Ministerieel besluit over de lancering van een oproep in 2024 om demonstratieprojecten in te dienen

Datum 14/02/2024

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 16, vervangen bij het decreet van 8 juli 2022, artikel 44, tweede lid, artikel 70 en 71;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 tot toekenning van subsidies voor sensibiliseringsacties om duurzame landbouw te bevorderen, artikel 8, tweede lid, artikel 10, eerste lid, en artikel 10, tweede lid, 1° tot en met 6°.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 januari 2024.
- Er is op 18 januari 2024 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De Raad van State heeft op 23 januari 2024 beslist geen advies te geven, met toepassing van artikel 84, §5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. (01/03/2024- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 21 april 2023: het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 tot toekenning van subsidies voor sensibiliseringsacties om duurzame landbouw te bevorderen.

Artikel 2. (01/03/2024- ...)

Er wordt een oproep gelanceerd om demonstratieprojecten te subsidiëren die gericht zijn op de volgende thema’s:
1° thema 1: duurzaam nutriëntenbeheer;
2° thema 2: reductie van broeikasgassen.

Artikel 3. (01/03/2024- ...)

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor de oproep bedraagt 1.000.000 euro.

Per thema, vermeld in artikel 2, worden minstens twee demonstratieprojecten geselecteerd, tenzij voor een bepaald thema onvoldoende projecten de minimumscore behalen.

Artikel 4. (01/03/2024- ...)

De maximale subsidie per demonstratieproject bedraagt 100.000 euro.

Artikel 5. (01/03/2024- ...)

De projecten worden uitgevoerd binnen maximaal twee jaar en lopen tussen 1 oktober 2024 en 31 maart 2027.

Een verlenging van de uitvoeringsperiode van twee jaar, ook als daarbij de einddatum van 31 maart 2027 wordt overschreden, vermeld in het eerste lid, is alleen toegelaten als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:
1° de promotor heeft een gemotiveerde aanvraag ingediend voor de projectperiode van twee jaar is verstreken;
2° de wijziging brengt geen budgettaire meerkosten teweeg;
3° de bevoegde entiteit keurt de wijziging van de periode goed.

Artikel 6. (01/03/2024- ...)

De steunaanvragen, vermeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit van 21 april 2023, kunnen bij de bevoegde entiteit via het e-loket ingediend worden vanaf 1 maart 2024 tot en met 30 april 2024.

Artikel 7. (01/03/2024- ...)

Steunaanvragen zijn ontvankelijk als ze voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° de steunaanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon als vermeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit van 21 april 2023;
2° de steunaanvraag wordt tijdig ingediend conform artikel 6 van dit besluit;
3° de steunaanvraag wordt ingediend met de formulieren die de bevoegde entiteit ter beschikking stelt;
4° de steunaanvraag wordt ingediend via het e-loket;
5° de steunaanvraag bevat de elementen en de verbintenissen, vermeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van het besluit van 21 april 2023.

Artikel 8. (01/03/2024- ...)

De bevoegde entiteit kan de geselecteerde projecten en de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten openbaar maken.

Artikel 9. (01/03/2024- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2024.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 25/06/2024