Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines

Datum 08/09/2023

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1, eerste en tweede lid, artikel 8.2.1, 3°, artikel 8.3.1, 3°, en artikel 8.4.1, 3°;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 7.11.1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022, artikel 7.11.2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, artikel 7.11.3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022 en artikel 7.11.4, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022;

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 juli 2023;
- op 14 juli 2023 werd de afdeling Wetgeving van de Raad van State gevraagd advies te verlenen binnen de bij artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorgeschreven termijn van dertig kalenderdagen. Er werd geen advies verleend tegen deze termijn. Conform artikel 84, § 4, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan het besluit worden uitgevaardigd bij het verstrijken van de termijn voor het onderzoek van de adviesaanvraag zonder dat de afdeling Wetgeving een advies heeft medegedeeld.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. (14/09/2023- ...)

In artikel 1, tweede lid van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines, wordt de laatste zin vervangen door:
“De derde call wordt opengesteld voor het indienen van steunaanvragen van 24 oktober 2023 om 9u00 tot en met 7 november 2023 om 16u00.”.

Artikel 2. (14/09/2023- ...)

In artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° het zesde lid wordt vervangen door: “De derde call omvat steunaanvragen voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, §1, derde lid, 2°/1 en 2°/2.”;
2° er wordt een zevende lid toegevoegd dat luidt als volgt: 
“Het totale maximale steunbedrag voor de tweede call bedraagt 750.000 euro. Voor steunaanvragen in de tweede call voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, §1, derde lid, 2°/1 en 2°/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, bedraagt het maximale steunbedrag 750.000 euro.”.

Artikel 3. (14/09/2023- ...)

In artikel 4, 2° van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines wordt “20 euro per MWh” vervangen door “15 euro per MWh”.
 

Artikel 4. (14/09/2023- ...)

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024