Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 5 en 6 juni 2022 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

Datum 27/10/2023

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgrond 
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 4, tweede lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het KMI en de VMM hebben advies gegeven op 31 maart 2023 en op 20 juni 2023. 
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 25 oktober 2023.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Op 5 en 6 juni 2022 deed zich hevige regenval voor op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
- De belanghebbenden hebben informatie gegeven over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dit natuurverschijnsel.
- Het KMI en de VMM bevestigen in hun advies dat aan het wetenschappelijke erkenningscriterium van een terugkeerperiode van minstens 30 jaar is voldaan.
- De geografische uitgestrektheid van deze ramp is afgebakend.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. (20/11/2023- ...)

De hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 5 en 6 juni 2022 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt erkend als een ramp conform het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Artikel 2. (20/11/2023- ...)

De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende 6 steden en gemeenten:
1° Gingelom
2° Heusden-Zolder
3° Houthalen-Helchteren
4° Landen
5° Lievegem
6° Zoutleeuw.

Artikel 3. (20/11/2023- ...)

Voor schade aan de landbouwproductie kan alleen een tegemoetkoming worden verleend als het productieverlies per landbouwer en per teelt meer dan 30% bedraagt. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.

Artikel 4. (20/11/2023- ...)

De tegemoetkoming wordt toegekend en berekend conform artikel 25 van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst), gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327/1 van 21 december 2022. 

De steunmaatregel voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de voormelde verordening, inzonderheid aan de volgende voorwaarden: 
1°  overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de voormelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s); 
2°  overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de voormelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
3°  overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de voormelde verordening komen ondernemingen in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun, tenzij de onderneming een onderneming in moeilijkheden is geworden door verliezen of schade als gevolg van de ramp die bij dit besluit wordt erkend; 
4°  de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de voormelde verordening.

Artikel 5. (20/11/2023- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 14/04/2024