Ministerieel besluit over de oproep 2023/3 voor de thema’s digitalisering, internationalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie

Datum 23/10/2023

Inhoud

(17/12/2023- ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, artikel 29, eerste lid, 2°, artikel 36, tweede lid, artikel 38, tweede lid, en artikel 43.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 13 oktober 2023.
- De Raad van State heeft geen advies verleend binnen de verzochte termijn, in toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het ministerieel besluit van 10 maart 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. (17/12/2023- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° besluit van 10 maart 2021: het ministerieel besluit van 10 maart 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten;
2° digitalisering: het aanwenden van nieuwe digitale technologieën en innovaties om de digitale maturiteit van de kleine of middelgrote onderneming te verhogen;
3° duurzaam en circulair ondernemen: het aanwenden van duurzame strategieën gericht op milieubescherming, energie- of klimaattransitie of het sluiten van materiaalkringlopen;
4° innovatie: het uitwerken van een innoverend bedrijfsmodel aan de hand van vernieuwende producten, diensten of bedrijfsprocessen;
5° internationalisering: het aanwenden van internationale afzetmarkten om een duurzame economische groei op het vlak van investeringen, omzet of tewerkstelling in Vlaanderen te bestendigen;
6° kleine of middelgrote ondernemingen: de ondernemingen, vermeld in artikel 3, 2° en 3°, van het decreet van 16 maart 2012;
7° kmo-groeitrajecten: de kmo-groeitrajecten, vermeld in artikel 29, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten;
8° oproep: een oproep als vermeld in artikel 1, 10°, van het besluit van 10 maart 2021 die bij dit ministerieel besluit wordt gelanceerd.

Artikel 2. (17/12/2023- ...)

Er wordt een oproep georganiseerd voor de indiening van subsidieaanvragen voor kmo-groeitrajecten die gericht zijn op de volgende thema’s:
1° digitalisering;
2° internationalisering;
3° duurzaam en circulair ondernemen;
4° innovatie.

Artikel 3. (17/12/2023- ...)

Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021 wordt voor het beoordelingscriterium, vermeld in artikel 26, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit, voor het kmo-groeitraject digitalisering bepaald dat dat kmo-groeitraject leidt tot een duurzame economische groei op het vlak van investeringen, omzet of tewerkstelling in Vlaanderen of tot een verhoging van de digitale maturiteit waardoor de kleine of middelgrote onderneming zich kan onderscheiden in de relevante markt. 

Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021 wordt voor het beoordelingscriterium, vermeld in artikel 26, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit, voor het kmo-groeitraject internationalisering bepaald dat dat kmo-groeitraject leidt tot een duurzame economische groei op het vlak van investeringen, omzet of tewerkstelling in Vlaanderen. Dat kmo-groeitraject gaat uit van een langetermijnstrategie.

Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021 wordt voor het beoordelingscriterium, vermeld in artikel 26, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit, voor het kmo-groeitraject duurzaam en circulair ondernemen bepaald dat dat kmo-groeitraject betrekking heeft op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit.

Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021 wordt voor het beoordelingscriterium, vermeld in artikel 26, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit, voor het kmo-groeitraject innovatie bepaald dat dat kmo-groeitraject ertoe leidt dat de kleine of middelgrote onderneming een concurrentieel voordeel krijgt dat leidt tot een duurzame economische groei op het vlak van investeringen, omzet of tewerkstelling voor de onderneming in Vlaanderen.

Artikel 4. (17/12/2023- ...)

De periode voor de indiening van de aanvragen, vermeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het besluit van 10 maart 2021, begint op 18 december 2023 en loopt tot en met 22 januari 2024.

Artikel 5. (17/12/2023- ...)

Het budget, vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het besluit van 10 maart 2021, bedraagt voor deze oproep 5.000.000 euro (vijf miljoen euro). 

Het budget voor digitalisering bedraagt 1.250.000 euro (een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).

Het budget voor internationalisering bedraagt 1.250.000 euro (een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).

Het budget voor duurzaam en circulair ondernemen bedraagt 1.250.000 euro (een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).

Het budget voor innovatie bedraagt 1.250.000 euro (een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).

Als na de beslissing over de groeitrajecten, vermeld in artikel 4, vierde lid, van het besluit van 10 maart 2021 binnen een bepaald thema blijkt dat het budget wordt onderbenut, wordt in het belang van een kwaliteitsvolle invulling van de oproep het resterende budget, met uitzondering van toegewezen middelen, voor een ander thema aangewend.

In het zesde lid wordt verstaan onder:
1° thema: een thema als vermeld in artikel 2;
2° toegewezen middelen: de middelen die ingezet worden vanuit de beleidsagenda AI voor het thema digitalisering, vermeld in artikel 2, 1°.

Artikel 6. (17/12/2023- ...)

De methode van quotering van de beoordelingscriteria, vermeld in artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 7. (17/12/2023- ...)

Artikel 18 van het besluit van 10 maart 2021 wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 18. Een kleine of middelgrote onderneming die een kmo-groeisubsidie toegekend krijgt, kan gedurende vierentwintig maanden, te rekenen vanaf de beslissing tot subsidietoekenning vermeld in artikel 27, geen nieuwe steunaanvraag indienen. 
    
Elke subsidieaanvraag voor een kmo-groeisubsidie heeft betrekking op een apart kmo-groeitraject.”.

Artikel 8. (17/12/2023- ...)

Dit besluit treedt in werking op 17 december 2023.

BIJLAGE (17/12/2023- ...)


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/05/2024