Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Opgroeien regie erkende voorzieningen en vergunde diensten, wat betreft de invoering van OverKophuizen als nieuwe voorzieningsvorm

Datum 13/10/2023

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, §1, en artikel 10, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 1999 en 12 februari 2010.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister bevoegd voor begroting heeft akkoord gegeven op 23 juni 2023.
- De Raad van State heeft advies 73.966/1/V gegeven op 8 augustus 2023, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Jongeren tot 25 jaar hebben nood aan een luisterend oor waarbij ze een beroep kunnen doen op een professioneel aanbod van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidszorg.
- De OverKophuizen bieden toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een vertrouwde, geborgen omgeving voor jongeren.
- Om kwaliteitsvolle infrastructuur en dienstverlening te realiseren, wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de OverKophuizen om in aanmerking te komen voor VIPA-betoelaging. 

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
₋ het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. (20/11/2023- ...)

Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Opgroeien regie erkende voorzieningen en vergunde diensten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 en 20 maart 2020, worden punten 7° en 8° toegevoegd, die luiden als volgt:
“7° OverKophuis: de locatie waar het aanbod wordt georganiseerd, vermeld in hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning.
8° gebruiker: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, al dan niet vrijwillig, een beroep doet op een gezondheids-of welzijnsvoorziening als vermeld in het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;”.

Artikel 2. (20/11/2023- ...)

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023, worden een artikel 5/0 en 5/0/1 ingevoegd, die luiden als volgt:

“Art. 5/0. Een OverKophuis waaraan 0 tot 3 voltijds equivalente personeelsleden verbonden zijn, zoals aanvaard door het Agentschap Opgroeien regie, komt voor een investeringssubsidie in aanmerking als de basisinfrastructuur ten minste bestaat uit de volgende ruimtes, waarbij de opgegeven nettovloeroppervlakten minima zijn:
1° een sanitaire ruimte van 10 m², met gescheiden toilet voor mannen en vrouwen en met minstens één rolstoeltoegankelijk toilet;
2° een archief- en bergruimte van 10 m²;
3° een gespreksruimte van 16 m²;
4° voldoende buitenruimte voor gebruikers, bezoekers en personeel;
5° een activiteitenruimte van 60 m², die opdeelbaar is afhankelijk van de behoeften.

Een OverKophuis waaraan 3 tot 6 voltijds equivalente personeelsleden verbonden zijn, zoals aanvaard door het Agentschap Opgroeien regie, komt voor een investeringssubsidie in aanmerking als het ten minste bestaat uit de basisinfrastructuur die nodig is voor een OverKophuis met 0 tot 3 vte, aangevuld met de volgende ruimtes, waarbij de opgegeven nettovloeroppervlakten minima zijn:
1° een ontmoetingsruimte van 90 m², die aan al de volgende voorwaarden voldoet:
  a) de ruimte is aangepast ingericht en voldoende groot om activiteiten voor gebruikers te organiseren;
  b) de ruimte is opdeelbaar afhankelijk van de behoeften van de doelgroep;
2° een bureauruimte van 12 m².

Een OverKophuis waaraan 6 of meer voltijds equivalente personeelsleden verbonden zijn, zoals aanvaard door het Agentschap Opgroeien regie, komt voor een investeringssubsidie in aanmerking als het ten minste bestaat uit de ruimtes die nodig zijn voor een OverKophuis met 3 tot 6 vte, aangevuld met minstens extra 100 m². Het OverKophuis vult de voormelde 100 m² in met een of meer van de ruimtes, vermeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5° of het tweede lid, 1° en 2° of met een uitbreiding van de oppervlakte van een of meer van de voormelde ruimtes of met een combinatie van beide.

Het Fonds kan, op verzoek van de voorziening, een afwijking toestaan van de normen, vermeld in het eerste, tweede en derde lid. 

Art. 5/0/1. Een netwerkpartner als vermeld in artikel 14, zesde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning, en een actor die voldoet aan al de voorwaarden, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het voormelde besluit, kunnen een investeringssubsidie aanvragen.

Het gebouw van een OverKophuis, dat door het Fonds wordt gesubsidieerd, wordt minstens 80% per week gebruikt door het OverKophuis zelf of een netwerkpartner als vermeld in artikel 14, zesde lid, van het voormelde besluit. Het OverKophuis voegt een engagementsverklaring over de voormelde voorwaarde toe aan de aanvraag voor een investeringssubsidie. De voormelde engagementsverklaring wordt opgesteld op basis van een model dat het Fonds ter beschikking stelt.”.

Artikel 3. (20/11/2023- ...)

Aan artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 en 17 december 2021, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“8° voor een OverKophuis:
a) met minder dan 3 vte van de personeelsformatie die het Agentschap Opgroeien regie vaststelt: 150 m² per OverKophuis;
b) met 3 tot 6 vte van de personeelsformatie die het Agentschap Opgroeien regie vaststelt: 300 m² per OverKophuis;
c) met 6 of meer vte van de personeelsformatie die het Agentschap Opgroeien regie vaststelt: 450 m² per OverKophuis.”.

Artikel 4. (20/11/2023- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024