Ministerieel besluit over de lancering van een oproep in 2023 om projectvoorstellen voor innovatieve investeringen in de landbouw in te dienen

Datum 20/06/2023

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, artikel 12, §3, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013;
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 1° en 4°, en tweede lid, en artikel 44, tweede lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 over steun voor innovatieve investeringen in de landbouw, artikel 10, eerste lid, artikel 10, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°, en artikel 19, eerste lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 5 mei 2023.
- De Raad van State heeft advies 73.615/3 gegeven op 12 juni 2023, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. (20/06/2023- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 21 april 2023: het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 over steun voor innovatieve investeringen in de landbouw.

Artikel 2. (20/06/2023- ...)

Er wordt een oproep gelanceerd om innovatieve investeringen in de landbouw te subsidiëren.

Artikel 3. (20/06/2023- ...)

Het totale beschikbare steunbedrag voor de oproep bedraagt 6.766.000 euro.

Artikel 4. (20/06/2023- ...)

Het maximale subsidiabele investeringsbedrag bedraagt:
1° voor een kandidaat-begunstigde als vermeld in artikel 4, eerste lid, 1°, van het besluit van 21 april 2023:
  a) 500.000 euro per steunaanvraag als vermeld in artikel 11 van het voormelde besluit, en per betalingsaanvraag als vermeld in artikel 19 van het voormelde besluit;
  b) 500.000 euro per kandidaat-begunstigde;
2° voor een kandidaat-begunstigde als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het voormelde besluit: 
  a) 750.000 euro per steunaanvraag als vermeld in artikel 11 van het voormelde besluit, en per betalingsaanvraag als vermeld in artikel 19 van het voormelde besluit;
  b) 750.000 euro per kandidaat-begunstigde.

Artikel 5. (20/06/2023- ...)

De minimale subsidiabele investeringsuitgaven per steunaanvraag als vermeld in artikel 11 van het besluit van 21 april 2023, en per betalingsaanvraag als vermeld in artikel 19 van het voormelde besluit, bedragen 25.000 euro.

Artikel 6. (20/06/2023- ...)

De maximale subsidiabele investeringsuitgaven per betalingsaanvraag als vermeld in artikel 19 van het besluit van 21 april 2023, bedragen:
1° voor een kandidaat-begunstigde als vermeld in artikel 4, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit: 500.000 euro per aanvraag en 500.000 euro per kandidaat-begunstigde;
2° voor een kandidaat-begunstigde als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het voormelde besluit: 750.000 euro per aanvraag en 750.000 euro per kandidaat-begunstigde.

Artikel 7. (20/06/2023- ...)

De steunaanvragen, vermeld in artikel 11 van het besluit van 21 april 2023, kunnen bij de bevoegde entiteit via het e-loket ingediend worden vanaf 21 juni 2023 tot en met 15 september 2023.

Artikel 8. (20/06/2023- ...)

Steunaanvragen zijn ontvankelijk als ze voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° de steunaanvraag wordt ingediend door een kandidaat-begunstigde als vermeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit van 21 april 2023;
2° de steunaanvraag wordt tijdig ingediend conform artikel 7 van dit besluit;
3° de steunaanvraag wordt ingediend met de formulieren die de bevoegde entiteit ter beschikking stelt;
4° de steunaanvraag wordt ingediend via het e-loket;
5° de steunaanvraag bevat de elementen, vermeld in artikel 13, eerste lid, van het besluit van 21 april 2023;
6° de minimale subsidiabele investeringsuitgaven per steunaanvraag bedragen 25.000 euro.

Artikel 9. (20/06/2023- ...)

Een verlenging van de indieningstermijn van de betalingsaanvraag, vermeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit van 21 april 2023, is alleen toegelaten als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:
1° de kandidaat-begunstigde heeft een gemotiveerde aanvraag ingediend voor de periode, vermeld in artikel 19, eerste lid, van het voormelde besluit, is verstreken;
2° de wijziging brengt geen budgettaire meerkosten teweeg;
3° de bevoegde entiteit keurt de wijziging van de periode goed.

Artikel 10. (20/06/2023- ...)

De geselecteerde projecten worden openbaar gemaakt.
 

Artikel 11. (20/06/2023- ...)

Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 14/04/2024