Omzendbrief Omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1 - Omzendbrief betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads-, provincieraadsverkiezingen en de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn tot aan de installatie van de nieuwe raden en het gebruik van informatiemiddelen tijdens de hele bestuursperiode

Datum 09/06/2023

Inhoud

(20/07/2023- ...)

Aan de provinciegouverneurs

Ter kennisgeving aan:
- de colleges van burgemeester en schepenen
- de vaste bureaus
- de stadsdistrictscolleges
- de deputaties van de provincieraden

Op 13 oktober 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden en de provincieraden. In de gemeente Voeren en in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel vinden ook de rechtstreekse verkiezingen plaats voor de vernieuwing  van de raden voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraden, de raden voor maatschappelijk welzijn, de stadsdistrictsraden en de provincieraden, alsook de uitvoerende organen, behouden hun volledige bevoegdheid tot aan hun vernieuwing na de verkiezingen. Het is echter een algemene regel van behoorlijk bestuur dat ze in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid in acht nemen.

Daarom verzoek ik de lokale en provinciale overheden om in het jaar van de verkiezingen tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.

Daarnaast vraag ik de lokale en provinciale overheden met aandrang om in de lokale en provinciale informatiebladen of in andere publicaties van het bestuur de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Dat geldt ook voor de informatie die elektronisch ter beschikking wordt gesteld. 

De informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de lokale of provinciale activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. De lokale en provinciale informatiebladen, of andere publicaties die verspreid worden met de steun van het bestuur, mogen dus niet politiek gekleurd zijn. 

Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op. Een deontologisch correcte houding is bepalend voor het imago van het bestuur, zijn mandatarissen en voor de overheid in het algemeen. Het is in elk geval niet aanvaardbaar dat de leden van het college of van de deputatie in het jaar van de verkiezingen, of in een ander jaar, de informatiekanalen gebruiken om hun verwezenlijkingen van de lopende bestuursperiode op een rijtje te zetten. Dat wordt niet beschouwd als een onafhankelijke redactionele bijdrage. Officiële overheidsinformatie mag geen blijk geven van partijdigheid. 

De volgende omzendbrieven worden opgeheven:
1° omzendbrief BB 2011/4 van 14 oktober 2011 betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en gebruik van informatiemiddelen;
2° omzendbrief BB 2017/4 van 27 september 2017 betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en het gebruik van informatiemiddelen.

Ik verzoek de gouverneurs om de datum van de publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te vermelden in het bestuursmemoriaal.

Een afschrift van deze omzendbrief wordt aan alle gemeente-, OCMW-, districts- en provinciebesturen bezorgd.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/05/2024