Besluit van de Vlaamse Regering tot uitwerking van de raadplegingsprocedure, vermeld in artikel 133, §2, eerste lid, en artikel 201, §1, derde lid van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

Datum 12/05/2023

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 133, §2, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016 en gewijzigd bij de decreten van 12 februari 2021 en 2 juli 2021, en artikel 201, §1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 2 juli 2021 en gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 2 december 2022.
- De sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft advies gegeven op 19 januari 2023.
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2023/010 gegeven op 17 januari 2023.
- De Gegevensbeschermingsautoriteit verleende advies nr. 65/2023 op 24 maart 2023.
- De Raad van State heeft advies 73.093/3 gegeven op 10 maart 2023.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- Via voorliggend ontwerp van besluit worden de nadere modaliteiten van de raadpleging, vermeld in artikel 133, §2, eerste lid, en artikel 201, §1, derde lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, bepaald.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. (16/06/2023- ...)

§1. In dit artikel wordt verstaan onder Departement Cultuur, Jeugd en Media: het departement, vermeld in artikel 24, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.

§2. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op verzoek van de Vlaamse minister, bevoegd voor de media, de raadpleging, vermeld in artikel 133, §2, eerste lid, en artikel 201, §1, derde lid, van het decreet van 27 maart 2009.

De voormelde raadpleging wordt bekendgemaakt via het Belgisch Staatsblad en via een nieuwsbericht op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De datum van de start van de voormelde raadpleging en de einddatum van de raadpleging worden vermeld. 

Overeenkomstig artikel 133, §2, eerste lid, en artikel 201, §1, derde lid, van het decreet van 27 maart 2009 duurt de voormelde raadpleging minimaal vier weken.

Bij de start van de voormelde raadpleging wordt de nota aan de Vlaamse Regering waarmee de ontwerpregelgeving een eerste keer is goedgekeurd, en ook de ontwerpregelgeving van de Vlaamse Regering, bekendgemaakt via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

§3. De input van belanghebbenden, met inbegrip van gebruikers en consumenten, in het kader van de raadpleging, vermeld in paragraaf 2, voldoet aan al de volgende voorwaarden:
1° de input wordt uitsluitend via e-mail op het adres mediaraadplegingen@vlaanderen.be bezorgd;
2° het onderwerpsveld van de e-mail, vermeld in punt 1°, bevat op welke ontwerpregelgeving de input betrekking heeft;
3° de e-mail, vermeld in punt 1°, bevat de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de hoedanigheid en de eventuele naam van het bedrijf of de organisatie;
4° de input heeft betrekking op het voorwerp van de voormelde raadpleging, namelijk de ontwerpregelgeving in kwestie.

Input die niet voldoet aan al de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt niet in aanmerking genomen. 

§4. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media verwerkt de resultaten van de raadplegingsprocedure, vermeld in paragraaf 2 en 3, in een rapport. Het rapport bevat het voorwerp van de voormelde raadplegingsprocedure en het aantal belanghebbenden dat input conform paragraaf 3 heeft bezorgd. Het rapport is een samenvatting van de voormelde input en omvat niet alle individuele commentaren. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt het rapport, vermeld in het eerste lid, op binnen vier weken nadat de voormelde raadplegingsprocedure is afgesloten en bezorgt het aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de media. Het rapport wordt bekendgemaakt via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, onder voorwaarde van goedkeuring van de ontwerpregelgeving door de Vlaamse Regering.

Artikel 2. (12/07/2024- ...)

...

Artikel 3. (16/06/2023- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de media, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024