Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu (citeeropschrift: "het Binnenmilieubesluit")

Datum 11/06/2004

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I DEFINITIES
  2. HOOFDSTUK II OPDRACHT EN DOEL
  3. HOOFDSTUK III BEVOEGDHEDEN
  4. HOOFDSTUK IV AANVRAGEN VOOR ONDERZOEK
  5. HOOFDSTUK V ONDERZOEK
  6. HOOFDSTUK VI RAPPORTAGE
  7. HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN

Inhoud

HOOFDSTUK I DEFINITIES (... - ...)

Artikel 1. (01/06/2023- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° Departement Zorg: het departement, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 over het Departement Zorg;
1° /0 beheerder : de natuurlijke of rechtspersoon die een publiek toegankelijk gebouw of delen ervan functioneel openstelt voor het publiek;
1° /1 bevoegde dienst : de personeelsleden van het Departement Zorg die ervoor bevoegd zijn een gezonde leefstijl te bevorderen en ziektes en aandoeningen die gerelateerd zijn aan het milieu, te voorkomen;
2° binnenmilieu : de omgeving binnen in woningen en publiek toegankelijke gebouwen die bepaald wordt door chemische, fysische of biotische factoren;
3° biotische factoren in het binnenmilieu:
a) micro-organismen, zijnde al dan niet cellulaire microbiologische entiteiten, met het vermogen tot replicatie of overdracht van genetisch materiaal;
b) allergenen van biologische oorsprong;
c) andere biologische organismen die potentieel schade kunnen toebrengen aan de menselijke gezondheid;
3° /1 blootstellingswaarde : een niveau van een chemische, fysische of biotische factor waar personen langdurig aan blootgesteld worden;
4° chemische factoren: scheikundige stoffen die potentieel schadelijk zijnvoor de gezondheid van de mens door hun toxische, mutagene, carcinogene, traumatogene, teratogene, caustische, allergene eigenschappen, en/of door een combinatie van deze eigenschappen;
5° decreet: het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;
6° fysische factoren: natuurkundige verschijnselen die potentieel schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens door hun akoestische, mechanische, thermische of elektromagnetische eigenschappen, met uitzondering van ioniserende straling;
6° /1 gebruikers : personen die, niet-werkgerelateerd, verschillende dagen per week gedurende meerdere uren per dag aanwezig zijn of verblijven in een publiek toegankelijk gebouw;
7° gemeentelijke huisvestingsambtenaar: de door de burgemeester aangestelde technische ambtenaar, belast met aspecten van het wonen;
8° gewestelijke ambtenaar: de ambtenaar die door de Vlaamse Regering wordt aangewezen en die binnen zijn ambtsgebied belast is met opdrachten inzake kwaliteitsbewaking, zoals bedoeld in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
9° gezondheid: toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden bij de mens;
10° interventiewaarde : de meetbare blootstellingswaarde van een chemische, fysische of biotische factor, waarbij een actie vereist is als ze bereikt of overschreden wordt, omdat het blootstellingsniveau een gezondheidsrisico kan inhouden;
11° Logo: een door de Vlaamse Regering erkend samenwerkingsverband voor loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie binnen een aaneengesloten gebied;
12° medisch milieukundigen bij de Logo's: de medewerkers bij de Logo's belast met taken inzake milieugezondheid;
13° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid;
14° onbewoonbare woning: een woning die op grond van veiligheids- en/of gezondheidsaspecten niet meer mag worden bewoond;
15° ongeschikt gebouw voor verder publiek gebruik: publiek toegankelijk gebouw dat gelet de bescherming van de volksgezondheid niet mag openstaan publiek;
16° publiek toegankelijk gebouw: gebouw of deel van een gebouw dat krachtens zijn bestemming of vast gebruik functioneel openstaat voor het publiek;
17° richtwaarde : de meetbare blootstellingswaarde van een chemische, fysische of biotische factor, die overeenkomt met een kwaliteitsniveau van het binnenmilieu dat zo veel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd. Voor chemische factoren komt dat kwaliteitsniveau overeen met een blootstellingsniveau dat geen nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt;
18° saneringsmaatregelen: interventies met als doel de gezondheidsrisico'sdoor het binnenmilieu van woningen of van publiek toegankelijke gebouwen, weg te nemen of te verminderen;
19° ...
20° woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemdis voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.

HOOFDSTUK II OPDRACHT EN DOEL (... - ...)

Artikel 2. (... - ...)

Al wie verantwoordelijk is voor de bouw, het onderhoud of de uitrusting van woningen of publiek toegankelijke gebouwen, stelt alles in het werk om de gezondheidsrisico's van het binnenmilieu voor de bewoners of gebruikers maximaal te beperken.

In geval van onzekerheid over het risico van negatieve gezondheidseffecten, wordt het voorzorgsprincipe toegepast waarbij er maatregelen worden genomen om de kwaliteit van het binnenmilieu zo optimaal mogelijk te houden. De maatregelen worden afgewogen tegen de waarschijnlijkheid van optreden van de vermoede effecten, de ernst van de verwachte effecten, de grootte van de blootgestelde populatie en de verwachte maatschappelijke impact van de effecten en/of maatregelen.

Artikel 3. (01/06/2023- ...)

Onverminderd de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, mag het binnenmilieu geen duidelijk aanwijsbare gezondheidsrisico's inhouden.

Bij de beoordeling van die vereiste wordt onder meer rekening gehouden met de richtwaarden, de interventiewaarden en andere bepalingen, in de bijlage bij dit besluit.

De Vlaamse Regering kan, op basis van wetenschappelijke gegevens, de bijlage vervolledigen of aanpassen, na het advies te hebben ingewonnen van het Departement Zorg.

HOOFDSTUK III BEVOEGDHEDEN (... - ...)

Artikel 4. (... - ...)

Ter uitvoering van artikel 30, § 2, van het decreet, worden de Logo's belast met informerende en voorlichtende taken aangaande het binnenmilieu.

Artikel 5. (01/06/2023- ...)

§ 1. De medisch milieukundigen bij de Logo's evenals de bevoegde dienst, zijn bevoegd om een onderzoek in te stellen naar potentiële gezondheidsrisico's in en gezondheidsklachten door het binnenmilieu.

Daartoe organiseren zij een dienstverlening die het mogelijk maakt om inwoningen en in publiek toegankelijke gebouwen een onderzoek in te stellen.

§ 2. De medisch milieukundigen bij de Logo's en de bevoegde dienst informeren, op specifiek verzoek of op eigen initiatief, de gezondheidswerkers en de burgers, en andere groepen of personen als de medisch milieukundigen bij de Logo's en het Departement Zorg oordelen dat die er baat bij hebben,  over de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan vormen van vervuiling die aanwezig zijn in woningen of in publiek toegankelijke gebouwen.

Zij verstrekken gerichte adviezen over het gezondheidsrisico van een onderzochte woning of van een publiek toegankelijk gebouw of van onderdelen ervan.

§ 3. De bevoegde dienst kan analyses van relevante stoffen in het binnenmilieu uitvoeren.

§ 4. De medisch milieukundigen bij de Logo's en de bevoegde dienst kunnen saneringsmaatregelen voorstellen.

§ 5. De  bevoegde dienst kan, op basis van ernstige bedreigingen van het binnenmilieu die vastgesteld worden door een analyse als vermeld in paragraaf 3, of die op een andere wijze geobjectiveerd worden, en als bronnen in het binnenmilieu de oorzaak zijn, een publiek toegankelijk gebouw kwalificeren als ongeschikt voor verder publiek gebruik.

§ 6. De bevoegde dienst kan op basis van ernstige bedreigingen van het binnenmilieu die vastgesteld worden door een analyse als vermeld in paragraaf 3, of die op een andere wijze geobjectiveerd worden, en als bronnen in het binnenmilieu de oorzaak zijn, een verzoek tot onbewoonbaarverklaring indienen bij de burgemeester van de plaats waar de woning ligt.

HOOFDSTUK IV AANVRAGEN VOOR ONDERZOEK (... - ...)

Artikel 6. (17/09/2018- ...)

§ 1. Gemeentebesturen, O.C.M.W.'s, gemeentelijke huisvestingsambtenaren, gewestelijke ambtenaren, Vlaamse ambtenaren die bevoegd zijn voor het milieu, artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, kunnen een gemotiveerde aanvraag voor onderzoek indienen als bedoeld in artikel 5, § 1, aangaande een woning bij de Logo's van het gebied waar de woning zich bevindt.

§ 2. Artsen kunnen, na voorlegging van een gemotiveerd medisch verslag, ook rechtstreeks een beroep doen op de bevoegde dienst voor een onderzoek van het binnenmilieu in de woning van hun patiënt.

§ 3. Bij de gemotiveerde aanvraag, bedoeld in §§ 1 en 2, moet een schriftelijke toestemming van de bewoner gevoegd worden.

§ 4. Een beheerder of gebruiker van publiek toegankelijke gebouwen kan, in geval van vermoede gezondheidsrisico's die verbonden zijn met vormen van vervuiling van het binnenmilieu van deze gebouwen, een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Logo van het gebied waar het publiek toegankelijk gebouw zich bevindt of rechtstreeks bij de bevoegde dienst.

§ 5. ...

HOOFDSTUK V ONDERZOEK (... - ...)

Artikel 7. (17/09/2018- ...)

§ 1. De medisch milieukundigen bij de Logo's zijn verantwoordelijk voor het eerstelijnsonderzoek van de aanvraag, bedoeld in artikel 6, §§ 1 en 4.

Als meer deskundigheid nodig is, kunnen zij een beroep doen op de bevoegde dienst. Dat zal steeds gebeuren als ook metingen en/of laboratoriumtesten noodzakelijk zijn.

§ 2. De medisch milieukundigen bij de Logo's en de bevoegde dienst bepalen op basis van de aanvraag, bedoeld in artikel 6, §§ 1, 2 of 4, ieder wat hem of haar betreft, de inhoud van het onderzoek en de wijze waarop dat verloopt. Zo nodig gebeurt er een onderzoek ter plaatse.

§ 3. De onderzoeken worden uitgevoerd volgens een systeem van prioriteitsbepaling, waarbij voorrang wordt gegeven aan de aanvraag betreffende de woning die, of het gebouw dat, het hoogste gezondheidsrisico inhoudt.

Artikel 8. (17/09/2018- ...)

§ 1. Onderzoeks- en interventiekosten van de bevoegde dienst en van de medisch milieukundigen bij de Logo's zijn, volgens de beschikbare middelen ingeschreven in de begroting, ten laste van de Vlaamse Gemeenschap.

De metingen en de laboratoriumkosten zijn, volgens de beschikbare middelen ingeschreven in de begroting, ten laste van de Vlaamse Gemeenschap, tenzij dat anders is overeengekomen met de aanvrager of met derden.

§ 2. Als nalatigheid van de bewoner of de eigenaar aan de basis ligt van het gezondheidsrisico of als de aanvrager van het onderzoek misbruik maakt van de onderzoeksmogelijkheden die dit besluit biedt, worden deze kosten op de verantwoordelijke persoon verhaald.

Artikel 9. (17/09/2018- ...)

De aanvrager, de beheerder en de bewoner ontvangen een rapport met de resultaten van het onderzoek en met gemotiveerde voorstellen van saneringsmaatregelen om de gezondheidsrisico's te beperken of uit te sluiten.

Artikel 10. (17/09/2018- ...)

Als blijkt dat de gezondheidsrisico's in het binnenmilieu hun oorsprong vinden in het buitenmilieu, informeert de bevoegde dienst de Vlaamse ambtenaren die bevoegd zijn voor het milieu.

Artikel 11. (17/09/2018- ...)

Als in een woning een richtwaarde is overschreden of als een interventiewaarde als vermeld in de bijlage bij dit besluit, is bereikt, bezorgt de bevoegde dienst de bewoner een rapport met de resultaten van het onderzoek en met gemotiveerde voorstellen van saneringsmaatregelen om de gezondheidsrisico's weg te nemen of te verminderen.

De bevoegde dienst kan op basis van ernstige bedreigingen van het binnenmilieu die vastgesteld worden door een analyse als vermeld in artikel 5, § 3, of die op een andere wijze geobjectiveerd worden, als een interventiewaarde als vermeld in de bijlage bij dit besluit, bereikt is en als bronnen in het binnenmilieu de oorzaak zijn, een verzoek tot onbewoonbaarverklaring indienen bij de burgemeester van de plaats waar de woning ligt.

Artikel 12. (17/09/2018- ...)

§ 1. Als in een publiek toegankelijk gebouw een richtwaarde, bedoeld in bijlage wordt overschreden bezorgt een medisch milieukundige bij de Logo's of de bevoegde dienst aan de beheerder en de aanvrager een rapport met gemotiveerde aanbevelingen om de gezondheidsrisico's weg te nemen of te verminderen.

§ 2. Als in een publiek toegankelijk gebouw een ernstige bedreiging van het binnenmilieu wordt vastgesteld door een analyse als vermeld in artikel 5, § 3, als die bedreiging op een andere wijze wordt geobjectiveerd, of als een interventiewaarde als vermeld in de bijlage bij dit besluit, is bereikt en als bronnen in het binnenmilieu de oorzaak zijn, bezorgt de bevoegde dienst aan de beheerder en de aanvrager een rapport. Dat rapport kwalificeert een publiek toegankelijk gebouw als ongeschikt voor verder publiek gebruik of bevat de expliciete opdracht om saneringsmaatregelen uit te voeren binnen de termijn, vermeld in de opdracht, om de objectief vastgestelde gezondheidsrisico's weg te nemen of te verminderen.

§ 3. Een rapport of opdracht betreffende publiek toegankelijke gebouwen wordt aangetekend verstuurd naar de beheerder van het gebouw. Een afschrift van de opdracht wordt verstuurd naar de burgemeester van de gemeente waar de publiek toegankelijke gebouwen zich bevinden.

Na ontvangst van het rapport of de opdracht neemt de beheerder een beslissing binnen een termijn die de bevoegde dienst oplegt, en die in overeenstemming is met het vastgestelde risico zoals gemotiveerd in het rapport.

§ 4. De beheerder van een publiek toegankelijk gebouw deelt zijn beslissing, genomen op basis van het rapport dat hem bezorgd is, vermeld in paragraaf 3, mee aan de bevoegde dienst binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2.

§ 5. Als de beslissing van de beheerder van een publiek toegankelijk gebouw, volgend op een opdracht van de bevoegde dienst, niet in overeenstemming met deze opdracht is genomen, of wanneer binnen de in deze opdracht bepaalde termijnen geen beslissing is genomen, meldt de  bevoegde dienst dat aan de burgemeester en de minister, en maakt ze dit publiekelijk bekend.

Die melding gebeurt binnen dertig dagen, volgend op de betekening van de beslissing, respectievelijk het verstrijken van de opgelegde termijn.

HOOFDSTUK VI RAPPORTAGE (... - ...)

Artikel 13. (17/09/2018- ...)

§ 1. De medisch milieukundigen bij de Logo's bezorgen jaarlijks een rapport over de aanvragen tot onderzoek en over de uitgevoerde onderzoeken aan de bevoegde dienst.

§ 2. De bevoegde dienst publiceert jaarlijks een geanonimiseerd overzichtsverslag over de aanvragen tot onderzoek en over de verrichte onderzoeken en analyses aangaande woningen en publiek toegankelijke gebouwen.

De identiteit van publiek toegankelijke gebouwen met gezondheidsbedreigende binnenmilieus kan openbaar worden gemaakt.

HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN (... - ...)

Artikel 14. (... - ...)

Dit besluit wordt aangehaald als: het Binnenmilieubesluit.

Artikel 15. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2004.

Artikel 16. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor de Huisvesting, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

(17/09/2018- ...)

Tabellen met biotische, fysisiche en chemische factoren en de richt- en interventiewaarden ervan


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024