. 

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 mei 2023;

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. (26/05/2023- ...)

In artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° er wordt tussen het vierde en vijfde lid een lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Het totale maximale steunbedrag voor de tweede call bedraagt 2.000.000 euro. Voor steunaanvragen voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, §1, derde lid, 3° van het Energiebesluit van 19 november 2010 bedraagt het maximale steunbedrag in de tweede call 1.500.000 euro. Voor steunaanvragen in de tweede call voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, §1, derde lid, 1° en 2° van het Energiebesluit van 19 november 2010 en voor de plaatsing van installaties op basis van windenergie, bedraagt het maximale steunbedrag 500.000 euro.”.

Artikel 2. (26/05/2023- ...)

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/02/2024