Ministerieel besluit over de oproep 2024/1 voor de thema’s digitalisering, internationalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie

Datum 01/02/2024

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, artikel 29, eerste lid, 2°, artikel 36, tweede lid, artikel 38, tweede lid, en artikel 43.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 15 januari 2024.
- Er is op 17 januari 2024 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De Raad van State heeft op 19 januari 2024 beslist geen advies te geven, met toepassing van artikel 84, §5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het ministerieel besluit van 10 maart 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. (19/03/2024- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° besluit van 10 maart 2021: het ministerieel besluit van 10 maart 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten;
2° digitalisering: het aanwenden van nieuwe digitale technologieën en innovaties om de digitale maturiteit van de kleine of middelgrote onderneming te verhogen;
3° duurzaam en circulair ondernemen: het aanwenden van duurzame strategieën gericht op milieubescherming, energie- of klimaattransitie of het sluiten van materiaalkringlopen;
4° innovatie: het uitwerken van een innoverend bedrijfsmodel aan de hand van vernieuwende producten, diensten of bedrijfsprocessen;
5° internationalisering: het aanwenden van internationale afzetmarkten om een duurzame economische groei op het vlak van investeringen, omzet of tewerkstelling in Vlaanderen te bestendigen;
6° kleine of middelgrote ondernemingen: de ondernemingen, vermeld in artikel 3, 2° en 3°, van het decreet van 16 maart 2012;
7° kmo-groeitrajecten: de kmo-groeitrajecten, vermeld in artikel 29, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten;
8° oproep: een oproep als vermeld in artikel 1, 10°, van het besluit van 10 maart 2021 die bij dit ministerieel besluit wordt gelanceerd.

Artikel 2. (19/03/2024- ...)

Er wordt een oproep georganiseerd voor de indiening van subsidieaanvragen voor kmo-groeitrajecten die gericht zijn op de volgende thema’s:
1° digitalisering;
2° internationalisering;
3° duurzaam en circulair ondernemen;
4° innovatie.

Artikel 3. (19/03/2024- ...)

Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021 wordt voor het beoordelingscriterium, vermeld in artikel 26, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit, voor het kmo-groeitraject digitalisering bepaald dat dat kmo-groeitraject leidt tot een duurzame economische groei op het vlak van investeringen, omzet of tewerkstelling in Vlaanderen of tot een verhoging van de digitale maturiteit waardoor de kleine of middelgrote onderneming zich kan onderscheiden in de relevante markt. 

Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021 wordt voor het beoordelingscriterium, vermeld in artikel 26, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit, voor het kmo-groeitraject internationalisering bepaald dat dat kmo-groeitraject leidt tot een duurzame economische groei op het vlak van investeringen, omzet of tewerkstelling in Vlaanderen. Dat kmo-groeitraject gaat uit van een langetermijnstrategie.

Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021 wordt voor het beoordelingscriterium, vermeld in artikel 26, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit, voor het kmo-groeitraject duurzaam en circulair ondernemen bepaald dat dat kmo-groeitraject betrekking heeft op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit.

Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021 wordt voor het beoordelingscriterium, vermeld in artikel 26, eerste lid, 1°, van het voormelde besluit, voor het kmo-groeitraject innovatie bepaald dat dat kmo-groeitraject ertoe leidt dat de kleine of middelgrote onderneming een concurrentieel voordeel krijgt dat leidt tot een duurzame economische groei op het vlak van investeringen, omzet of tewerkstelling voor de onderneming in Vlaanderen.

Artikel 4. (19/03/2024- ...)

De periode voor de indiening van de aanvragen, vermeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het besluit van 10 maart 2021, begint op 20 maart 2024 en loopt tot en met 15 april 2024.

Artikel 5. (19/03/2024- ...)

Het budget, vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het besluit van 10 maart 2021, bedraagt voor deze oproep 4.500.000 euro (vier miljoen vijfhonderdduizend euro). 

Het budget voor digitalisering bedraagt 1.125.000 euro (een miljoen honderdvijfentwintigduizend euro).

Het budget voor internationalisering bedraagt 1.125.000 euro (een miljoen honderdvijfentwintigduizend euro).

Het budget voor duurzaam en circulair ondernemen bedraagt 1.125.000 euro (een miljoen honderdvijfentwintigduizend euro).

Het budget voor innovatie bedraagt 1.125.000 euro (een miljoen honderdvijfentwintigduizend euro).

Als na de beslissing over de groeitrajecten, vermeld in artikel 4, vierde lid, van het besluit van 10 maart 2021 binnen een bepaald thema blijkt dat het budget wordt onderbenut, wordt in het belang van een kwaliteitsvolle invulling van de oproep het resterende budget, met uitzondering van toegewezen middelen, voor een ander thema aangewend.

In het zesde lid wordt verstaan onder:
1° thema: een thema als vermeld in artikel 2;
2° toegewezen middelen: de middelen die ingezet worden vanuit de beleidsagenda AI voor het thema digitalisering, vermeld in artikel 2, 1°; 

Artikel 6. (19/03/2024- ...)

De methode van quotering van de beoordelingscriteria, vermeld in artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 10 maart 2021, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 7. (19/03/2024- ...)

Dit besluit treedt in werking op 19 maart 2024.

BIJLAGE (19/03/2024- ...)

De methode van quotering, vermeld in artikel 6

De ingediende subsidieaanvragen worden gequoteerd aan de hand van de volgende scoreroosters. Ieder scorerooster bestaat uit vier beoordelingscriteria als vermeld in artikel 26, eerste lid, van het besluit van 10 maart 2021.

Per criterium zijn er twee mogelijke scores: uitsluiting en steunbaar.

Een project scoort ‘uitsluiting’ voor een criterium zodra een van de uitsluitingsindicatoren van dat criterium als opgenomen in het scorerooster van toepassing is. Een project dat voor minstens één criterium ‘uitsluiting’ scoort, wordt niet verder geëvalueerd en kan geen subsidie krijgen.

Bij projecten waarbij alle criteria als ‘steunbaar’ worden geëvalueerd, wordt aan alle subcriteria een waardering gegeven door middel van een puntenscore. De scores van alle subcriteria worden per beoordelingscriterium opgeteld. De scores van de vier beoordelingscriteria worden opgeteld om de totaalscore per project te kennen.

Alle steunbare projecten worden gerangschikt op basis van die score. Het budget dat voor de oproep ter beschikking is gesteld, wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, in afnemende volgorde, tot het budget opgebruikt is.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/05/2024