U kunt kiezen voor de versie die vandaag geldt of voor een versie op een andere datum.

Inclusief informatie:

Datum:

U kunt kiezen voor het toevoegen van de informatie bij het artikel.

Inclusief informatie:
 

Bekijken van documenten

U hebt de keuze tussen het bekijken van

 • de geconsolideerde tekst van het document op artikelniveau (inhoud document);
 • de algemene informatie van het document (info document);
 • een printversie van de geconsolideerde tekst van een document en het bekijken van de geconsolideerde tekst van een document. 

 

INFO DOCUMENT

In dit scherm vindt u algemene informatie met betrekking tot het document:

 • In de bovenste balk: alle metagegevens die beschikbaar zijn met betrekking to het doucment:
  • Datum staatsblad”: de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad
  • “Pagina staatsblad”: het paginanummer in het Belgisch Staatsblad
  • “Errata”: datum van publicatie van een erratum in het Belgisch Staatsblad (in voorkomend geval)
  • “Datum inwerkingtreding”: de datum waarop het document in werking treedt
  • “Geldig tot”: de datum waarop het document buiten werking treedt
  • “Kruispuntbank”: link naar de kruispuntbank van de wetgeving – Belgielex (voor documenten vanaf 1994)
  •  “Parlementaire voorbereiding”: link naar de databank van het Vlaams Parlement (alleen bij decreten)
  • “Arrest Grondwettelijk Hof”: link naar de arresten van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het document (in voorkomend geval)
  • In sommige gevallen: opmerkingen, commentaar, toelichting, ... bij het document. Bijvoorbeeld: beperking van het toepassingsgebied, arresten van de Raad van Staten, enzovoort
 • Daaronder:
  • “Gewijzigd bij”: verwijzing naar de documenten die dit document gewijzigd hebben;
  • “Wijzigt”: verwijzing naar de documenten die door dit document gewijzigd worden;
  • “Opgeheven bij”: verwijzing naar de documenten die dit document opheft;
  • “Heft op”: verwijzing naar de documenten die door dit document opgeheven worden;
  • “Bekrachtigd bij”: verwijzing naar de documenten die dit document bekrachtigd of goedgekeurd hebben;
  • “Bekrachtigt”: verwijzing naar de documenten die door dit document bekrachtigd of goedgekeurd worden;
  • “Ingetrokken bij”: verwijzing naar de documenten die dit document intrekt;
  • “Trekt in”: verwijzing naar de documenten die door dit document ingetrokken worden;
  • “Gerelateerde documenten”: verwijzing naar andere documenten die relevant zijn voor dit document, bijvoorbeeld de bepalingen die rechtsgrond bieden aan dit document, de bepalingen die dit document uitvoeren;
  • “Gerelateerde artikelen”: verwijzing naar andere artikelen die relevant zijn voor dit document, bijvoorbeeld de bepalingen die rechtsgrond bieden aan dit document, de bepalingen die dit document uitvoeren.

U kunt de documenten waarnaar verwezen wordt raadplegen door op de knop  (voor de algemene informatie) of op de knop  (voor de tekst van het document) te klikken.

 

INHOUD DOCUMENT

Dit scherm toont de geconsolideerde tekst van een door u gekozen document.

U kunt de velden met de inhoudsopgave en met de tekst breder of smaller maken door met uw muiscursor de middelste grijze balk te verslepen naar links of naar rechts.

De inhoudsopgave laat u toe te navigeren in het document door op het gewenste artikelnummer te klikken. Als de tekst ingedeeld is in titels of hoofdstukken, klapt u de inhoudstafel open door op het icoontje  te klikken .

Als u een artikelnummer aanklikt krijgt u de “huidige versie” van het artikel te zien. Dat is dus de versie van het artikel die geldt op de datum van uw opzoeking.
U kunt ook een niet meer geldende (historische) versie of een nog niet geldende (toekomstige) versie van een artikel selecteren door er in de inhoudsopgave op te klikken.
Naast de versies staat telkens de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de versie. 

 

Let op

Er is met versiebeheer begonnen vanaf het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2006. 

Vóór die datum is alleen de laatst geldende versie van een tekst beschikbaar, waarin alle wijzigingen verwerkt werden.  Die wijzigingen zijn in de tekst als volgt weergegeven:

de nieuwe tekst staat tussen vierkante haken [x], daarachter, tussen ronde haakjes en klein / cursief weergegeven:

- de aard van de wijziging: opgeheven (opgeh.), ingevoegd (ing.), vervangen (verv.), geschrapt (geschr.)

- de verwijzing naar de wijzigende bepaling

- de datum van inwerkingtreding van de wijziging

Bijvoorbeeld: [... (geschr. decr. 8 december 2000, art. 22, I: 9 juli 1999)]

Voor wijzigingen die worden aangebracht door teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad vanaf 1 juni 2006 wordt een nieuwe versie van het gewijzigde artikel gemaakt, zodat ook de vorige versie nog beschikbaar blijft. 

 

VOLLEDIG DOCUMENT

Dit scherm toont de printversie van de geconsolideerde tekst van het document.

U kunt zelf bepalen hoe de tekst wordt weergegeven:

 • Huidige versie: u kiest voor de tekst zoals die geldt op de dag van de opzoeking
 • Historische versie: u kiest voor de tekst zoals die gold op een bepaalde datum.

Als u kiest voor de huidige versie, kunt u bovendien kiezen voor een weergave met of zonder bijkomende informatie. Als u kiest voor een weergave inclusief informatie wordt de inhoudstafel, de informatie van het scherm “info document” en van het scherm “info artikel” mee opgenomen, naast de geconsolideerde tekst.

Bekijken van een artikel

U hebt de keuze tussen het bekijken van

 •  de geconsolideerde tekst van de huidige (of een historische versie) van het artikel (inhoud artikel)
 •  de informatie in verband met de gekozen versie van het artikel (info artikel)

Daarnaast kunt u klikken op:

  “Artikel toevoegen aan MijnCodex”: door op deze knop te klikken, kunt u het artikel toevoegen aan een dossier in MijnCodex (alleen als u ingelogd bent).

    “Artikel afdrukken”: door op deze knop te klikken, kunt u de tekst van het gekozen artikel (de gekozen versie) printen.

 

INHOUD ARTIKEL

Dit scherm toont de geconsolideerde tekst van de door u gekozen versie van het artikel. In de balk bovenaan vindt u de datum van inwerkingtreding (en desgevallend de datum van buitenwerkingtreding) van de versie

 

INFO ARTIKEL

In dit scherm vindt u algemene informatie met betrekking tot (de gekozen versie van) het gekozen artikel:

- In sommige gevallen: commentaar, toelichting, … bij het artikel (versie), bijvoorbeeld: beperking van het toepassingsgebied, uitspraken van het Grondwettelijk Hof of de Raad van State, enzovoort.

- “Gewijzigd bij”: verwijzing naar de artikels die dit artikel gewijzigd hebben;

- “Vervangen bij”: verwijzing naar het artikel dat dit artikel vervangen heeft; (vanaf 1 juni 2016)

- “Wijzigt”: verwijzing naar de artikels die door dit artikel gewijzigd worden;

- “Vervangt”: verwijzing naar de artikels die door dit artikel vervangen worden; (vanaf 1 juni 2016)

- “Opgeheven bij”: verwijzing naar de artikels die dit artikel opheft;

- “Heft op”: verwijzing naar de artikels die door dit artikel opgeheven worden;

- “Bekrachtigd bij”: verwijzing naar de artikels die dit artikel bekrachtigd of goedgekeurd hebben;

- “Bekrachtigt”: verwijzing naar de artikels die door dit artikel bekrachtigd of goedgekeurd worden;

- “Ingetrokken bij”: verwijzing naar de artikels die dit artikel intrekt;

- “Trekt in”: verwijzing naar de artikels die door dit artikel ingetrokken worden;

- “Gerelateerde documenten”: verwijzing naar andere documenten die relevant zijn voor dit artikel, bijvoorbeeld de bepalingen die rechtsgrond bieden aan dit artikel, de bepalingen die dit artikel uitvoeren;

- “Gerelateerde artikelen”: verwijzing naar andere artikelen die relevant zijn voor dit artikel, bijvoorbeeld de bepalingen die rechtsgrond bieden aan dit artikel, de bepalingen die dit artikel uitvoeren.

 

Bij de informatie vindt u alle nog relevante verwijzingen van vorige versies ook terug. Bijvoorbeeld: als een artikel in zijn geheel vervangen werd en daarna gewijzigd, vindt u zowel de verwijzing “vervangen bij” als de verwijzingen “gewijzigd bij” terug. De verwijzing die aangeduid wordt met is de verwijzing die rechtstreeks bij de geraadpleegde versie hoort.

U kunt het artikel of het document waarnaar verwezen wordt, raadplegen door het opschrift ervan (middelste kolom) aan te klikken.

 

ARTIKEL AFDRUKKEN

U kunt kiezen voor een weergave met of zonder bijkomende informatie. Als u kiest voor een weergave inclusief informatie wordt (het relevante gedeelte van) de inhoudstafel en de informatie van het scherm “info artikel” mee opgenomen, naast de geconsolideerde tekst.